تعامل بین ایده یابى و پردازش ایده در تفکر طراحى معمارى

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة هنر و معمارى دانشگاه شیراز

2 استاد دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

از پژوهش هاى صورت گرفته در زمینة طراحى چنین برمى آید که فرایند طراحى را مى توان شامل دو فرایند اصلى ذهنى دانست، یکى « ایده یابی» و دیگرى «پردازش ایده». اما این سؤال مطرح است که آیا میان این دو مرحله نسبتى هست؟این مقاله و پژوهش پشتیبان آن تلاشی برای یافتن رابطة تعاملى میان دو فرایند ذهنى ایده یابى و پردازش ایده، با سود بردن از یافته هاى حوزة روان شناسى شناختى است. حاصل تلاش فوق، نشان دهندة این مطلب است که وجه مشترک دو فرایند ایده یابى و پردازش ایده، تجزیه وتحلیل است، با این تفاوت که در فرایند ایده یابى، تجزیه وتحلیل بر مسئله تمرکز دارد و در فرایند پردازش ایده، تجزیه وتحلیل روى راه حل متمرکز مى شود. همچنین مى توان گفت که تجزیه وتحلیل عاملى براى بازنگرى مداوم در فرایند طراحى است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ideation versus Idea Processing in Architectural Design Thinking

نویسندگان [English]

 • Hamid Reza Sharif 1
 • Hamid Nadimi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, Shiraz University
2 Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Recent design research implies that the design process includes two key intellectual sub-processes: ideation, i.e. finding or generating ideas based on an investigation of the design problem and idea processing which includes evaluation and selection of an optimal idea as the solution. This paper attempts to examine the relationship between these two intellectual processes drawing on recent findings in cognitive psychology.
It is concluded that both processes include ‘analyses’. Yet the differences is that in ideation, the analysis focuses on the problem, while in idea processing its emphasis is on the solution. Analysis is also employed for a constant review of the design process, per se.

