دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
علمی - پژوهشی
نظریه های اصلی نقد معماری در مغرب زمین: سیر تاریخی از سدۀ نوزدهم تا امروز

مطهره دانایی فر؛ زهره تفضلی

دوره 31، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 5-14

https://doi.org/10.29252/soffeh.31.1.5

چکیده
  با اینکه در بحران کنونی نقد معماری پرداختن به مبانی و تئوری نقد معماری بیش از پیش ضرورت دارد، اما به مباحث نظری و تاریخی نقد معماری کمتر توجه شده است و مبانی نظری نقد معماری در غفلت و افول به سر می‌برد. در تاریخ ظهور نقد معماری آراء، نظر، و نظریه‌های گوناگونی دربارة نقد معماری مطرح شده که با تحولات آن‌ها جریان نقد معماری پرورده شده ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
طبقه بندی عناصر وابسته به مفهوم سازگاری در معماری بر اساس مقیاسهای عملکردی

محمود گلابچی؛ کتایون تقی زاده آذری؛ محمدرضا متینی؛ محمد زارع

دوره 31، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 15-32

https://doi.org/10.29252/soffeh.31.1.15

چکیده
  انتقال هر مفهومی از علوم پایه به علوم مهندسی مستلزم شناخت و برقراری ارتباط میان‌رشته‌ای در مقیاسی متناظر است. درحقیقت این مقیاس است که همچون پلی رشته‌های مختلف را به هم مرتبط می‌کند. استفاده از ویژگی‌های زیستی در سایر رشته‌های علمی، به دلیل تکامل و آزمون بلندمدت آن‌ها، دارای جایگاه ویژه‌ای است. سازگاری ازجملة خصوصیات اصلی جانداران ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارزیابی میزان توسعه و تفکیک در انعطاف پذیری فضای داخلی مسکن آپارتمانی و واحدهای مسکونی مجاور مورد پژوهش: منطقۀ 2 تهران

سپیده آقائی؛ میترا غفوریان؛ نفیسه آخوند

دوره 31، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 33-51

https://doi.org/10.29252/soffeh.31.1.33

چکیده
  نقش و اهمیت مسکن، به مثابة سرپناه انسان، حساس و کلیدی است و در طراحی آن توجه جدی به اصولی کیفی را می‌طلبد. با توجه به تغییر نامحسوس اما پویای فرهنگ زندگی در ایران و جایگاه مسکن در آن، به نظر می‌رسد طراحی یک واحد مسکونی که مناسب یک بازة زمانی مشخص باشد، نیازهای متنوع و متغیر ساکنان را پاسخ ندهد. مسئلة اصلی آن است که طرح مسکن به مثابة یک ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
واکاوی رابطۀ تراکم واحد مسکونی و کیفیت محیط داخلی مجتمع های مسکونی (موردپژوهی: شهرک سپاهان شهر اصفهان)

همایون نورائی؛ مطهر شامحمدی

دوره 31، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 53-68

https://doi.org/10.29252/soffeh.31.1.53

چکیده
  با افزایش روند شهرنشینی، افزایش تراکم راه حلی اجتناب‌ناپذیر برای اسکان جمعیت و همچنین جلوگیری از گسترش افقی شهر است؛ اما چگونگی این افزایش و ارتباط آن با کیفیت زندگی ساکنان موضوعی بحث‌برانگیز است. هدف از این مقاله پرداختن به یکی از مقوله‌های تأثیر متقابل تراکم و کیفیت زندگی از طریق واکاوی رابطة تراکم واحد مسکونی (تعداد واحد مسکونی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اصول طراحی عرصۀ میانی مجتمع های مسکونی برای انگیزش بازی کودک

آرزو حسینی؛ مجید صالحی نیا؛ مینو شفایی؛ بهرام صالح صدق پور

دوره 31، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 69-82

https://doi.org/10.29252/soffeh.31.1.69

چکیده
  در دنیای مدرن امروزی، با توجه به مشکلات شهرنشینی و الگوی زندگی و تراکم ساختمانی، عرصة میانی مجتمع‌های مسکونی ازجمله فضاهای مهمی است که کودک می‌تواند پس از مدرسه بخش عمده‌ای از زمان خود را برای گذران اوقات فراغت و تعاملات اجتماعی در آن‌ سپری کند. هدف از پژوهش حاضر ارتقای رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6ساله از طریق بیان اصول طراحی عرصة میانی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تجربۀ استفاده از خانه های تاریخی با کارکرد مدارس معماری از منظر تجربۀ زیستۀ دانشجویان مورد پژوهش: دانشگاه هنر اسلامی تبریز

حامد بیتی؛ مینو قره بگلو؛ باقر پورجواد اصل

دوره 31، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 83-96

https://doi.org/10.29252/soffeh.31.1.83

چکیده
  به اعتقاد صاحب‌نظرانْ محیط‌های آموزشی تأثیرات انکارناپذیری بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دارند و رابطه‌ای مستقیم بین کیفیت محیط‌های آموزشی با میزان یادگیری و نحوة تحصیل دانشجویان وجود دارد. هرچند از نخستین تجربة استفاده از خانه‌های تاریخی با کارکرد مدرسة معماری در کشورمان بیش از بیست سال سپری شده، بااین‌حال میزان اقبال مطلوب ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تبیین معانی تاریخ معماری از طریق بررسی نسبت مفردات لفظ آن

محمد غلامعلی فلاح

دوره 31، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 97-108

https://doi.org/10.29252/soffeh.31.1.97

چکیده
  تاریخ معماری رشته‌ای نوظهور و عمر آن کمتر از دو سده است. با مطالعة منابع نظری تاریخ معماری درمی‌یابیم که ماهیت و حدود این رشته همچنان مبهم است و هنوز اهالی این رشته اتفاق نظر همه‌جانبه‌ای بر سر چیستی آن ندارند. یکی از علل ابهام تاریخ معماری ابهام در نسبت مفردات لفظ آن، یعنی تاریخ و معماری، است. بنابراین، یکی از گام‌های مهم برای روشن ...  بیشتر