سرگذشت رنگ

آتنا جوشقانی؛ زهیر متکی؛ حمید ندیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

https://doi.org/10.48308/sofeh.2022.102087

چکیده
  در غالب فضاهای زیسته امروز، گرایش مسلط بر اندیشههای موجود در باب رنگ بیانگر نوعی ناآگاهی و طردشدگی است. حاصل این گرایش، خلق فضاهای بیرنگ خنثی و یا رنگی ناموزونی بودهاست. در حالی که تجارب زنده ما از فضاهای ساختهشده و همچنین شواهد تاریخی، اثباتکننده حضور رنگ به مثابه وجه ضروری معماری است. اکنون کاربرد رنگ به مثابه وجه عاطفی و اجتنابناپذیر ...  بیشتر

معماری
از تجسدیافتگی و بدنمندی تا تن یافتگی بازاندیشی نقش بدن در تاریخ تحول نظریۀ معماری غرب

سیده سعیده حسینی زاده مهرجردی؛ حمید میرجانی؛ حمید ندیمی

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 5-24

https://doi.org/10.48308/sofeh.2023.219885.0

چکیده
  در رویکردهای علوم شناختی نوین در سه دهة اخیر به نقش اثرگذار بدن در فرایندهای شناختی اشاره شده است؛ نقشی که قرن‌ها با سیطرة دوئالیسم ذهن ـ بدن در حوزه‌های شناختی و فکری مانند اندیشة معماری مغفول مانده است؛ درحالی‌که در این رویکردها بدن نقطة کانونی کشف و شناخت جهان است. این شناخت از مسیر تعامل بین خرده‌جهان محسوس و قابل‌درکی ...  بیشتر

جستاری در رویکردها و فرایندهای اجرای شیوۀ طرح‌ـ ساخت در آموزش معماری

سیدمجتبی ابطحی نجف ابادی؛ علی علائی؛ حمید ندیمی

دوره 32، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 37-54

https://doi.org/10.52547/sofeh.32.4.37

چکیده
  در بسیاری از دوره‌های آموزشی طراحی معماری در سطح دنیا فرایند «ساختن» امری مغفول است. یکی از شیوه‌های آموزشی که با هدف جبران این غفلت در برخی دانشکده‌های معماری در سطح دنیا برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود به‌کارگیری شیوۀ طرح‌ـ ساخت در آموزش طراحی معماری است. در این شیوه سه ساحت پژوهش، طراحی، و ساخت به یکدیگر پیوند می‌خورند. پرسش‌های ...  بیشتر

درباره نوستالژیا و معماری: تبیین وجوه معماری نوستالژیک با بهره‌گیری از نظریه زمینه‌ای

رشید جعفری؛ نیلوفر ملک؛ حمید ندیمی

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 5-19

https://doi.org/10.29252/soffeh.29.3.5

چکیده
  تجربه حضور در مکان‌هایی که تداعی کننده مفاهیم، معانی و یا خاطراتی دلنشین از گذشته هستند، می‌تواند احساسی از جنس دلتنگی شیرین را به دنبال داشته باشد. گاه به دنبال این تجربه، احساس عاطفی تلخ و شیرینی فرد را در‌بر‌می‌گیرد؛ این احساس که به واسطه فقدان امری مطلوب بروز می‌نماید و معمولا با واژه‌هایی از قبیل «ای‌کاش» و «افسوس» ...  بیشتر

ارزیابی برنامه درسی پنهان رشته معماری بر اساس اخلاق اسلامی

هادی شهامت؛ حمید ندیمی؛ مینو قره بیگلو؛ انسى کرامتى

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 5-20

https://doi.org/10.29252/soffeh.29.1.5

چکیده
  شناسایی برنامه درسی پنهان پیامد نگاه عمیق به لایه‌های زیرین آموزش و یادگیری است، که خود دارای تنوع، پیچیدگی، و ابعاد پیدا و پنهان فراوانی است. هدف از این پژوهشْ واکاوی و شناسایی مؤلفه‌های مهم و پربسامد برنامه درسی پنهان رشته معماری و بررسی امکان ارتقای آن‌ها با استفاده از مفاهیم اخلاق عملی اسلام است. در انجام پژوهش حاضر از دو روش ...  بیشتر

پرورش نوآموزان معماری، با بهرهگیری از رویکرد یادگیری مشارکتی همیارانه

عبدالرحمان دیناروند؛ حمید ندیمی؛ علی علایی علایی

دوره 27، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 5-18

چکیده
  مقالة حاضر به منظور بهبود بخشیدن به آموزش طراحی معماری در سطوح پایه تحقیق و نگاشته شده است که اهمیت ویژه‌ای برای مدارس معماری دارد. تمرکز این نوشته بر آموزش مشارکتی است که به اعتقاد نگارندگان می‌تواند بسیاری از اهداف مورد نظر برنامه‌ریزان آموزشی در دروس پایة طراحی معماری را محقق کند. یادگیری مشارکتی یکی از روش‌های یادگیرنده‌محور ...  بیشتر

جستاری در کاربرد مفهوم «قابلیت» در طراحی و ارزیابی محیط ساختهشده

محسن محمدی؛ حمید ندیمی؛ محمودرضا ثقفی

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 21-34

چکیده
  مفاهیم متعددی در حوزة دانش روان‌شناسی محیطی مطرح گردیده که به تأثیر متقابل ساختار محیط و رفتار انسان می‌پردازند و از سوی دیگر بیانگر تأثیر الگوهای رفتاری بر طراحی محیطی مناسب هستند. یکی از مفاهیمی که در این زمینه کارایی فراوانی دارد، مفهوم «قابلیت‌» است که خاستگاه آن روان‌شناسی اکولوژیکی است و در رشته‌های طراحی از آن استفاده ...  بیشتر

