جستاری در رویکردها و فرایندهای اجرای شیوۀ طرح‌ـ ساخت در آموزش معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوى دکترى دانشکدۀ معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهید بهشتى

2 دانشیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در بسیاری از دوره‌های آموزشی طراحی معماری در سطح دنیا فرایند «ساختن» امری مغفول است. یکی از شیوه‌های آموزشی که با هدف جبران این غفلت در برخی دانشکده‌های معماری در سطح دنیا برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود به‌کارگیری شیوۀ طرح‌ـ ساخت در آموزش طراحی معماری است. در این شیوه سه ساحت پژوهش، طراحی، و ساخت به یکدیگر پیوند می‌خورند. پرسش‌های پژوهش حاضر پس از بررسی پیشینۀ موضوع و شناسایی و مطالعۀ منابع مرتبط با بیش از ۳۰ دورۀ‌ آموزشی طرح‌ـ ساخت در دانشکده‌های معماری سطح دنیا تدوین شده است (فقدان این پرسش‌ها در ادبیات و منابع مکتوب موجود مشاهده می‌شود). به‌منظور پاسخ‌گویی به پرسش‌ها در این پژوهش از شیوۀ مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته استفاده شده است. ۱۶ مصاحبۀ صورت‌پذیرفته با استادان فعال در زمینۀ دوره‌های آموزشی طرح‌ـ ساخت در سطح دنیا، پس از ضبط، پیاده‌سازی، و تحلیل محتوایی دقیق، مبنای تحلیل و نتیجه‌گیری قرار گرفته است. ازجمله نتایج حاصل از این تحلیل‌ها می‌توان به محدودۀ ممکن برای جانشینی شیوۀ معمول آموزش معماری با این شیوه، ساختارهای اجرایی مورد استفاده مانند شیوه‌های تأمین هزینه و ارتباطات با کارفرمایان، نقش عوامل حقوقی، و همچنین شکست در شکل‌دهی به پروژه‌های طرح‌ـ ساخت اشاره کرد. با توجه به اثرپذیری ساختار آموزش معماری در ایران از جریان‌های اصلی آموزشی این رشته در سطح دنیا و داشتن ریشه‌ها و مشابهت‌های فراوان با آنها، نتیجۀ این پژوهش که به عرضۀ چارچوبی برای تعریف رویکردهای مختلف شیوۀ طرح‌ـ ساخت و نکات مهم نظری و عملی مرتبط با فرایند پیاده‌سازی این شیوه ‌آموزشی می‌انجامد، می‌تواند زمینه‌ای برای تصمیم‌سازی و بهره‌گیری آگاهانه‌تر از این شیوۀ آموزشی در برنامۀ ‌آموزش معماری در ایران را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on approaches and processes of Design-Build method in architectural education

نویسندگان [English]