 1. منابع و مآخذ
 2. الکساندر، کریستوفر. یادداشت هایى بر ترکیب فرم، ترجمة سعید زرین مهر،
 3. . تهران: روزنه، 1384
 4. خلاقیت چیست و مدرسه چه نقشى در پرورش » . حسینى، افضل السادات
 5. در مجله روا نشناسى و علوم تربیتى، دانشگاه تهران، ش 57 ،«؟ آن دارد
 6. .73 - (بهار 1377 )، ص 52
 7. حق شناس، علیمحمد و دیگران. فرهنگ هزاره، تهران: فرهنگ معاصر،
 8. . چاپ اول، 1381
 9. سیف، على اکبر. روا نشناسى پرورشى (روا نشناسى یادگیرى و آموزش)،
 10. . تهران: آگاه، 1384
 11. شریف، حمیدرضا. پرورش خلاقیت و آموزش معمارى، گروه دکترى
 12. معمارى، دانشگاه شهید بهشتى، دى ماه 1384 (مقاله چاپ نشده).
 13. صفه، ش 53 ( تابستان ،« تفکر نقاد و ارزیابی ایده طراحی معماری » .
 14. .64- 1390 )، ص 53
 15. . فرایند طراحى معمارى و تفکر نقاد (تعامل تفکر نقاد با تفکر خلاق)،
 16. . رسالة دکترى، دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى، 1388
 17. فیشر، رابرت. آموزش تفکر به کودکان، ترجمةه مسعود صفایى مقدم و
 18. . افسانه نجاریان، اهواز: نشر رسش، 1385
 19. لاوسون، برایان، طراحان چگونه م ىاندیشند (ابها مزدایى از فرایند طراحى)،
 20. . ترجمة حمید ندیمى، انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، 1384
 21. لنگ، جان. آفرینش نظریة معماری (نقش علوم رفتاری در طراحی محیط)،
 22. . ترجمة علیرضا عینی فر، انتشارات دانشگاه تهران، 1381
 23. ،« تفکر خلاق و بارورى آن در سازما نهاى آموزشى » . میرکمالى، سیدمحمد
 24. در مجله روان شناسى و علوم تربیتى،دانشگاه تهران، سال ش 59 (تابستان
 25. .120 - 1378 )، ص 99
 26. در صفه، ش 29 (پائیز و ،« جستارى در فرایند طراحى » . ندیمى، حمید
 27. .103 - زمستان 1378 )، ص 94
 28. نلر، جرج اف. هنر و علم خلاقیت، ترجمة سیدعلى اصغر مسدد، دانشگاه
 29. . شیراز، 1380
 30. Alexander, C. Notes on the Synthesis of Form. Harvard
 31. University Press, Mass, 1964.
 32. Bayazit, Nigan. “Investigating Design: A Review of Forty
 33. Years of Design Research”, in Design Issues, 20(1) (Winter
 34. , pp. 16-29
 35. Bloom, B.S. & D.R. Krathwohl & B.B. Masia. Taxonomy of
 36. educational Objectives: Handbook I, cognitive Domain.
 37. London: Longman, 1956.
 38. Chiu, Yi-ching Jean. Exploring Student and teacher
 39. Interactions for Critical Thinking in Face-to-Face and
 40. Online Environments in Anefel Course in Taiwan. Faculty
 41. of Education Australian Catholic University Fitzroy,
 42. Victoria 3065 Australian. (PhD thesis. 2006). From
 43. http://dlibrary.acu.edu.au/digitaltheses/public/adtacuvp108.11092006/
 44. whole.pdf.
 45. Craft, Anna. Creativity and early year’s education.
 46. Continuum. London. New York, 2002.
 47. Cross, N. Forty Years of Design Research,Design Research
 48. Quarterly 1(2). www.drsq.org/issues/drq2-1.pdf, Dec. 2006.
 49. Facione, P.A. Critical Thinking: A Statement of Expert
 50. Consensus for Purposes of Educational Assessment and
 51. Instruction, Research Findings and Recommendations.
 52. (Report No. RIEJUN1990)Millbrae, CA: The California
 53. Academic Press. (ERIC Document Reproduction Service No.
 54. ED315423), 1990 Update.
 55. ________ . Critical Thinking: What It Is and Why It Counts.
 56. From http://www.insightassessment.com, 2007.
 57. Guilford, J.P. «Creativity Research: Past, Present and
 58. Future». in S. Isaksen (Ed.),Frontiers of Creativity Research.
 59. Buffalo, NY: Bearly Ltd, 1987.
 60. Heward, W.L. Exceptional Children: An Introduction to Special
 61. Education (5th Ed.). Englewood cliffs, NJ: Merrill, 1996.
 62. Lawson, B. Design in Mind, Butterworth-Heinemann,
 63. Oxford: UK Longman, 1994.
 64. LCDE, Longman dictionary of contemporary English,
 65. Longman, 1992.
 66. Paul, R. A draft statement of principles of the National
 67. Council for Excellence inCritical Thinking, From www.
 68. criticalthinking.org/ncect.html, 2003.
 69. Petress, Ken. “Critical Thinking; An Extended Definition”, in
 70. Education, 124 (3) (Spring 2004). pp. 461-466. From www.
 71. umpi.maine.edu/~petress/ArticleA48.pdf
 72. Schön, D. A. “Designing: Rules, Types and Worlds”, in Design
 73. Studies 9(3) (1988), pp. 181-190.
 74. Ricketts, J.C. & R.D. Rudd. “Critical Thinking Skills of FFA
 75. Leaders”, in .Journal of Southern Agricultural Education
 76. Research, 54(1) (2004).
 77. Simpson, Elaine & Mary D. Courtney. “Critical Thinking in
 78. Nursing Education: A Literature Review”, in International
 79. Journal of Nursing Practice, 8 (April 2002), pp 89-98. From
 80. http://eprints.qut.edu.au/263/