دوره و شماره: دوره 31، شماره 4 - شماره پیاپی 95، 1400 
دگرگونی جبهۀ جنوبی عمارت دیوان خانۀ کریمخانی شیراز

صفحه 103-122

10.52547/sofeh.31.4.103

عیسی اسفنجاری کناری؛ نسرین پورعیدی وند؛ احسان ستوده