دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، آذر 1393 
نقش جرم حرارتى خاک در کنترل شرایط محیطى ساختمان

صفحه 31-56

منصوره طاهباز؛ شهربانو جلیلیان؛ فاطمه موسوى