علمی - پژوهشی
زیبایى شناسى خویشتن خواه نقش سرشت مشترک زیستى در داورى زیبایى

مسعود وحدت طلب

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 5-18

چکیده
  زیبایى و چگونگى ادراک آن؛ در این مقاله با رویکرد روانى  زیستى به بررسى تأثیر ویژگى هاى کالبدى انسان، در شکل گیرى معیارهاى ذهنى داورى زیبایى پرداخته مى شود. بخش نخست، به ذکر خلاصة آراى فلاسفه و روان شناسان در مورد ماهیت دو بنیان اساسى ادراک یعنى غریزه و تجربه اختصاص دارد. در این بخش ضمن هم نوایى با نظر فیلسوفان و روان شناسانى که بنیان ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأملى بر نقش دانش شخصى از موقعیت طراحى در شکل گیرى مولدهاى اولیة طراحى

مریم کلامى؛ حمید ندیمى

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 19-32

چکیده
  مولد اولیة طراح فکر، هدف، و ایدة ساختاردهنده اى است که او در ابتداى کار برمى گزیند و اقدامات طراحانة بعدى را به تبع آن انجام مى دهد . نقش مولد اولیه، این عامل آغازگر و توسعه دهندة طرح، از طرفى و همچنین پیچیدگى و چالش برانگیز بودن مرحلة شکل گیرى مولدها براى طراحان خصوصاً دانشجویان طراحى از طرف دیگر، پژوهش هاى مهمى را در حوزة طراحى پژوهى ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بهره گیرى از ثبات حرارتى زمین در ایجاد آسایش حرارتى

سیده زینب عمادیان رضوى؛ سیدمحمدحسین آیت الهى

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 33-42

چکیده
  معمارى گذشتة ایران همواره بر تعامل اندیشمندانه با طبیعت پیرامون خود استوار بوده است. استفاده از زمین به منزلة یک منبع انرژى تقریباً نامحدود که در اعماق مشخص ثبات حرارتى دارد، از جلوه هاى این تعامل در ایجاد آسایش انسان و فرار از تنگناى شدید اقلیمى محسوب می گردد که ریشه در معمارى سنتى ما هم دارد. ایدة « معمارى در پناه زمین»، امروزه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
کاربرد نظریه زمینه ای در پژوهش های طراحی شهری

آزاده لک

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 43-60

چکیده
  دانش طراحى شهرى به مثابه هنر و علم آفرینش مکان هاى پایدار همواره نیازمند پایه هاى نظرى است که بر اساس فهم دقیق رابطة انسان و مکان و کیفیت محیط تبیین شوند. نبود ابزارهاى مناسب نظریه پردازى در این رشته با توجه به جوان بودن دانش طراحى شهرى از یک سو و نظریه هاى نامناسب برخاسته از روش شناسى کمّى که در آن ها از درک و تفسیر کاربران از مکان غفلت ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارزیابى کیفیت محیط در مجموعه هاى مسکونى اقشار کم درآمد: مورد پژوهى مجموعه هاى مسکونى مهرشهر تاکستان

محمدمهدى عزیزى؛ مهرداد رحمانى

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 61-74

چکیده
  کیفیت محیط مجموعه هاى مسکونى ساخته شده براى اقشار کم درآمد، همواره از مسائل چالش برانگیز بوده است. در برنامه ها و طرح هاى تهیه شده، به دلیل سیل عظیم متقاضیان و نیز محدودیت منایع و اعتبارات، غالباً اهداف کمّى دنبال شده و اهداف کیفى مهجور مانده اند. در پژوهش حاضر، میزان کیفیت محیط در نمونه اى از این مجموعه ها، که در سال هاى اخیر به میزان ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تحلیل روند تغییرات شاخص هاى تراکم و سرانة فضاى مسکونی

عسگرى معصوم نیا بیشه؛ ناصر برک پور

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 75-94

چکیده
  تراکم و سرانه از مباحث کلیدى در مطالعات شهرى هستند. به طور معمول این اصطلاحات در حوزة برنامه ریزى شهرى و مسکن با شاخص هاى خاصى سنجیده مى شوند. این شاخص ها در ترسیم وضعیت کالبدى و اجتماعى شهر اهمیت بسیارى دارند و پایش تغییرات آن ها به کارشناسان و مدیران شهرى، به منظور آگاهى از روند تحولات شهر یارى مى رساند. از این رو در پژوهش حاضر تلاش ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مدیریت و حفاظت میراث جهانى در آموزش دانشگاهى

فرزین فردانش

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 95-99

چکیده
  افزایش تعداد آثارى که در فهرست میراث جهانى یونسکو به ثبت رسیده اند و استقبال کشورها از افزایش آثار طبیعى و فرهنگى خود به این فهرست، موجب نیاز روزافزون به آموزش و تربیت نیروى متخصّص مدیریت و حفاظت این آثار شده است. در این مقاله،ابتدا دوره هایى که در این زمینه در دانشگاه هاى دیگر جهان عرضه مى شوند، بررسى مى گردد. سپس به ویژگى هاى کلیدى ...  بیشتر