دوره و شماره: دوره 28، شماره 3 - شماره پیاپی 82، مهر 1397 
گونه شناسی ایوان محور مسجدهای تاریخی ایران

صفحه 113-126

محمد مهدی طاهری؛ حامد مظاهریان؛ سعید خاقانی