دوره و شماره: دوره 24، شماره 1 - شماره پیاپی 64، فروردین 1393 
بهره گیرى از ثبات حرارتى زمین در ایجاد آسایش حرارتى

صفحه 33-42

سیده زینب عمادیان رضوى؛ سیدمحمدحسین آیت الهى