نگاهی به ارزیابی طرح های معماری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ارزیابی طرح های معماری از مسائل روزمره عالم ساختمان است. رسیدن به معیارهایی که بتوان با آن طرح را سنجید دغدغه ای قدیمی است. با تقسیم وجوه طرح معماری به کمی و کیفی می توان در پی معیارهایی در این دو وجه بود. وجه کمی طرح پاسخگویی به برنامه و موضوع هایی چون دسترسی و تطبیق با اوضاع اقلیمی و آسایش فیزیکی و پایداری است. برای این و جه می توان معیارهایی ساخت و به زبانی مشترک رسید. وجه دیگر طرح که می توان آن را وج کیفی یا وجه ناظر به کارکرد فرهنگی طرح دانست چندان معیارپذیر نیست. در اینجا باید به خبرگان عرصه رجوع کرد و در پی زبان و چشم اندازی مشترک میان آنان بود. آنچه در این عرصه اهمیت می یابد را می توان با دو واژه حیثیت و هویت بیان کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Evaluation of Architectural Designs

نویسنده [English]

 • Hamid Nadimi
Associate Professor, School of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Evaluation of architectural designs is one of the routine problems in the world of building. Finding suitable criteria for evaluation on designs is an old challenge. By dividing qualitative and quantitative aspects of architectural design we can discover corresponding criteria for each of them. The quantitative aspect of architectural design is all about finding the best answers for the brief, access, climatic adaptation, and physical comfort and stability. It is possible to create universal criteria for this aspect. On the other hand, the second aspect, i.e. qualitative aspect or the aspect that deals with the cultural role of architectural design, does not readily accept any criteria. Here we should consult connoisseurship and try to find common language and scope between connoisseurs. The author has employed “significance” and “identity” as key terms for explaining and analyzing the second aspect of architectural design.

 1. دفتر فنی آموزش شهید بهشتی. تدوین راهنمای ارزیابی طرح های معماری. مجری طرح حمید ندیمی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، ۱۳۸۸(منتشر نشده)
 2. فن مایس، پییر. عناصر معماری، از صورت تا مکان. ترجمۀ فرزین فردانش. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۴
 3. لاوسون، برایان. طراحان چگونه می اندیشند. ترجمه حمید ندیمی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۴
 4. لنگ، جان. آفرینش نظریۀ معماری، نقش علوم رفتاری در طراحی محیط. ترجمۀ علیرضا عینیفر. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۱
 5. ندیمی، حمید (و) با برادبنت ، دربارۀ معماری. مترجمان نیلوفر رضوی، کیوان جورابچی، هدیه نوربخش. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۸
 6. Carmona, M. and L. Sieh. Measuring Quality in Planning: Managing the Performance Process. London and New York: Spon Press, 2004.
 7. Prasad, S. “clarifying Intentions; the design quality Indicator”. in Building research & information, no.32 (2004)
 8. Snodgrass, A., & R. Coyne. Interpretation in Architecture, design as a way of thinking. London and New York: routledge, 2006.
 9. Vitruvius & Morgan, M.H. The Ten Books on Architecture. New York: Dover Publications, 1960.
 10. Volker, L. Lauche, K. , Heinz, I.L. & Jonge, H. “Deciding about design quality; Design perception during a European tendering procedure”. in Design studies, no.29 (2004).