دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 46، فروردین 1387 
پل بازارهای تبریز

نیلوفر نواری؛ ساینا خلیل زاده؛ فرهاد تهرانی


بررسی تاثیر انتخاب مستقیم شهرداران در بهبود شاخص های حکم روایی شهری ایران

عباس احمد آخوندی؛ ناصر برک پور؛ ایرج اسدی؛ میثم بصیرت؛ حبیب الله طاهر خانی