نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

کارشناسى ارشد طراحى شهرى ، دانشکدة معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهید بهشتى

چکیده

ما در زندگى روزمره فضاهاى شهرى مختلفى را که حیات واقعى در آنها جریان دارد و صحنة واقعى حادثه است، تجربه مى کنیم. به این معنى که مکان ها با زندگى و تجربة شهروندان ارتباط مى یابند. درنتیجه تحلیل فضاهاى شهرى با توجه به اینکه بستر حیات مدنى شهر است، به رابطة بین مردم، فعالیت هاى آنان، و فضاهایى که خلق مى کنندیا در آن سکونت مى کنند، معطوف مى شود. فضاهایى که خاطرات جمعى و فردى را در خود انباشته اند و هریک معناى خاصى به آن فضا مى بخشند. حال این پرسش مطرح مى شود که: بازشناسى معناى فضاهاى شهرى به چه روشى امکان پذیر است؟ در واقع هدف این مطالعه، ارائة روشى است که امکان بازشناسى معناى فضاى شهرى را با بهره گیرى از سیر تحول علم هرمنوتیک، در کنار کمک گرفتن از مى کند تا با پیش گرفتن رویکردى کیفى به شناخت ابعادى از معناىواقعى میدان ساعت تبریز دست یابد. تدوین شده است. ابتدا چهارچوب مفهومى و دیدگاه هاى چهار اندیشمند متقدم هرمنوتیک مورد بررسى قرار گرفته است. سپس چهارچوب تحلیلى پژوهش به صورت محورهاى پرسش ارائه شده و در نهایت در قسمت نمونة مطالعه شده به بازشناسى معناى میدان ساعت تبریز پرداخته شده است.یافته هاى این مطالعه نشان مى دهد که مى توان فرآیند جستجوى معناى نهفته در فضاهاى شهرى را با بهره گیرى توامان از علم هرمنوتیک و تئورى زمینه اى صورت داد. بر همین اساس با استفاده از مفاهیم ارائه شده در سیر تکاملى علم هرمنوتیک، مراحل کار به منظور انجام مصاحبه با شهروندان به روش کیفى تدوین و پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognizing the Meaning of Sa’at Square, Tabriz: A Hermeneutical Analysis of the Urban Space

نویسنده [English]

 • Mahdieh Bagherzadeh Kosroshahi

Urban Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

This paper first reviews theories on hermeneutics in light of the work of phenomenologist thinkers such as Schleiermacher (1176~1834), Dilthey (1833~1911), Heidegger (1889~1976) and Gadamer (1900~2002). A checklist is then prepared employing key hermeneutical concepts for studying urban spaces. This checklist is then used for recognizing diverse meanings in the Sa’at Square, Tabriz City. To undertake an empirical research to reread this square, the grounded theory method using Glaser’s approach was used.

 1. احمدى، بابک. ساختار و تأویل متن. تهران: نشر مرکز، 1370.
 2. احمدى، بابک. ساختار و هرمنوتیک. تهران: گام نو، 1380.
 3. پازوکى، بهمن.« بررسى مفهوم هرمنوتیک و ارتباط آن با معمارى». (سخنرانى)، دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى، گروه مطالعات معمارى، دى ماه 1389.
 4. پالمر، ریچارد. علم هرمنوتیک. ترجمة محمدسعید حنایى کاشانى. تهران: هرمس، 1377.
 5. ذوقى، فریبرز و ایوب نیکنام لاله. تبریز در گذر زمان. تبریز: یاران، 1374.
 6. سرداری نیا، صمد. تبریز شهر اولین ها. تبریز: کانون فرهنگ و هنر آذربایجان، 1381.
 7. سلیمى، حسین. هرمنوتیک و شناخت روابط جهانى. تهران: رخ داد نو، 1388.
 8. گلکار، کورش. « مؤلفه هاى سازنده کیفیت طراحى شهرى». در صفه، ش 32، (بهار و تابستان 1380 )، ص 38-65.
 9. گلکار، کوروش. « سنجش مکان در طراحى شهرى: درآمدى بر تکنیک مکان سنجى». در صفه، ش 40، (بهار و تابستان 1384 ) ص 28-49.
 10. گلکار، کوروش. آفرینش مکان پایدار: تاملاتى در باب نظریه طراحى شهرى. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، 1390.
 11. لینچ، کوین. سیماى شهر. ترجمة منوچهر مزینى. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1385.
 12. مارشال، کاترین. روش تحقیق کیفى. ترجمة على پارسائیان و محمد اعرابى. تهران: دفتر پژوهش هاى فرهنگى، 1377.
 13. معین، محمد. فرهنگ فارسى معین (یک جلدى). تهران: نشر معین، 1381.
 14. Grbich, Card.Qualitative Data Analysis,An Introduction.London, SAGE,2007.
 15. http://www.M-W.com
 16. http://www.oxfordlearnersdictionaries.com
 17. http://www.tabriz.ir
 18. http://www.urg.ir/tabriz-map.php
 19. (زمان بهره برداری از پایگاه های اینترنتی، بهمن ماه سال 1390 است.)