نظریه های اصلی نقد معماری در مغرب زمین: سیر تاریخی از سدۀ نوزدهم تا امروز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

چکیده

با اینکه در بحران کنونی نقد معماری پرداختن به مبانی و تئوری نقد معماری بیش از پیش ضرورت دارد، اما به مباحث نظری و تاریخی نقد معماری کمتر توجه شده است و مبانی نظری نقد معماری در غفلت و افول به سر می‌برد. در تاریخ ظهور نقد معماری آراء، نظر، و نظریه‌های گوناگونی دربارة نقد معماری مطرح شده که با تحولات آن‌ها جریان نقد معماری پرورده شده است. در این مقاله هدفْ پیگیری و تدقیق این جریان نظری و یافتن سیر تاریخی نظریه‌های اصلی در حوزة نقد معماری است. این سیر تاریخی را، که به روش تاریخ مفهومی و بررسی اسنادی محقق شده است، می‌توان در پنج دورة زمانی تقطیع کرد: اواخر سدة نوزدهم تا نیمة سدة بیستم که در این دوره پرسش از نقد مطبوعاتی و نقد آن آغاز شد و به‌موازات تحولات معماری در جنبش مدرن نگرش‌ها به نقد معماری نیز تغییر کرد؛ دهة 1960 که از یک سو، نظریة نقد هنجاری و اختصاصی نقد معماری مبتنی بر نظریة جنبش مدرن مطرح شد و از سوی دیگر، مبانی نقد معماری از مطالعات زبان‌شناختی و مطالعات طراحی اثر پذیرفت؛ دهة 1970 که تحلیل‌های مارکسیستی پرسش‌ها و دیدگاه‌هایی تازه دربارة نقد پیش آمد؛ دهه‌های 1980 و 1990 که نقد ارزیابانه رد و به جای آن نظریة نقد به مثابة نگاشت طرح ‌شد؛ سدة بیست و یکم که موضوع معماری ناقدانه و پیوند نقد و طراحی و نیز دیدگاه مقابل آن طرح شده است.

کلیدواژه‌ها


سبیت، کیت. نظریه‌های پسامدرن در معماری، ترجمة محمدرضا شیرازی، تهران: نشر نی، 1386.
کروچه، بندتو. «انتقاد و تاریخ هنر»، در کلیات زیبایی‌شناسی، ترجمة فؤاد روحانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1393، ص 148-175.
Al-Asad, Mohammad & Majd Musa, eds. Architectural Criticism and Journalism, Umberto Allemandi, Turin, 2007.
Chotas, N.E. “The Critics’ Role in Aesthetic Evaluation of Architecture”, in Progressive Architecture, No. 38 (1957).
Collins, Peter. “Philosophy of Architectural Criticism”, in AIA Journal, Vol. 49 (January 1968), pp. 46-49.
________ . “The Interrelation Roles of History, Theory and Criticism in the Process of Architecture”, in The History, Theory and Criticism of Architecture, Cambridge, Massachuset, 1965, pp. 1-9.
________ . Architectural Judgement, Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1971.
de Solà-Morales, I. & I.S.M. Rubió & I.S.M. Rubio & S. Whiting & G. Thompson. Differences: Topographies of Contemporary Architecture, Writing Architecture. MIT Press.1997, at  https://books.google.com/books?id=zwVD89T7cMYC.
Devillard, Valérie & Hélène Jannière. “Critique Archtecturale”, in Encyclopædia Universalis [En Ligne], Accessed January 4 2019, at http://www.universalis.fr/encyclopedie/critique-architecturale/.
Forty, Adrian. Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture, Thames & Hudson, New York, 2004.
Gill, Eric. “Painting and Criticism”, in Architectural Review, No. 400 (1930), pp. 111-112.
Gwilt, Joseph. Elements of Architectural Criticism. For The Use of Students, Amateurs, And Reviewer, The Classics.us, 2013.
Hays, K. Michael. “Critical Architecture: Between Culture and‌ Form”, in Perspecta, No. 21(1984), pp.15-29.
Hernandez, Antonio. “Zur Geschichte der Architekturkritik”, in Archithese: Architekturkritik, 1974.
Ingersoll, Richard, and Manfreso Tafuri. “There Is No Criticism, Only History: An Interview with Manfredo Tafuri.” In Design Book Review 9 (1986), pp. 8–11.
Jannière, Hélène. “Architecture Criticism: Identifying an Object of Study”, Translated by Michael Jameson, in OASE, No. 81 (2010), pp 33-55.
________ . “La Critique Architectural, Objet de Recherche”, in LES CAHIERS DE LA RECHERCHE ARCHITECTURALE ET URBAINE,No. 24/25, la critique en temps et lieux, 2009, pp, 121-40, at https://doi.org/9782858229444.
Jencks, Charles & George Baird. Meaning in Architecture, George Braziller, 1969
Rendell, J. Critical Architecture, Critiques (Architectural Humanities Research Association), Routledge. 2007.
Powell, Robert. Criticism in Architecture Proceedings of the Regional Seminar Sponsored by the Aga Khan Award for Architecture, The Foundation for International Studies, Malta, and the International Committee of Architectural Critics (CICA), Published for the Aga Khan Award for Architecture by Concept Media, Singapore, 1989.
Saboya, Marc & Hélène Jannière. “Architecture Revues D’”, in Encyclopedia Universalism [En Ligne], Accessed March 4, 2019 at http://www.universalis.fr/encyclopedie/revues-d-architecture/.
Sharp, Dennis. “Criticism in Architecture”, in Criticism in Architecture Proceedings of the Regional Seminar Sponsored by The Aga Khan Award For Architecture, by Robert Powell, the Aga Khan Award for Architecture, Singapore, 1989.
Summerson, J. “The Case for a Theory of ‘Modern’ Architecture”, in Royal Institute of British Architects Journal, 1957. pp. 307-310.
Whiffen, Marcus. The History, Theory and Criticism of Architecture, The M.I.T PRESS, Cambridge, Massachusetts, 1965.
Zevi, Bruno & Max Blumenthal & Louise Noelle & Mildred Schmertz & Jorge Glusberg. “Founding Statement of the International Committee of Architectural Critics”, Mexico City. 1978, at https://cicarchitecture.org/2019/07/24/founding-statement-of-the-international-committee-of-architectural-critics-2/.
https://mac.hypotheses.org/about-the-project