دوره و شماره: دوره 17، 2-1 - شماره پیاپی 2، پاییز 1387 
7. پل بازارهای تبریز

نیلوفر نواری؛ ساینا خلیل زاده؛ فرهاد تهرانی


9. بررسی تاثیر انتخاب مستقیم شهرداران در بهبود شاخص های حکم روایی شهری ایران

عباس احمد آخوندی؛ ناصر برک پور؛ ایرج اسدی؛ میثم بصیرت؛ حبیب الله طاهر خانی