مشارکت زیست محیطی زنان برای توسعه پایدار شهری محله های یوسف آباد، نظام آباد شمالی ، و حشمتیه تهران

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بهره گیری از مشارکت زنان در برنامه های توسعه و حفظ محیط زیست یکی از بحث های تازه و در عین حال جدی اجلاس زمین (ریو) بوده است .اصل بیستم قطنامه این اجلاس بر مشارکت فعال زنان تاکید داشت. در دستور کار 21 از کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته شد در سیاست های کلی خود سهم بیشتر و موثرتری برای زنان در برنامه ریزی های توسعه (تصمیم گیری، برنامه ریزی، مدیریت ) در نظر گیرند و موانع مشارکت آنان را در حرکت های زیست محیطی برطرف کنند. از آنجا که پایداری جهان در گرو پایداری شهرهاست ، در این پژوهش برآنیم اهمیت و ضرورت مشارکت زیست محیطی زنان را – که نیمی از جمعیت شهر را تشکیل می دهند، نقش مهمی در تعیین الگوی مصرف خانوار شهری بر عهده دارند، و می توانندکمک موثری به امر بازیافت و کاهش نیاز به مواد اولیه و نیز کاهش حجم زایدات تولید شده و کاهش آلودگی ها بر عهده داشته باشند- با توجه به دیدگاه توسعه پایدار و رویکرد مشارکت مردمی نشان دهیم . زیرا حفظ زیست از جمله هداف اصلی توسعه پایدار به حساب می آید.

کلیدواژه‌ها