  • Seyed Mojtaba Abtahi NajafAbadi 1
  • Ali Alai 2
  • Hamid Nadimi 3
1 PhD Candidate, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
2 Associate Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
3 Emeritus Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The making procedures is a neglected aspect of architectural education in many schools and curricula. To address this neglect, some architectural schools around the world use the Design-Build method in teaching architectural design. This method aims to integrate research, design and construction. The questions of the present study have been compiled after a review of the literature, identifying and studying the resources related to more than thirty Design-Build courses in architecture schools around the world. A semi-structured interview method has been used to answer the questions of this research, with sixteen interviews with academics involved in Design-Build courses around the world. The transcriptions of these interviews are than used as the basis for discussions and conclusions. Among the results are outlining the possible scope for replacing mainstream methods with this alternative, the executive structures used, such as those of financing and communication with clients, the role of legal factors, and also failures in shaping design-build projects.
Considering the influence of mainstream worldwide education on Iran, the results of this research provide a framework for defining different approaches to Design-Build methods and important theoretical bases for better understanding and implementation of this method in architectural education. A deeper understanding of this field can result in more conscious uses of this educational method in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design-build pedagogy
  • Architectural education
  • Architectural design
  • Experimental education
معظمی، منوچهر. «تلقی استاد از فضا و تأثیر آن بر آموزش معماری». در هنرهای زیبا معماری و شهرسازی، ش48 (زمستان 1390)، ص57-68.
Anderson, J. & C. Priest. “Developing an Inclusive Definition, Typological Analysis and Online Resourse for Live Projects”. In H. Harris, & L. Widder, Architecture Live Projects, Routledge 2014, pp. 9-17.
Anderson, J. “Devising an Inclusive and Flexible Taxonomy of International Live Projects”. In Arena Journal of Architectural Research, 2(1) (2017).
Boyle, B.M. “Architectural Practice in America, 1865-1965: Ideal and Reality”. In S. Kostof (ed.), The Architect: Chapter in the History of the Profession, New York, NY: Oxford University Press, 1977.
Brouard, P. “Thirty-Five Years Teaching Yale Students to Build: An Interview with Paul Brouard”. In R. Hayes, The Yale Building Project: The First 40 Years, Yale School of Architecture, 2007.
Brown, J.B. Interview. M. Abtahi, Interviewer. 2018/ 10/ 26 & 2018/ 10/ 28.
Canizaro, V. “DESIGN-BUILD IN ARCHITECTURAL EDUCATION”. In Archnet iJAR, (2012), pp. 20-36.
Carpenter, W. “Digital Fabrication in Design Build Studios”. In 102nd ACSA Annual Meeting Proceedings, Globalizing Architecture/ Flows and Disruptions, 2014, pp. 513-521.
________ . “The Evolution of the Full-Scale Artifact in Architectural Academia”. In 103rd ACSA Annual Meeting Proceedings, The Expanding Periphery and the Migrating Center, 2015, pp. 29-37.
Chi, L. “Building Speculations”. In Journal of Architectural Education, 55(3) (2002), pp. 161-162.
Cordua, C.H. Interview. M. Abtahi, Interviewer, 2018/ 11/ 24.
Crinson, M. & J. Lubbock. Architecture: Art or Profession. Manchester: Manchester University Press, 1994.
Dean, A.O. “The Hero of the Hale County: Sam Mockbee”. In Architectural Record, 189(2) (2001), pp. 76-82.
Erdman, J. “Hands-on: The Pedagogy of Design/ Build”. In Proceedings of the 2006 Building, University of Maryland, 2008, pp. 79-80.
Gaber, T. “The Agency of Making and Architecture Education: Design-Build Curriculum in a New School of Architecture”. In ArchNet IJAR, (2014), pp. 21-31.
Gutman, R. Architectural Practice: A Critical View. New York, NY: Princeton Architectural Press, 1988.
Harris, H. Architecture Live Projects. Oxford, Uk: Oxford Brookes University, 2012.
Harvey. J. The Medieval Architect. London, UK: Oxford University Press, 1972.
Hayes, R. The Yale Building Project: The First 40 Years. Yale School of Architecture, 2007.
Jenkins, F. Architect and Patron. NewYork; Oxford University press, 1961
Krammer, L. Interview. M. Abtahi, Interviewer, 2018/ 11/ 28.
Kraus, C. Interview. M. Abtahi, Interviewer, 2018/ 11/ 15.
Lonman, B. “Constructing Design in the Studio: Projects That Include Making”. In Proceedings form the 98th ACSA Annual Meeting, Washington D.C.: Association of Collegiate Schools, 2010, pp. 67-76.
Louw, M. Interview. M. Abtahi, Interviewer, 2018/ 11/ 27.
MacDonald, W. “Roman Architects”, In S. Kostof (ed.), The Architect: Chapter in the History of the Profession, NewYork, NY: Oxford University Press, 1977.
Nadimi, H. Conceptualizing a Framework for Integrity in Architectural Education, PhD thesis, York: University of York, 1996.
Oppenheimer, A. Rural Studio. NewYork: Princeton Architectural Press, 2002.
Prak, N. Architects: The Noted and the Ignored. Wiley, 1984.
Rockhill, D. Interview. M. Abtahi, Interviewer, 2018/ 11/ 16.
Russel, P. Interview. M. Abtahi, Interviewer, 2018/ 11/ 08.
Ryker, L. Interview. M. Abtahi, Interviewer, 2018/ 11/ 20.
Salama, A.M. New Trends in Architectural Education: Designing the Design Studio. Raleigh, NC: Tailored text publishers, 1995.
________ . Spatial Design Education. Surrey, UK: Ashgate, 2015.
Sommerfeld, E. “Labor-Intensive- Innovation by Necessity”. In C. Kraus, DesignBuild Education, NewYork: Routledge, 2017, pp. 187-200.
________ . Interview. M. Abtahi, Interviewer, 2018/ 11/ 15.
Storonov, T. Design Build Studio. Routledge, 2017.
URL1. Retrieved 2019/ 5/ 21, from Live Projects Network URL: https://liveprojectsnetwork.org/
URL2. Retrieved 2019/ 5/ 21, from DBXchange URL: https://www.dbxchange.eu/
URL3. Retrieved 2018/ 11/ 28, from Yale Building Project URL: https://www.architecture.yale.edu/academics/building-project
URL4. Retrieved 2019/ 05/ 17, URL: http://ndbs.be.washington.edu/syllabus.html
URL5. Retrieved 2019/ 05/ 12, URL: http://ecomod.unm.edu/about
URL6. Retrieved 2019/ 04/ 05, from Habitat URL: https://www.habitat.org
URL7. Retrieved 2019/ 04/ 20, from Studio 804 URL: https://studio804.com/2012-galileo-s-pavilion.html
URL8. Retrieved 2019/ 05/ 17, from Nottingham Design+Build URL: https://www.nottingham.ac.uk/engineering/departments/abe/design-and-build-studio/index.aspx
Wallis, L. “Building the Studio Environment”. In A. Salama, & N. Wilkinson, Design Studio Pedagogy, Gateshead, UK: Urban International Press, 2007, pp. 201-218.
Zollinger, A. Interview. M. Abtahi, Interviewer, 2018/ 11/ 29.