دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
مقاله پژوهشی
مدخلی بر راهبرد «فهم درونی» در تحقیقِ وجوهِ معنایی معماری

آزاده خاکی قصر

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 5-18

چکیده
  قبل از سیطرة علم به معنای مدرن آن، انسان‌ها با شیوه‌های متعددی متمرکز به فهم چیزها می‌شدند؛ اما بعد از آن، شیوه‌های فهم به انواع خاصی محدود شد. در دهه‌های اخیر کارآمدی شیوه‌های فهم مدرن بازبینی شده و بر اثر رجوع به رویکردهای فهم پیشین، برخی از راهبردها، همچون شهود، در مسیر بازیابی اعتبار خود قرار گرفته و حتی در برخی حوزه‌های دانش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
وجوه و حدود دانش سازه در فرایند طراحی معماری

مجید احمدنژاد کریمی؛ مهدی محمودی کاملآباد؛ مریم عظیمی عظیمی

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 19-32

چکیده
  شناخت دانش سازه یک ضرورت ناگزیر در طول فرایند شکل دادن به فرم نهایی و همچنین ایجاد فضا در معماری است و ادغام سازه‌های خلاقانه، اقتصادی، و قابل اجرا در فرایند طراحی ساختمان‌ها همواره از موضوعات ضروری در معماری بوده است. سازه در زمینة معماری، که بخش جدایی‌ناپذیری از فضای معماری است، تنها با بررسی جنبه‌های مختلفی از دانش شناخته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیرات الگوهای استقرار تراکم (حاصل از تغییر در سطح اشغال و ارتفاع ساختمان) بر جابه جایی هوای حوزه های شهری

سیده حمیده موسوی؛ محمدرضا حافظی؛ شهرام دلفانی؛ مرجان السادات نعمتی مهر نعمتی مهر

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 33-46

چکیده
  ویژگی توده‌های ساختمانی، نحوة قراردهی آن‌ها، و تراکم نقش مهمی در الگوی جریان هوای شهری، سکون هوا، و تجمع آلاینده‌ها در تراز پایینی اتمسفر دارد. در این پژوهش با هدف دستیابی به الگوی مطلوب استقرار تراکم‌های برابر، با ثابت نگه داشتن تراکم منطقه در حد چشم‌انداز، اثر افزایش ارتفاع و کاهش سطح اشغال به صورت هم‌زمان در مقیاس محلی در منطقة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
معیارهای ضرب آهنگ کاوی زندگی روزانه در تولید اجتماعی فضای شهری با تکیه بر تجارب پژوهشی

میترا حبیبی؛ سپیده برزگر

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 47-64

چکیده
  امروزه پیوندهای فضاهای شهریْ از زمان و مکان گسسته شده‌اند. نتیجة این امر، گسترش فضاهایی تهی است که قابلیت پاسخ به تجربة زیستة شهروندان را ندارند. برای پرهیز از درغلتیدن به این وادی، باید با نگاهی تحلیلی، به شیوة تولید و سامان‌دهی فضا، پیوند آن با زمان و مکان و ماهیت پیچیده و لایه‌های چندگانة آن پرداخت. پیشنهاد هانری لوفور برای این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برنامه ریزی بخشی ملی در برابر برنامه ریزی فضایی بزرگ شهری در تهران

وحیده ابراهیم نیا؛ زهره عبدی دانشپور

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 65-84

چکیده
  در این مقاله به ضرورت برنامه‌ریزی فضایی بزرگ‌شهری از راه پاسخ به مشکلات ناشی از چندپارگی سیاست‌گذاری بخشی پرداخته می‌شود. تحلیل اثراتی که شیوة سیاست‌گذاری بخشی بر چگونگی ادارة شهرها وارد می‌آورد، به کوشش‌هایی در یکپارچه‌سازی و درنتیجه دگرگونی نگرش و سازوکار برنامه‌ریزی از «برنامه‌ریزی کاربرد زمین شهری» به «برنامه‌ریزی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آموزش مرمت بناهای تاریخی با رویکرد علوم میان رشته ای

محسن کشاورز؛ فاطمه مهدی زاده؛ عبدالله جبل عاملی

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 85-98

چکیده
  حفاظت و مرمت علمی تجربی و در عمل اقدامی پیشگیرانه و درمانی در حیطة موضوعات میراث فرهنگی است. در سطحی حرفه‌ای، می‌توان آن را آمیزه‌ای از دانش تئوری و مهارت‌های عملی دانست. با وجود اینکه اساسِ حفاظت و مرمت، در طول زمان، از مهارت بالای صنعتگران و هنرمندان ناشی شده است، طی قرن بیستم حفاظت و مرمت معماری، در تعامل با بسیاری از علوم انسانی ...  بیشتر