دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
مقاله پژوهشی
رسالههای تذکرة البنیان و تذکرة الابنیه راهی به سوی ذهنیت معمار سنان دربارة معماری

مهدی سلطانی؛ هادی ندیمی

دوره 28، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 5-26

چکیده
  برای فهم بهتر معماری گذشته باید ذهنیت رایج معمارانة زمان مورد مطالعه را بیشتر شناخت. علاوه بر خود آثار، یکی از راه‌های شناخت این ذهنیت متون مکتوب مرتبط با معماری است. با این حال در میان متون تاریخی جهان اسلام در کمتر متنی به طور صریح و مستقیم به معماری پرداخته شده است. تذکرة البیان و تذکرة الابنیه دو متن از این دست هستند که از دوران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
راهکارهایی برای انعطافپذیری مسکن معاصر با توجه به تغییرات الگوی خانواده در طی زمان

مریم غروی الخوانساری

دوره 28، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 27-50

چکیده
  عموماً در طول عمر خانوادة هسته‌ای تغییراتی به صورت انبساط و انقباض در بعد خانوار قابل طرح است. هدف از طرح این مقاله مطالعة رویکردهای انعطاف‌پذیری و بهره‌گیری از آن‌ها به منظور عرضة راهکارهایی متناسب با تغییرات الگوی خانواده در مسکن معاصر است. پرسش اصلی مقاله این است: آیا طرح مسکن واحد و در عین حال هماهنگ با انبساط و انقباض الگوی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهینه یابی زاویة انحرافِ پنلهای آرایه های خورشیدی عمود مورد پژوهش: شهر تهران

محمد تحصیلدوست؛ علی محمد شیرازی

دوره 28، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 51-68

چکیده
  مصرف بی‌رویة سوخت‌های فسیلی به خسارات جبران‌ناپذیری منجر شده است. بحران انرژی در جهان و کاهش مستمر ذخیره‌های انرژی‌های تجدیدناپذیر، متخصصان را بر آن داشته که به دنبال جانشین مناسب و پاکی برای سوخت‌های فسیلی باشند. از طرف دیگر، با پیشرفت تکنولوژی و افزایش بهره‌وری از انرژی‌های تجدیدپذیر، جهان به سمت استفاده از این منابع لایزال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کندوکاو در نسبت نورگیرها و روشنایی روز در معماری گنبدخانههای مساجد تاریخی و معاصر

مرضیه هومانی راد؛ منصوره طاهباز؛ حسنعلی پورمند

دوره 28، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 69-90

چکیده
  با توجه به اهمیت نور روز در ایجاد حالت معنوی در فضاهای عبادی، کنکاش در معماری غنی مساجد تاریخی ایران، از نظر چگونگی بهره‌گیری مناسب از نور روز، می‌تواند به شناخت و معرفی راه‌ حل‌های کالبدی معمارانه برای به ظهور رساندن ایده‌های نو در برنامه‌ریزی و طراحی روشنایی مساجد معاصر منجر شود. در تحقیق حاضر برای بررسی رابطة بین نورگیرها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سازوکارهای تحقق منفعت عمومی در طرحهای موفق توسعة شهری با تأکید بر نظریههای شهرسازی نیمة دوم سدة بیستم

حسین طرهانی؛ پروین پرتوی

دوره 28، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 91-112

چکیده
  شاید بتوان نطفة آنچه امروز با اصطلاح برنامه‌ریزی شهری شناخته می‌شود را در زمانی جستجو کرد که رشد شهرها و مسائل و مشکلات شهری به حدی رسیده بود که منافع عمومی به خطر افتاده و توزیع منابع به صورت ناعادلانه‌ای درآمده بود. این اوضاع خود دلیلی برای مداخلة شهرسازان در شهرها شد تا با مداخلة خود در مسائل شهر، وضع نابسامان آن را سامان دهند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
گونه شناسی ایوان محور مسجدهای تاریخی ایران

محمد مهدی طاهری؛ حامد مظاهریان؛ سعید خاقانی

دوره 28، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 113-126

چکیده
  به‌رغم دشواری‌های ایوان‌پژوهی، که برآمده از تفاوت‌های معنایی واژة ایوان در متون تاریخی و مراد تاریخ‌نگاران معاصر هنر از ایوان، مشخص نبودن خاستگاه کالبد آن، روشن نبودن ریشة واژة آن،کثرت مدلول‌ها، و تنوع کالبدی ایوان است، از اهمیت آن در فرهنگ پیشینیانمان آگاهی موثقی داریم که پژوهش در وجوه مختلف ایوان ابعاد متنوع و پیچیدة آن را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
گونهشناسی کالبدی فضاهای اصلی خانههای چندطرفساخت شهر اصفهان در گسترة شکل تهرنگ

ساناز رهروی پوده؛ نیما ولی بیگ؛ نرگس دهقان؛ محمد مسعود

دوره 28، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 127-148

چکیده
  همواره استفاده از اصول کالبدی یکی از عوامل تأثیرگذار در طراحی ابنیة تاریخی با عملکردهای مختلف معرفی شده است. با توجه به سابقة چشمگیر ساخت خانه، شناخت ویژگی‌های کالبدی، از جمله عوامل شکلی مؤثر در حفظ و نگهداری این عملکرد، حایز اهمیت خواهد بود. در این پژوهش باور بنیادین آن است که فضاهای اصلی خانه‌ها بر اساس جهت‌های جغرافیایی و همچنین ...  بیشتر