بررسى تدابیر پدیدارشناسى در نقد بناهاى معمارى

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

مربی دانشکدة هنر و معماری صبا دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

از نگاه پدیدارشناسى درک حقیقت بر اساس جدا نبودن عین و ذهن است و هر نوع بررسى، پژوهش، و یا نقد باید با اتکا به ذهن باشد. بر این اساس در معمارى، نگرش هاى پدیدارشناختى با توجه به تجربة افراد در فضا تعریف مى شوند. هدف در این نوشتار بیان روش هاى عملى براى نقدى پدیدارشناسانه است و شامل روش هایى به منظور درک، مشاهده، و بیان آن چیزى است که تجربه مى شود.ارتباط این روش ها با ذهن این امکان را ایجاد مى کند.اصول و « توانایى هاى خود » که اولاً شخص بر اساس الگوهاى موجود در بنا را مشاهده و ثانیاً با درک بى واسطه و مستقیم آن اصول، راحت تر بتواند در طراحى هاى جدید از آن ایده ها استفاده کند. در این نوشتار، دو گروه از دانشجویان، با توجه به اهمیت شناخت و به کارگیرى ارزش هاى بناهاى تاریخى، در خلال درس مقدمات طراحى معمارى دورة کارشناسى معمارى، هرکدام یک بناى تاریخى را نقد مى کنند.آن ها بر اساس تدابیر عملى، طى چند جلسه بنا را مشاهده و سپس تحلیل مى کنند. در انتها تدابیر حاصل از این دو تجربه در قالب چهارگروه مشخص شامل: تدابیر کل، تدابیر جزء، تدابیر خاص بنا، و تدابیر مربوط به روش بیان تدوین و سپس تأثیر آن ها در نقد معمارى با توجه به الگوهاى پدیدارشناختى ارزیابى مى شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenological Techniques in Architectural Criticism

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Ashraf Ganjooie
 • Mohammad Soltanzadeh
Lecturer, Saba Faculty of Art and Architecture, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

The phenomenological approach to architecture is primarily based on personal experiences of space. Architectural education should therefore provide for the students to experience the space at first hand and consequently express their experience. This research reports the findings of a visit by students and the lecturer to two historic mosques in Kerman City. The findings of students were in four categories. The first category includes ‘General Impressions’ on the underlying overall design concepts. ‘Detailed Impressions’ then refer to the findings of another scrutiny level. The third category refers to ‘Special Impressions’. In the fourth category, ‘Expressions’ the students try to depict their understanding by use of abstract forms rather than direct representation. These impressions are essentially a contextual critique of the monument. They are valuable as they are directly derived from students’ understanding.

 1. حاجى قاسمى، کامبیز . گنجنامه، جلد 8، مساجد جامع، تهران: انتشارات روزنه، 1383
 2. -------------. گنجنامه، جلد 6، مساجد، تهران: انتشارات روزنه، 1383
 3. ریخته گران، محمدرضا. هنر از دیدگاه مارتین هایدگر، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، 1384
 4. سیف، علی رضا. روانشناسى پرورشى، تهران: انتشارات آگاه، 1383
 5. گال، مردیت و دیگران. رو شهاى تحقیق کمى و کیفى در علوم تربیتى و روا نشناسى، ترجمة احمدرضا نصر و دیگران، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتى و سمت، 1383
 6. گروت، لیندا و دیوید وانگ. رو شهاى تحقیق در معمارى، ترجمه دکتر علیرضا عینى فر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1384
 7. ویلبر، دونالد نیوتون. معمارى اسلامى ایران در دورة ایلخانان، ترجمة عبدالله فریاد، تهران: انتشارات علمى و فرهنگى، 1365
 8. Darlington, Y. & D. Scott. Qualitative Research in Practice Stories from the Field, Australia: Allen & Unwin, 2002.
 9. Denzin, N.K. & Y. Lincoln. Strategies of Qualitative Inquiry, London: Sage Publications, 1998.
 10. Maykut, P. & R. Morehouse. Beginning Qualitative Research, London:The Falmer Press, 2005.
 11. McPhee, N. & R. Terry. The Hidden Art of Interviewing People, London: John Wiley & Sons Ltd, 2007.
 12. Strauss, A.L & J.M. Corbin. Basics of Qualitative Research : Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory,
 13. London: Sage Publications, Inc, 1998. Toadvine, T. Ecological Aesthetics, Hand book of
 14. Phenomenological Aesthetics, London: Springer, 2010.
 15. www.rando.blogfa.com