قاب‌بندی مسئله؛ راه طراحانۀ رویارویی با مسئلۀ طراحی

فرهاد شریعت راد؛ حمید ندیمی

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 5-24

چکیده
  در پژوهش­های طراحی در سال­های اخیر به سازوکار شناختی طراحان و راه­های دانستن و اندیشیدن آن‌ها توجه شده و در عین حال مطالعات خبرگی طراحی برای بررسی رفتار و اندیشیدن طراحان خبره رونق گرفته است. این مطالعات ضمن آنکه ابعاد واقعی­تری از ماهیت طراحی و مسئله‌هایی که طراحان با آن سروکار دارند را به دست داده، تبعات مثبتی در حوزۀ آموزش ...  بیشتر

نقش دست نگاری استاد در آموزش طراحی

وحید صدرام؛ حمید ندیمی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 5-18

چکیده
  «کُرکسیون» به معنی اصلاح طرح معماری روی میز قضاوت، توسّط استاد و دانشجو در ملاقات­های آتلیه است. مرسوم است که برخی اساتید، حرف زدن را کافی دانند، صرفاً از آموزش کلام­محور جهت نقد و کمک به پیشبرد کار دانشجو بهره می­برند و آموزش عملی دست­نگاری را نادیده می­گیرند. در این پژوهش، «دست» و «زبان» به­ عنوان دو دست­مایه­ی ...  بیشتر

تأملى بر نقش دانش شخصى از موقعیت طراحى در شکل گیرى مولدهاى اولیة طراحى

مریم کلامى؛ حمید ندیمى

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 19-32

چکیده
  مولد اولیة طراح فکر، هدف، و ایدة ساختاردهنده اى است که او در ابتداى کار برمى گزیند و اقدامات طراحانة بعدى را به تبع آن انجام مى دهد . نقش مولد اولیه، این عامل آغازگر و توسعه دهندة طرح، از طرفى و همچنین پیچیدگى و چالش برانگیز بودن مرحلة شکل گیرى مولدها براى طراحان خصوصاً دانشجویان طراحى از طرف دیگر، پژوهش هاى مهمى را در حوزة طراحى پژوهى ...  بیشتر

تعامل بین ایده یابى و پردازش ایده در تفکر طراحى معمارى

حمیدرضا شریف؛ حمید ندیمى

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 19-26

چکیده
  از پژوهش هاى صورت گرفته در زمینة طراحى چنین برمى آید که فرایند طراحى را مى توان شامل دو فرایند اصلى ذهنى دانست، یکى « ایده یابی» و دیگرى «پردازش ایده». اما این سؤال مطرح است که آیا میان این دو مرحله نسبتى هست؟این مقاله و پژوهش پشتیبان آن تلاشی برای یافتن رابطة تعاملى میان دو فرایند ذهنى ایده یابى و پردازش ایده، با سود بردن ...  بیشتر

انکار، اثبات یا تأمل؟پیرنیا و احراز اصول معمارى ایرانى

نجمه نادرى؛ على جدیدى؛ حمید ندیمى

دوره 22، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 15-24

چکیده
  اندیشمندان بسیارى اعم از ایرانى و غیر ایرانى، سعى در فهم واشاعه ى بنیان هاى معمارى ایران در طول سالیان داشته اند؛ استاد محمدکریم پیرنیا نیز از جملة این اشخاص بوده و استخراج و تدوین اصول پنجگانة معمارى ایرانى نیز از نتایج تلاش هاى اوست. با توجه به بازخورد و واکنش هاى متفاوتى که امروزه در برابر این اصول وجود دارد، هنوز کارایى آنها در ...  بیشتر

چهارچوبی برای آشکار کردن تأثیر مؤلفه های شکل دهندۀ طرح مایه در کارگاه طراحی معماری (مورد پژوهی: کارگاه معماری 2، کارشناسی ارشد)

کاظم ماندگاری؛ حمید ندیمی؛ حسین مهدوی پور؛ سمیه داودی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 43-52

چکیده
  طبق برنامۀ مصوب کارشناسی ارشد ناپیوستۀ معماری، هدف محوری در «طرح معماری »2 که به جنبه های معنایی و ارزشی و تبلور آن در طرح نظر دارد، توجه به طرح مایه، توجه به حاصل ادغام عوامل مجزا و متنوع تأثیرگذار بر طراحی، در قالب کلیتی واحد، است. از سوی دیگر، پیچیدگی و تنوع این عوامل شرایطی را ایجاب می کند که پاسخگو یی هم زمان و ایجاد نوعی تعادل ...  بیشتر

نگاهی به ارزیابی طرح های معماری

حمید ندیمی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1389، ، صفحه 9-20

چکیده
  ارزیابی طرح های معماری از مسائل روزمره عالم ساختمان است. رسیدن به معیارهایی که بتوان با آن طرح را سنجید دغدغه ای قدیمی است. با تقسیم وجوه طرح معماری به کمی و کیفی می توان در پی معیارهایی در این دو وجه بود. وجه کمی طرح پاسخگویی به برنامه و موضوع هایی چون دسترسی و تطبیق با اوضاع اقلیمی و آسایش فیزیکی و پایداری است. برای این و جه می توان معیارهایی ...  بیشتر