دوره و شماره: دوره 28، شماره 2 - شماره پیاپی 81، تیر 1397 
وجوه و حدود دانش سازه در فرایند طراحی معماری

صفحه 19-32

مجید احمدنژاد کریمی؛ مهدی محمودی کاملآباد؛ مریم عظیمی عظیمی


آموزش مرمت بناهای تاریخی با رویکرد علوم میان رشته ای

صفحه 85-98

محسن کشاورز؛ فاطمه مهدی زاده؛ عبدالله جبل عاملی