دوره و شماره: دوره 28، شماره 1 - شماره پیاپی 80، فروردین 1397 
تولید فضاهای همگانی معاشرت پذیر در محله؛ بافت میانی شهر تهران

صفحه 69-84

علی غفاری؛ فاطمه دوستی؛ مصطفی بهزادفر؛ عباس وریج کاظمی