آماده سازی مناطق تاریخی و مناظر فرهنگی بم ، این میراث جهانی در خطر، برای مقابله با زلزله

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پیام میراث فرهنگی مجموعه اطلاعاتی است که از گذشته به حال و سپس به آیندگان منتقل می شود. زلزله مخرب سال 1382 بم ، اگر چه تلفات و خسارات فراوانی به دنبال داشت، فرصت هایی برای اقدامات توسعه ای مربوط به کاهش خطر و آمادگی در بخش های برنامه ریزی کالبدی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی پدید آورد. به بیان دیگر، اگر چه زمین لرزه بخش اعظم مناطق تاریخی را ویران کرد، فرصت هایی برای آمادگی به دست داد که در صورت موفقیت نمونه مناسبی برای کاهش خطر در مناطق تاریخی خطرپذیر محسوب می شود. در حقیقت احیای معماری خشتی ، که قابلیت مقاومت در برابر زلزله را به اثبات رساند، می تواند به اشتغال زایی در بم بینجامد و نمونه ای برای صدها شهر مشابه در ایران باشد که مواد اصلی ساخت وسازشان خشت است. اکنون پس ا زگذشت چهار سال از فاجعه بم، در این مقاله فرصت های کاهش خطر و آمادگی در برابر سوانح احتمالی تجزیه و تحلیل می شود. دراین مقاله ضمن توصیه هایی برای برنامه ریزی آمادگی در برابر خطر در مناطق تاریخی و فرهنگی بم، راهنمایی هایی برای مناطق مشابه تاریخی در کشور ارائه می شود. این مقاله در سه بخش تنظیم شده است : بخش اول محدوده مطالعاتی پژوهش را بررسی و به چارچوب های نظری و متون تخصصی برنامه آمادگی در مناطق تاریخی و فرهنگی اشاره می کندو سپس بر اهمیت گروه های ذی نفع و نقش بنیادین هر یک در فرایند بازسازی بم تاکید می کند. بخش دوم به تشریح روند مطالعات میدانی ، مشاهدات و گفت و گو با گروه های گوناگون مصاحبه شونده ساکن بم در قالب مصاحبه های عمیق ، نیمه عمیق ، باز و بسته می پردازد و نظر قشرهای گوناگون مردمی (صاحبان مشاغل ، صاحبان فرهنگ و دوستداران آثار تاریخی و مردم عادی بم شامل زنان خانه دار ، جوانان و پیران ) را در قالب سوات عرضه می دارد. در بخش آخر سیاست جامع آمادگی در برابر خطر در بم و اهداف بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت بررسی و راهکارهای اجرایی و برنامه عملیاتی به تفصیل ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bam Earthquake Reconstruction Assessment: An Interdisciplinary Analytical Study on Risk Preparedness in Bam and its Cultural Landscape World Heritage Property in Danger

نویسنده [English]

  • Alireza Fallahi
Associate Professor, School of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Cultural heritage plays a significant role in transmitting to next generations, information on quality of life and traditional values. Cultural heritage conservation in natural and man-made disasters, has therefore been emphasized as a global concern, over the last fifty years. There is evidence that the impacts of disaster damage on cultural heritage properties are severe. An obvious case is the destruction of Arg-e Bam, the largest adobe complex in the World in the 2003Earthquake. Although Bam Earthquake resulted in significant casualties and losses, it also provided opportunities for socioeconomic, physical and cultural development. Risk reduction activities in Bam will therefore be applicable to other historic regions in risk.This earthquake provided a suitable opportunity for restoration of the Qanat irrigation system. New opportunities were also created for tourism. Innovations in physical planning and other areas followed. This paper presents an assessment of risk reduction and preparedness programs in historical areas of Bam and its Cultural Landscape, a World Heritage Property in Danger some four years after the earthquake.