دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 92، 1400، صفحه 1-122 
اصول طراحی عرصۀ میانی مجتمع های مسکونی برای انگیزش بازی کودک

صفحه 69-82

10.29252/soffeh.31.1.69

آرزو حسینی؛ مجید صالحی نیا؛ مینو شفایی؛ بهرام صالح صدق پور