سرگذشت رنگ

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران. ایران

2 استادیار گروه سوانح و بازسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی. تهران، ایران.

3 استاد معماری دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی. تهران. ایران.

چکیده

در غالب فضاهای زیسته امروز، گرایش مسلط بر اندیشههای موجود در باب رنگ بیانگر نوعی ناآگاهی و طردشدگی است. حاصل این گرایش، خلق فضاهای بیرنگ خنثی و یا رنگی ناموزونی بودهاست. در حالی که تجارب زنده ما از فضاهای ساختهشده و همچنین شواهد تاریخی، اثباتکننده حضور رنگ به مثابه وجه ضروری معماری است. اکنون کاربرد رنگ به مثابه وجه عاطفی و اجتنابناپذیر معماری نیازمند دانشی است که نه تنها موجب حضور آگاهانه رنگ بر کالبد معماری شود بلکه رنگ را به ساختار معماری بیافزاید. هرچند اسناد و مکتوبات موجود دربردارنده کل وجوه و ابعاد اندیشهورزی پیرامون رنگ در تاریخ نیست. با این حال، استناد به بیانیهها و آثار معماری برجای مانده، تجلی رنگ بر توده معماری را در استیلای دو تفکر غالب رنگگرایی و رنگگریزی قرار داده-است. دستاورد این تأمل در ابتدا تفکیک مفهوم رنگ معماری از دیگر زمینههای حضور آن است و سپس تبیین وجوه معمارانه آن به گونهای که رنگ را به وجه ساختاری معماری مبدل سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Architectural aspects of color, based on the fate of color during architectural history

نویسندگان [English]

  • Athena Joshaghani 1
  • Zoheir Mottaki 2
  • Hamid Nadimi 3
1 Ph.D. candidate at the department ‎‎of Architecture. Architecture and Urban Planning Faculty. Shahid Beheshti University. Tehran. Iran
2 Assistant Professor, Department of Accidents and Reconstruction, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University.Tehran. Iran.
3 Professor of Architecture. Department of Architecture and Urban Planning Shahid Beheshti University. Tehran.Iran
چکیده [English]

In most of today's living spaces, the dominant tendency of ideas about color indicates a kind of ignorance and rejection. The result of this tendency has been the creation of colorless neutral or unbalanced colored spaces. While our living experiences of built spaces as well as historical evidence prove the presence of color as an essential aspect of architecture. Now, the use of color as an emotional and inevitable aspect of architecture requires knowledge that not only causes the conscious presence of color on the body of architecture, but also adds color to the structure of architecture. Although , the existing documents do not contain all the aspects and dimensions of thinking about color in history. but, the citation of statements and surviving architectural works has placed the manifestation of color on the mass of architecture in the domination of the two dominant ideas of chromophilia and color avoidance. The achievement of this reflection is first to separate the concept of architectural color from other fields of its presence and then to explain its architectural aspects in such a way that it transforms color into an architectural structural aspect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color
  • chromophilia
  • color avoidance
  • architectural aspect
  • architectural color
  • structural aspect