طبقه بندى تاریخ معمارى درتاریخ نامة معنا در معمارى غرب

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل کارشناسى ارشد رشتة مطالعات معمارى ایران، دانشگاه شهید بهشتى

چکیده

این مقاله با هدف شناسایى ادوار و مفاهیم طبقه بندى تاریخ معمارى در تاریخ نامة معنا در معمارى غرب تهیه شده است. این کتاب یکى از تاریخ نامه هاى مطرح غربى است و نویسندة آن، نوربرگ شولتس در زمرة مورخان صاحب نظر و متفکر در حوزة تاریخ معمارى به شمارمى رود. بررسى این تاریخ نامه حاکى از آن است که، مورخ تاریخ را برمبناى مراحل تغییر و تحول معمارى تقسیم بندىِ کرده است. مورخ در بررسى تاریخ متوجه تغییر معانى وجودى و به تبع آن تغییرات پایگاه وجودى انسان در معمارى بوده است. تقسیم بندى تاریخ، نشان دهندة مراحل تغییر در معمارى در طول تاریخ است. درهریک از این مراحل، معنا در تاریخ معمارى غرب دستخوش تحولاتى شده است. فصل هاى کتاب بیان مراحل یا ادوار تاریخ معمارى غرب است. بخشى از این مقاله به معرفى ادوار دوازده گانة تاریخ معمارى غرب در تاریخ نامة معنا در معمارى غرب اختصاص دارد. پس از آن نسبت میان این دوره ها وشکل و همچنین بر نام گذارى دوره ها و اختصاص دادن چند نام به برخى دوره ها توجه مى شود. در بخش دیگر مقاله مفاهیم طبقه بندى به کاررفته در تاریخ نامه، خصوصاً دوره و سبک، بررسى و معناى هر یک بنا بر چگونگى کاربرد آن در تاریخ نامه تبیین مى شود. به این ترتیب مفاهیم طبقه بندى تاریخ و چگونگى شناسایى ادوار تاریخ معمارى در تاریخ نامة معنا در معمارى غرب استخراج مى شود که، زمینه ساز تکمیل تحقیقات پیرامون طبقه بندى و دوره بندى تاریخ معمارى است؛ مبحثى که لازم براى تدوین تاریخ معمارى ایران به شمار مى رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Architectural Chronology in Meaning in Western Architecture

نویسنده [English]

  • Fatemeh Goldar
Phd Candidate, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Christian Norberg-Schulz (1926~2000), Norwegian architect, architectural historian and theorist has written extensively on architecture. A review of his theoretical works demonstrates a notable shift from the analytical and psychological concerns in his earlier writings to the issue of phenomenology of place. He is one of the first architectural theorists to introduce the philosophy of Martin Heidegger (1889~1976) to architecture.
Meaning in Western Architecture (1974) is among his earlier books, which presents his peculiar chronological classification of Western architecture in light of changes in human existence and the role of meaning throughout history. This paper presents an analytical criticism of this book to explain the meaning and purpose of his methodology and chronological classification.

  1. اهرى، زهرا. « معنا در معمارى غرب: رویکردى پدیدارشناسانه در بررسى تاریخ معمارى». در خیال، ش 10، (تابستان 1383 )، ص 144-153.
  2. جرارد، دیتریچ. « در فرهنگ تاریخ اندیشه ها: دوران گذارى در تاریخ» مطالعاتى دربارة گزیده اى از اندیشه هاى اساسى، ج 2، فیلیپ پى واینر (و...)
  3. تهران: سعاد، 1385.
  4. نوربرگ شولتس، کریستیان. معنا در معمارى غرب، ترجمة مهرداد قیومى بیدهندى، تهران: فرهنگستان هنر، 1386.
  5. معمارى، حضور، زبان و مکان، ترجمة علیرضا سیداحمدیان، تهران: مؤسسة معمار نشر، 1381.
  6. Green, William A.»Periodization in European and World History», in: Journal of World History, Vol.3, pp. 13-53.
  7. Norberg-Schultz, Christian. Meaning in Western Architecture, Tranlated by Anna-Maria de Dominicis (from Italian to English), New York: Rizzoli, 1993.