قابلیت فضاهاى جمعى در مجتمع هاى مسکونى

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری معماری، دانشکدة شهرسازی و معماری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تأثیرپذیرى کیفیت مجتمع هاى مسکونى از قابلیت فضاهاى جمعى موضوع مهمى است که باید از دیدگاه هاى مختلف، به ویژه از منظر کالبد معمارى به آن پرداخته شود. اغلب به این مفهوم، على رغم اهمیت، که مى تواند بر امنیت محیط و شیوة استفاده از آن اثرگذار باشد، کمتر توجه شده است. موضوع این پژوهش تحلیل چگونگى عملکرد فضاهاى جمعى است. از این رو ضرورت پرداختن به نقش قابلیت هاى فضاى جمعى و چگونگى ارتباط آن ها با یکدیگر اهمیت مى یابد. در پژوهش حاضر چهار متغیر و قابلیت مهمِ:رابطة بین سطح و میزان استفاده از آن ظرفیت این فضاها ساعات و تعداد استفاده تعداد طبقات مجتمع ها بررسى و همبستگى بین متغیرهامقایسه مى شود. این بررسى رابطه میان متغیرها با انجام یک آزمون در میان تعدادى از مجتمع هاى مسکونى تبیین شده است. به این منظور وجوه رابطة فوق در تعدادى از مجتمع ها پیمایش و تحلیل شده است. براى دستیابى به اهداف پژوهش، پنجاه مجتمع نمونه به صورت تصادفى از میان فهرست مجتمع هاى مسکونى شناسنامه دار در وزارت راه و شهرسازى انتخاب گردیدند. دستاو ردهاى پژوهش نشان مى دهد که میان تخصیص فضاها به فعالیت هاى جمعى و به کارگیرى عناصر طراحى معمارى در این فضاها با میزان استفاده و استقبال ساکنان مجتمع هاى مسکونى از فضاهاى جمعى رابطة معنادارى هست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Affordance of Shared Spaces in Residential Complexes

نویسنده [English]

 • Abdolkarim Qaedi
Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This research examines the functioning of shared spaces in residential complexes. For this purpose, some 50 residential complexes were randomly selected from the list of registered residential complexes. These complexes were all located within the city, occupied and managed by an elected board. Some of these complexes were above eight stories with the ground floor reserved for parking. Key factors were measured for these complexes such as area and use; capacity, frequency and time of use; as well as number of stories. The correlation between these factors was then calculated. As a result, meaningful correlations were found between these factors. For example, it was shown that use of shared spaces corresponds to the area of these spaces. Therefore, in complexes with taller buildings, these spaces were used more frequently and for longer periods.

