نقش دست نگاری استاد در آموزش طراحی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوى دکترى رشتة معمارى دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشکدة معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهید بهشتى

چکیده

«کُرکسیون» به معنی اصلاح طرح معماری روی میز قضاوت، توسّط استاد و دانشجو در ملاقات­های آتلیه است. مرسوم است که برخی اساتید، حرف زدن را کافی دانند، صرفاً از آموزش کلام­محور جهت نقد و کمک به پیشبرد کار دانشجو بهره می­برند و آموزش عملی دست­نگاری را نادیده می­گیرند. در این پژوهش، «دست» و «زبان» به­ عنوان دو دست­مایه­ی بنیادی کرکسیون معرّفی می شود. یافته­های پژوهش، «تأمّل موازیِ» معلّم، یعنی تأمّل هم­زمان در «پیشبُرد طرح» و «پیشبُرد شاگرد» را برای جلسات کرکسیون ضروری می­داند. تأمّل اوّل، نیازمند «دست­نگاری استاد» بر طرح شاگرد در حضور او، و تأمّل دوم، نیازمند توجّه پنهانی استاد به فرایند «یادگیری تقلیدی شاگرد» از دست­نگاری استاد است. این مقاله، به معلّمان طرّاحی پیشنهاد می­شود که همراه با حرف زدن، با خط­کشیدن بر طرح روی میز، از دانشجو «پشتیبانی» کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Exemplar Sketches in Design Education

نویسندگان [English]

 • Vahid Sadram 1
 • Hamid Nadimi 2
2 Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

‘Design review’ refers to the process of examination, appraisal and critical analysis of the student’s proposed designs undertaken by both the student and the teacher in studio sessions. Conventionally, many design teachers depend primarily on theoretical verbal criticism and neglect the role of their exemplar sketching as design praxis. This paper presents the role of ‘mouth’ and ‘hand’ as two complementary bases for design review. It suggests that it is essential for the design teacher to address simultaneously two parallel concerns: (i) the progress of design exercise; and (ii) the progress of the design student. The former necessitates teacher’s sketching on student’s design, while the latter demands a latent attention paid by the teacher to the student’s imitative learning from such sketches. To conclude, the teachers are encouraged to mentor students by complementing their verbal teaching with sketching on the drawing board.

 1. باباشاه اصفهانی. آداب المشق، (نسخه‌ی دانشگاه پنجاب لاهور). پژوهش دکتر حمیدرضا قلیچ‌خانی. تهران: نشر پیکره، 1391.
 2. حجّت، عیسی. «آموزش خلّاق – تجربه‌ی 1381». در هنرهای زیبا، ش 18 (1383)، ص 25-36.
 3. حجّتی، سیّد محمّدباقر. آداب تعلیم و تعلّم در اسلام. ترجمه‌ی گزارش‌گونه‌ای از کتاب «مُنیه المُرید فی آداب المفید و المستفید» از شهید ثانی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1363.
 4. طاقی، زهرا. «تأمّلی در تبعات رشد کمّی دوره‌ی کارشناسی معماری در دانشگاه‌های کشور». در صُفّه، ش 46 (1387)، ص 125-134.
 5. لاوسون، برایان. طرّاحان چگونه می‌اندیشند؟ ابهام‌زدائی از فرایند طرّاحی. ترجمه‌ی دکتر حمید ندیمی. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ویراست جدید 1392.
 6. ندیمی، حمید. «آموزش معماری». در صفّه، ش 25 (1376)، ص 30-31.
 7. ________ . «روش استاد و شاگردی، از نگاهی دیگر». در هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، ش 44 (1389)، ص 27-36.
 8. Amble, Nina. "Reflection in action with care workers in emotion work". in Action Research, Vol. 0, No. 0 (2012), pp. 1-16.
 9. Blackmore, Susan. "Evolution and Memes: the Human Brain as a Selective Imitation Device". in Cybernetics and Systems: An International Journal, Vol. 32, No. 1-2 (2001), pp. 225-255.
 10. Brawne, Michael. Architectural Thought: The design process and the expectant eye. UK: Architectural Press of Elsevier, 2003.
 11. Burnard, Pamela. Hennessy, Sarah. Reflective Practices in Arts Education. Netherland: Springer, 2006.
 12. Cross, Nigel. Designerly Ways of Knowing. London: Springer-Verlag Ltd, 2006.
 13. Dawkins, R.. The selfish gene. Oxford: Oxford University Press, 1976.
 14. Doidge, Charles. Sara, Rachel. Parnell, Rosie. The Crit: An Architecture Student's Handbook. Britain: Architectural Press, 2000.
 15. Dorst, Kees. Describing Design: A comparison of paradigms. Netherland: Rotterdam, 1997.
 16. Goldschmidt, Gabriella. "Doing Design, Making Architecture". In JAE, Vol. 37, No. 1 (1983), pp. 8-13.
 17. ________ . Porter, William. Design Representation. London: Springer-Verlag, 2004.
 18. Grant, Suzanne. "Learning through ‘being’ and ‘doing’". in Action Research, Vol. 5, No. 3 (2007), pp. 265-274.
 19. Harpe, Barbara. Peterson, Fiona. Frankham, Noel et al.. "Assessment Focus in Studio: What is Most Prominent in Architecture, Art and Design?". in JADE (Journal Compilation), Vol. 28, No. 1 (2009), pp. 37-51.
 20. Heller, Steven. Vienne, Veronique. The Education of an Art Director. New York: Allworth Press, 2006.
 21. Koskinen, Kaj. Pihlanto, Pekka. Vanharanta, Hannu. "Tacit knowledge acquisition and sharing in a project work context". in International Journal of Project Management, Vol. 21 (2003), pp. 281-290.
 22. Kurt, Sevinc. "An analytic study on the traditional studio environments and the use of the constructivist studio in the architectural design education". in Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 1 (2009), pp. 401-408.
 23. Lawson, Bryan. What Designers Know. UK: Architectural Press of Elsevier, 2004.
 24. Pressman, Andy. Architectural Design Portable Handbook: A Guide to Excellent Practices. USA: McGraw-Hill, 2001.
 25. Schön, Donald. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. USA: Basic Books, 1983.
 26. ________ . The Design Studio: An Exploration of its Traditions and Potentials. London: RIBA Publications, 1985.
 27. Webster, Helena. "The Architectural Review: A study of ritual, acculturation and reproduction in architectural education". in Arts & Humanities in Higher Education, Vol. 4, No. 3 (2005), pp. 265-282.
 28. Ware, Colin. Visual Thinking for Design. Amsterdam: Morgan Kaufmann Publishers, 2008.
 29. Wiggins, Grant. McTighe, Jay. Understanding by Design. (2nd Ed). USA: ASCD publications, 2005.