کاهش آسیب پذیرى خوابگاه هاى دانشجویى دانشگاه شهید بهشتى در برابر آتش سوزى و زلزله

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

خوابگاه هاى دانشجویى به دلایل استفادة شبانه روزى، تراکم جمعیت، نوع چیدمان مبلمان، تجهیزات و جانمایى تأسیسات برودتى  حرارتى، در معرض آسیب هاى ناشى از حوادث غیرمترقبه، خصوصاً آتش سوزى و زلزله، هستند. این امر با توجه به فقدان برنامة مدیریت بحران و آشنا نبودن دانشجویان و کارکنان در چگونگى مواجهه با شرایط اضطرارى و حفظ ایمنى، ممکن است تلفات و خسارات جبران ناپذیرى را موجب شود. با توجه به استقرار خوابگاه هاى برادران و خواهران در ضلع شمالى سایت دانشگاه شهید یهشتى و عبور گسل شمال تهران از منطقه، لزوم تدوین برنامه کاهش آسیب پذیرى و مواجه با سوانح امرى اجتناب ناپذیر است. اگرچه مقاوم سازى سازه اى ساختمان ها تا حدود زیادى احتمال تخریب را کاهش مى دهد، لیکن به دلایل گوناگون، ازجمله نیاز به بودجة فراوان، امکان تعلیق روند آموزشى، و زمان بر بودن عملیات ساختمانى، این امر به ندرت عملى است. علاوه بر این، چنانچه ساکنین با رو شهاى تخلیة اضطرارى آشنا نباشند، به هنگام تخلیه سردرگم می شوند، حتی در ساختمان های مقاوم، امکان خسارات و تلفات هست. بنابراین در سال های اخیر، به کاهش آسیب پذیری فضاهای خوابگاهی پرجمعیت از نظر غیر سازه ای و مدیریتی توجه ویژه ای شده است، زیرا هم کم هزینه است و هم تمهیدات مقاوم سازی عناصر غیر سازه ای و آموزش ساکنین و مسئولین ساختمان و تدوین برنامه بحران برای واکنش مناسب در شرایط اضطرار، موجب کاهش تلفات می شود.روش پژوهش مقاله ی توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی است و ساختمان ها از طریق ارزیابی سریع بصری مطالعه می شوند. به این منظور ساکنین خوابگاه ها به گروه های دانشجو، مسئولین و نیروی خدماتی دسته بندی و ضمن ضمن شناخت آسیب پذیری های موجود، با مصاحبه های عمیق و تکمیل پرسش نامه، میزان آگاهی کاربران در مواجهه با شرایط اضطراری، با استفاده از روابط همبستگی، تحلیل شده اند. همچنین با روز آمد کردن نقشه ی بلوکهای خوابگاه ها، ضمن پایش دقیق موارد آسیب پذیر، میزان خطرپذیری چیدمان، چگونگی اتصال مبلمان به کف و سقف، تیغه های جداکننده، الحاقات غیر سازه ای، راهروهای طبقات، و تاسیسات اضطراری در شرایط بحران، هنگام تخلیه سریع جمعیت ساکن، مطالعه شده اند.نتیجه گیری مقاله در قالب عرضه راهکارهای کاربردی انطباق چارت تشکیلاتی با سامانه فرماندهی حادثه و همچنین کاهش آسیب پذیری های غیرسازه ای و تهیه نقشه های تخلیه اضطراری است. بنا بر این توصیه می شود که در بخش مدیریتی، ساکنین و مسئولین خوابگاه ها با گذراندن دوره های آموزشی و برنامه های تمرینی، آمادگی لازم را کسب کنند. این امر با همکاری واحد مدیریت بحران ناحیه یک شهرداری تهران و همچنین مراکز هلال احمر، آتش نشانی، حراست دانشگاه، و معاونت دانشجویی میسر است. افزون بر این، همه عناصر آسیب پذیر غیر سازه ای شناسایی و مقاوم سازی، هم زمان دانشجویان با شرکت در برنامه های آشنایی با مدیریت بحران، در هر نیم سال تحصیلی، با مقولات امداد اولیه، برخورد هوشیارانه با آتش سوزی، تخلیه اضطراری، و دیگر نکات ایمنی آشنا می شوند. به نظر می رسد که یافته های پژوهش قابل تعمیم به سایر خوابگاه های دانشجویی را، با توجه به ویژگی های ساختمانی و اجتماعی و منطقه ای، دارند.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع
 2. اشترى ماهینى، آمنه و مجید آقاقازانى و امیر رنگین کمان. راهنماى تشکیل
 3. گروه مدیریت بحران در اماکن مسکونى، سازمان پیشگیرى و مدیریت
 4. . بحران شهر تهران، 1391
 5. حسینى مازیار و سعید منتظرالقائم و عبدالرضا امینایى چترودى. راهنماى
 6. کاربردى کاهش خسارات اجزاى غیرساز هاى ساختما نها در اثر زلزله،
 7. . سازمان پیشگیرى و مدیریت بحران شهر تهران، 1387
 8. فلاحى، علیرضا. ارزیابى سانحه، خطرپذیرى آسی بپذیرى و خسارات،
 9. . مؤسسه آموزش عالى علمى کاربردى هلال احمر، 1388
 10. Blaikie, Piers & Terry Cannon & Ian Davis & Ben Wisner. At
 11. Risk, Natural Hazards, People s Vulnerability and Disasters,
 12. Routledge, 1994.
 13. City of Hillsboro Emergency Management, (503) 681-6412, in
 14. http://www.ci.hillsboro.or.us/EmergencyInfo/
 15. Cutter, S.L., et al. “A Place-based Model for Understanding
 16. Community Resilience to Natural Disasters”, in Global
 17. Environmental Change, Elsevier, Vol. 18 (2008), pp. 598-606
 18. Dormitory Handbook, USA: Indians Hills Community
 19. College, The Hills, 2013.
 20. FEMA. Earthquake Hazard Mitigation for Nonstructural
 21. Elements, Field Manual, FEMA 74-FM, 2005.
 22. Kuligowski, E. & R. Peacock. A Review of Building Evacuation
 23. Models, Technical Note 1471, National Institute of Standards
 24. and Technology (NIST), 2005.
 25. html.www.dezful.ir
 26. http://facilities.princeton.edu/housing
 27. http://nyc.gov/html/fdny
 28. http://web.princeton.edu/sites/publicsafety
 29. www.fema.gov, keyword search: fire extinguishers-link to
 30. nasd. Org
 31. www.hamshahrionline.ir/details
 32. www.housing.umich.edu, University of Michigan Housing
 33. Website.
 34. www.library.lehigh.edu/asa2.0/Record/921187
 35. www.pgnews.ir/showpage
 36. سایت دانشگاه شهید بهشتى