 1. اکس، گاى. مقدم هاى براى مقالاتى دربارة تفسیر در علوم اجتماعى، ترجمة
 2. . شهناز مسمى پرست، تهران: شرکت سهامى انتشار، 1386
 3. پوردیهیمى، شهرام. شهر، مسکن، مجموع هها، تهران: انتشارات آرمان شهر،
 4. .1391
 5. راپاپورت، اموس. معنى محیط ساخت هشده، ترجمة فرح حبیب، تهران:
 6. . انتشارات سازمان فناورى شهردارى تهران، 1391
 7. راسخ، شاپور و جمشید بهنام. مقدمه بر جامع هشناسى ایران، تهران: سازمان
 8. . انتشارات و خدمات فرهنگى ایران، 1347
 9. . رفیع پور، فرامرز. آناتومى جامعه، تهران: شرکت سهامى انتشار، 1391
 10. بازآفرینى شهرى و رویکرد » . رفیعیان، مجتبى و شیوا خرمگاه و على اسماعیلى
 11. .14- در نوسازى، ( 1389 )، ص 1 «(TNO) ایجاد و توسعه محلات سنتى شهرى
 12. شواى، فرانسواز. شهرسازى، تخیلات، و واقعیات، ترجمة سیدمحسن حبیبى،
 13. . تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1384
 14. شوئنوئر، نوربرت. مسکن حومه و شهر، ترجمة شهرام پوردیهیمى، تهران:
 15. . انتشارات روزنه، 1389
 16. ارزیابى انواع ساختمانهاى » . عزیزى محمدمهدى و محمدمهدى متوسلى
 17. در فصلنامه ،« بلندمرتبه مسکونى از لحاظ تاثیر بار سیما و منظر شهرى
 18. .112- مدیریت شهرى، ش 30 (پاییز و زمستان 1391 )، ص 91
 19. محدوده مجتمع هاى مسکونى و تداوم کالبدى شهر، » . عینى فر، علیرضا
 20. در فصلنامة انبو هسازان مسکن، سازمان ملى زمین ،« مطالعه موردى تهران
 21. .35- و مسکن، ش 15 (پاییز 1384 )، ص 28
 22. قائدى، عبدالکریم، معمارى و قابلیت فضاهاى جمعى مجتمع هاى مسکونى
 23. . در تحقق تعامل اجتماعى، پایان نامة دکترى، دانشگاه شهید بهشتى، 1393
 24. گروت، لیندا و دیوید وانگ. رو شهاى تحقیق در معمارى، ترجمة علیرضا
 25. . عینى فر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1386
 26. گل، یان. زندگى در میان ساختما نها، ترجمة شیما شصتى، تهران: انتشارات
 27. . جهاد دانشگاهى، 1387
 28. . فضاهاى عمومى و زندگى جمعى، ترجمه على غفارى و
 29. . محمدصادق سهیلى پور، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، 1389
 30. گیدیون، زیگفرید. فضا، زمان، و معمارى، ترجمة منوچهر مزیینى، تهران:
 31. . انتشارات علمى و فرهنگى، 1389
 32. گیدنز، آنتونى. جهان رهاشده، ترجمة على اصغر سعیدى، تهران: نشر توسعه،
 33. .1383
 34. لنگ، جان. آفرینش نظریة معمارى، ترجمة علیرضا عینى فر، تهران:
 35. . انتشارات دانشگاه تهران، 1391
 36. مبحث سوم مقررات ملى ساختمان، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازى
 37. . معاونت امور مسکن و ساختمان، 1380
 38. هال, ادوارد تى. بعد پنهان، ترجمة ن. طبیبیان، تهران: انتشارات دانشگاه
 39. . تهران، 1379
 40. Burgess, E.W. & C.J. Locke. The Family, New York, American
 41. Book Company, 1953.
 42. Chemero, Anthony. “An Outline of a Theory of Affordances”,
 43. in Ecological Psychology, 15 (2) (2003), pp.181-195
 44. Engels, F. The Origin of the Family: Private Property and the
 45. State, New York: International Publisher’s, 1973.
 46. Jencks, Charles. The Language of Post-modern Architecture.
 47. New York: Thames and Hudson, 1997.
 48. ________ . What Is Post-Modernism, Michigan: The
 49. University of Michigan Press, 1996.
 50. Lowie, R.C. An Introduction to the Cultural Anthropology,
 51. New York: Farrar and Rinenart, 1934.
 52. ________ . Social Organization, New York: Rinehart, 1948.
 53. Mac Iver, R.M. Society: A Text-Book of Sociology, New York:
 54. Farrar and Rinenart, 1973.
 55. Rapoport, A. Culture, Architecture, And Design, Locke
 56. Science Publishing Company, Inc, 2005.
 57. Schwartz, S.H. “Les Valeurs de Base de la Personne: Theorie,
 58. Measures et Applications”, in Revue Francaise de Sociologie,
 59. Vol. 47 (4) (2006), pp. 929-968.
 60. ________ . “Universal in Content and Structure of Values:
 61. Theorical Advances and Empirical Tests in 20 Countries”, in
 62. Social Psychology, 25 (1992), pp. 1-65.
 63. Simmel, G. Cauptprubleme der Pcilosopcie, Leipzig: Leipzig
 64. PCilosopciscce Kultur, 1911.
 65. Sorokin, A. Pitirim. Social and Cultural Mobility, New York:
 66. Free Press- Mac Milan, 1959.
 67. Vetere, A. & A. Gale. The Family: a Failure in Psychological
 68. Theory and Research, New York, John Wiley & Sons, 1987.
 69. Walsh, F. Normal Family Process, New York: Guilford, 1993
 70. 67
 71. Wood, B. “A Developmental Biopsychosocial Aproach
 72. to the Treatment of Chronic Illness in Children and
 73. Adolescent”, in R.Mikesell ,D.Lustrerman & S.mcDaniel
 74. (eds), Integrating Family Therapy, Handbook of Family
 75. Psychology and System Therapy, Journal of Family Therapy,
 76. Washington ,DC. (1996).