علمی - پژوهشی
بررسى تدابیر پدیدارشناسى در نقد بناهاى معمارى

محمدعلى اشرف گنجوئى؛ محمد سلطان زاده

دوره 24، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 5-22

چکیده
  از نگاه پدیدارشناسى درک حقیقت بر اساس جدا نبودن عین و ذهن است و هر نوع بررسى، پژوهش، و یا نقد باید با اتکا به ذهن باشد. بر این اساس در معمارى، نگرش هاى پدیدارشناختى با توجه به تجربة افراد در فضا تعریف مى شوند. هدف در این نوشتار بیان روش هاى عملى براى نقدى پدیدارشناسانه است و شامل روش هایى به منظور درک، مشاهده، و بیان آن چیزى است که تجربه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
قابلیت فضاهاى جمعى در مجتمع هاى مسکونى

عبدالکریم قائدى

دوره 24، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 23-32

چکیده
  تأثیرپذیرى کیفیت مجتمع هاى مسکونى از قابلیت فضاهاى جمعى موضوع مهمى است که باید از دیدگاه هاى مختلف، به ویژه از منظر کالبد معمارى به آن پرداخته شود. اغلب به این مفهوم، على رغم اهمیت، که مى تواند بر امنیت محیط و شیوة استفاده از آن اثرگذار باشد، کمتر توجه شده است. موضوع این پژوهش تحلیل چگونگى عملکرد فضاهاى جمعى است. از این رو ضرورت پرداختن ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
طراحىِ فضاى انتظار مراکز درمانى: تأثیر محیط و نحوة تعریف فضا بر ادراک کاربران

سیدمحمدحسین ذاکرى؛ فاطمه صفرپور

دوره 24، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 33-44

چکیده
  این مقاله پاسخ به این سؤال است که، آیا چگونگى تعریف فضایى (متغیر مستقل) مى تواند بر ارزیابى هاى ادراکى و میزان رضایت کاربران از محیط (متغیر وابسته) در یک فضاى پرازدحام تأثیرگذار باشد یا خیر؟ تعریف فضایىِ خاص مطالعه شده در این تحقیق، فضاى انتظار مراکز درمانى و ارتباط بین محورهاى سیرکولاسیون و فضاى نشستن سالن انتظار است. فرضیة تحقیق این ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسى تأثیر تغییر عناصر مکان ساز زندگى عشایرى بر نارضایتى از اسکان

رضا شکورى؛ الهام خدادادى

دوره 24، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 45-62

چکیده
   کوچ نشینى، از کهن ترین شیوه هاى زیست بشر بر روى این کرة خاکى است. در ایران با توجه به شرایط اقلیمى جغرافیایى زندگى عشایرى توأم با کوچندگى سابقه طولانى داشته است. پس از اسکان عشایر به شکل هاى خودجوش و درون زا یا اسکان هاى اجبارى، شهرک هاى عشایرى در کنار روستاها و شهر هایى از کشورمان شکل گرفت. با ارزیابى شهرک هاى اسکان نکات بسیارى ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
پژوهش براى طراحى در رشتة معمارى منظر ارزیابى تجربه طراحى در « کارگاه طرح منظر »

سیدحسن تقوایى؛ امیر سمیارى سمیارى

دوره 24، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 63-76

چکیده
  رشتة دانشگاهىِ معمارى منظر حدود دو دهه سابقة فعالیت آموزشى و پژوهشى در ایران دارد و نیازمند رشد بستر نظرى و عملى و بومی سازى علمى در کشور است. طراحى منظر نیز، که محور اصلى فعالیت هاى آموزشى و حرف هاى این رشته محسوب می شود، مستلزم گسترش مفاهیم، رو ش ها، و ابزار تخصصى و پژوهش محورى است.یک رویکرد پژوهشى در کارگاه طراحى، شناختن اولویتهاى ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
کاهش آسیب پذیرى خوابگاه هاى دانشجویى دانشگاه شهید بهشتى در برابر آتش سوزى و زلزله

علیرضا فلاحى

دوره 24، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 77-100

چکیده
  خوابگاه هاى دانشجویى به دلایل استفادة شبانه روزى، تراکم جمعیت، نوع چیدمان مبلمان، تجهیزات و جانمایى تأسیسات برودتى  حرارتى، در معرض آسیب هاى ناشى از حوادث غیرمترقبه، خصوصاً آتش سوزى و زلزله، هستند. این امر با توجه به فقدان برنامة مدیریت بحران و آشنا نبودن دانشجویان و کارکنان در چگونگى مواجهه با شرایط اضطرارى و حفظ ایمنى، ممکن ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسى نردة پنجره هاى بناهاى دورة قاجاریه در همدان

سیدحسین حسینى سیر

دوره 24، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 101-126

چکیده
   بناهاى دورة قاجارى شهر همدان پنجره هایى با نرده هاى زیبا و متنوع دارد که نشان از هنر نرده سازان همدانى است. این دوره، سرآغاز استفادة فلز به جاى چوب در ساخت نردة پنجره ها است که به «گل نرده» معروفند.بررسى ها نشان داد که ساخت نردة پنجره ها نخست جنبة تزیین، حجاب، و حفاظت داشته، ولى به مرور زمان جنبة تزیینى آن قوت بیشترى یافته است. ...  بیشتر