ارزیابى نقش درس طرح نهایىدر توان حرف هاى دانش آموختگان معمارى دانشگاه یزد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه یزد

2 مدرس معمارى دانشگاه شهید بهشتى

چکیده

با اینکه دانشکده هاى معمارى با هدف تربیت نیروى کارآمد براى طرح و سازمان دهى فضاى زیست انسان شکل گرفته اند، به نظرمى رسد عمدتاً هم راستا نبودن نیاز جامعه با برنامه هاى آموزش معماران و تأثیر آن بر میزان توانایى دانش آموختگان، موجب تحقق نیافتن این هدف در کار حرف هاى معمارى شده است. از طرفى با توجه به نیازهاى جامعه و نزدیکى ماهیت دروس طراحى معمارى با حرفة معمارى، همواره این دروس کارگاهى نقش عمده اى در تربیت توانایى هاى دانش آموختگان داشته است؛ بنا بر این کنترل عملکرد تک تک دروس طراحى معمارى در انجام این رسالت حایز اهمیت است. در این مقاله، طرح نهایى کارشناسى، به عنوان آخرین مرحلة سنجش توانایى دانشجو و فرصتى براى به کارگیرى یافته هایش، قبل از فراغت وى از تحصیل، بررسى شده است. پرسش اصلى مقاله با هدف بررسى کمى و کیفى تأثیر این درس در آیندة حرفه اى دانش آموختگان، این گونه مطرح مى شود که، با توجه به نیاز هاىواقعى جامعه و گذشت سال ها از آموزش دروس طراحى معمارى در دانشکدة معمارى یزد، آیا دروس طراحى معمارى (در اینجا طرح نهایى) درتوان حرفه اى دانش آموختگان معمارى نقش داشته است؟ در این نوشتار، ضمن بررسى تعریف سرفصل دروس معمارى از درس طرح نهایى، اطلاعات حاصل ازپرسش نامه هایى، که در اختیار دانش آموختگان قرار گرفته بود، تجزیه و تحلیل شده و در پایان، با توجه به قیاس اهداف سرفصل و نتایج حاصل از پرسش نامه ها، به بیان نظرات تحلیلى و راهکارهاى کلى پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Professionalism of Architectural Graduates: the Role of Final Design Course

نویسندگان [English]

  • Hossein Mahdavipour 1
  • Farhad Shariatrad 2
1 Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, Yazd University
2 PhD Candidate, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The current Bachelor of Architecture curriculum has been taught for the past eight years. In this curriculum, the last course is called Final Design in which the students design a project in its entirety drawing on all their studies and demonstrating their capacity as professional architects. This paper reports the results of a survey undertaken amongst graduates of architecture of Yazd University on the impact of this course on their professional activity. The results indicate that this course plays its supposed role in developing students’ professional capacity, yet it would be more effective if during its presentation: the design process is supervised; the design problem is more carefully chosen in terms of size and scope; and efficient use is made of other professionals during project design and its assessment.

  1. ستاد انقلاب فرهنگى، حوزة طراحى فضاى زیست: برنامة درسى دورة کارشناسى ارشد پیوسته مهندسى معمارى، مصوب 14/1/1363.
  2. شریعت راد، فرهاد و حسین مهدوى پور . « ارزیابى نقش درس طرح معمارى4 در توان حرفه اى دانش آموختگان معماری دانشگاه یزد »، نشریة هنرهاى زیبا، ش 36 ، (زمستان 1387)، ص 49-58.
  3. شوراى عالى برنامه ریزى، وزارت فرهنگ و آموزش عالى، مشخصات کلى، برنامه و سرفصل دروس دورة کارشناسى مهندسى معمارى، مصوب 24/8/1377.
  4. شوراى عالى برنامه ریزى، وزارت فرهنگ و آموزش عالى، مشخصات کلى، برنامه و سرفصل دروس دورة کارشناسى ارشد معمارى، مصوب 9/10/1375.
  5. شوراى عالى برنامه ریزى، وزارت فرهنگ و آموزش عالى، مشخصات کلى، برنامه و سرفصل دروس دورة کارشناسى ارشد مهندسى معمارى، مصوب 24/8/1377.
  6. طاقى، زهرا. «ویژگى هاى دانشجوى مناسب کارشناسى ارشد معمارى». طرح پژوهشى دانشگاه شهید بهشتى، 1383.