دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
مقاله پژوهشی
جایگاه و ویژگیهای درس طرح معماری یک دانشگاه کاشان (مقطع کارشناسی) و اهمیت تفاوتهای فردی یادگیرنده در آن

محمدرضا حاتمیان؛ سید حسین معینى

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 5-24

چکیده
  چکیدهیادگیری طراحی معماری در ادوار تاریخی به شکل‌های مختلف انجام می‌گرفته است و در حال حاضر این یادگیری به صورت دانشگاهی است. بسیاری از صاحب‌نظران و خبرگان معماری نقش محوری‌ای برای دروس طراحی در دورة آموزش معماری قائل شده‌اند. درس طرح معماری یک در مقطع کارشناسی، از آن حیث که اولین تجربة یادگیرندگان طراحی است، اهمیت ویژه‌ای دارد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
گفتمانی نو در معماری؛ مبتنی بر عصبـ روانشناختی

سیما منصوری؛ محسن فیضی؛ حسن عشایری

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 25-40

چکیده
  از دهة 1980 میزان سلامت و طول عمر معیار ارزیابی و شاخص توسعه‌یافتگی کشورها شد و سلامت با ابعاد گستردة آن، از جمله توجه به تعامل با محیط، مطرح شد. علی‌رغم این نگرش رو به رشد، هنوز شاهد بی‌توجهی معماران و برنامه‌ریزان کالبدی در طراحی و ساخت محیط و بی‌پاسخ ماندن نیازهای روانی کاربران هستیم. فقدان محیط پاسخ‌گو به نیازهای عصب‌ـ روان‌شناختی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نهاد موزه، نگاهی دوباره به برآیند کالبد و محتوا

مولود خسروی

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 41-60

چکیده
  امروزه با پیشرفت علوم انسانی و تکنولوژی بسیاری از تعاریف مرتبط با زندگی انسان‌ها در حال تغییر و تحولات زیربنایی هستند. در این میان، علاوه بر نمایش و گردآوری و نگهداری آثار، دگرگونی توصیف‌ناپذیر در تعاریف جدید و نوع نگاه به موزه در دورة معاصر، گرامی‌داشت مخاطبان و واگذاری کارکردهای مؤثر در امور آموزش، پژوهش و انتشار مطالب، طی سال‌هایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
حق نظاره و حق جلوه در سیمای شهر اسلامی

بهمن ادیب زاده

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 61-68

چکیده
  هر شهروندی حقوقی دارد و شهروند اسلامی از این حقوق مستثنی نیست. این مقاله، که پیش‌درآمدی برای روشن کردن «حقوق جوارح» به‌ منزلة یکی از «حقوق فطری» شهروند اسلامی است، به استناد رسالة حقوق امام سجاد(ع) نگارش شده است. به دلیل وسعت ابعاد حقوق جوارح، در این مقاله تمرکز بر روی «حق چشم»، به منزلة یکی از جوارح، با هدف کاربردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تولید فضاهای همگانی معاشرت پذیر در محله؛ بافت میانی شهر تهران

علی غفاری؛ فاطمه دوستی؛ مصطفی بهزادفر؛ عباس وریج کاظمی

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 69-84

چکیده
  اهمیت فضاهای معاشرت‌پذیر تولیدشده از سوی مردم در برابر فضاهای از پیش طراحی و برنامه‌ریزی‌شده، نظیر پارک‌ها و کافه‌ها، در عرضة فرصت‌های جدید معاشرت و پاسخ‌دهی به مجموعة متنوعی از نیازهای مردم آشکار می‌شود. در این پژوهش کیفی، با استفاده از روش‌های مردم‌نگارانه، فضاهای معاشرت‌پذیر همگانی شناسایی و با نزدیکی بیشتر دانش جامعه‌شناسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدیریت پیچیدگیها، تضادها و عدم قطعیتها در توسعة شهرستان مرزی قصر شیرین با بهکارگیری رهیافت اختیار راهبردی

مهشید نجاتی؛ شیدا بگ رضائی

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 85-110

چکیده
  در سال‌های اخیر دولت سیاست جذب جمعیت به مناطق مرزی و تقویت امنیت این مناطق با کمک ساکنان بومی را در‌ پیش گرفته است. شهرستان قصر شیرین یکی از شهرستان‌های مرزی غرب کشور واقع در استان کرمانشاه است که، در اجرای این سیاست، توسعة آن مد نظر بوده است. برنامه‌ریزی توسعة این شهرستان با پیچیدگی‌ها، تضادها، و عدم قطعیت‌هایی روبه‌رو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
خانه های تاریخی سنندج، خوانش کالبد از دریچة فرهنگ زیست

آزاده آقالطیفی؛ وحید کلیائی

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 111-131

چکیده
  دستیابی به فهم دقیق یک معماری در فهم پیدا و نهان آن است و درک این دو با بررسی کالبد و زیست جاری در آن محقق می‌گردد. خانه نیز، به مثابة اصلی‌ترین فضای زیست انسان، مفهومی است که افزون بر کالبد، معانی مختلفی را در خود جای می‌دهد و به نوعی ترکیبی تجربی و انتزاعی از زمان و مکان را به همراه دارد. بدین‌ترتیب شناخت دقیق خانه چیزی فراتر از شناخت ...  بیشتر