علمی - پژوهشی
جستار در شکل نظریه هاى معمارى

سعید اصغرزاده

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 5-16

چکیده
  پایة معرفتى و مبانى نظرى هر حرفه اى نیاز به یک ساختار اولیة قوى و روشن دارد. با اینکه آنچه نظریة معمارى خوانده مى شود، بر طراحى هاى معماران و بر شکل و کیفیت محیط مصنوع تأثیر گذاشته است، اما اینکه اساساً تعریف نظریه در معمارى چیست و شکل و ساختار آن چگونه باید باشد، کمتر مورد بررسى قرار گرفته و بر سر این موضوع در میان صاحب نظران و پژوهشگران ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نسبت مهارت« توصیف کلامى » تربیت دانشجویان معمارى و تربیت دانشجویان معمارى

آزاده خاکى قصر؛ حسین پورمهدى قایم مقامى

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 17-30

چکیده
  توصیف کلامى یک بنا، مهارت بیان فهم آن بر محمل کلمات است. در آموزش دانشجویان در دانشکده هاى معمارى بر تربیت تصویرى دانشجویان تأکید به جایى دارند، در حالى که بر تربیت کلامى آ نها کمتر توجه می شود. قبل از آنکه بنایى را دانشجویانِ معمارى طراحى کنند، توصیف کلامى آن ها را در معرفى بر قالب کلمات به مخاطب توانمند می کند. در سطح دیگر، پروژه هاى ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نقش جرم حرارتى خاک در کنترل شرایط محیطى ساختمان

منصوره طاهباز؛ شهربانو جلیلیان؛ فاطمه موسوى

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 31-56

چکیده
  ایرانیان باستان در مناطقى با توپوگرافى مناسب و زمین مستحکم از خاصیت جرم حرارتى زمین براى فراهم آوردن شرایط حرارتى مناسب در تابستان و زمستان هاى سخت استفاده مى کرده اند. براى بررسى این موضوع و تعیین میزان کارایى فضاهاى زیرزمینى در مناطق گرم و خشک ایران، در این مقاله به تحقیق میدانى در تعدادى از بناهاى تاریخى شهر کاشان در تابستان و زمستان ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بیان الگو و چارچوبى یکپارچه و منسجم براى انتخاب مدیریت سبد (پورتفولیو) پروژه با رویکردى استراتژی مدار در سازمانهاى پروژه محور (مورد کاوى: مجموعه هلدینگ سرمایه گذارى ساختمان ایران)

مجتبى حسینعلى پور؛ صالح محمدى

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 57-74

چکیده
  نیاز روزافزون سازمان هاى پروژه مدار مبنى بر ایجاد سیستم هاى متمرکز و یکپارچه اى، که در قالب آن بتوان علاوه بر ارزیابى و انتخاب پروژه ها به صورت انفرادى، به تعامل مابین آن ها و اثرات پروژه ها بر یکدیگر، از قبیل تعاملات استفاده از منابع مشترک، رعایت پیش نیازى هاى مابین پروژه ها، و نیز برآورده کردن اهداف استراتژیک سازمانى اشاره کرد، از ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ابعاد هویتِ مکانى در تجربة فضاى همگانى؛زنان جوان (23-35 ساله)ساکن تهران

شمین گلرخ

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 75-94

چکیده
  فضاهاى همگانى شهر نیز همچون دیگر مکان هاى زندگى شهروندان در شکل گیرى شناخت فرد نسبت به « من » خود و ، نسبتى که میان خود و دنیاى پیرامونش مى سازد مهم مى شود. مفهوم « هویتِ مکانى» معرف جنبه هایى از هویت فرد است که با تجربة مکان ها شکل مى گیرد. در این پژوهش با رویکرد پدیدارشناسى،« فهم » نقش فضاى همگانى در هویت مکانىِ شهروند، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
پیشنهاد چارچوبى دانش پایه براى بازجُست ذهنى عوامل مؤثر بر شدت استفادة مردم از بوستا نهاى عمومى در بزر گ شهر تهران

زهره عبدى دانشپور؛ ئه سرین محمودپور

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 95-126

چکیده
  بوستان ها و فضاهاى سبز عمومى جزئى از فضاهاى عمومى شهرى و عنصرى از آنچه « فضاى اجتماعى » نامیده مى شود، هستند که مى توانند نقش مهمى در ارتقاى کیفیت محیط شهرى و ارتقاى کیفیت زندگى افراد ساکن و شاغل در شهرها داشته باشند؛ چنانچه چنین امرى در دستورکار و در مجموعة اهداف تصمیم گیران شهرى قرار داشته باشد. با توجه به پیچیدگى و گوناگونى ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مطالعات باغ اسلامى و شکل باغ ایرانى

رضا ابوئى؛ حمیدرضا جیحانى

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 127-149

چکیده
  مطالعات باغ اسلامى از دهة 1970 م و با تکیه بر مطالعات دهه هاى پیشین حجم قابل توجهى یافته است. این حوزة مطالعاتى با وجود نگاه قابل توجه به پدیدة منظرسازى، گستره اى وسیع را در بر مى گیرد و با نوعى کلى نگرى همراه است. به نظر مى رسد که این نوع نگاه محصول همگن دانستن ویژگى هاى جوامع اسلامى و فقدان تلاش براى تفکیک میان حوزه هاى فرهنگىِ متفاوت ...  بیشتر