دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
علمی - پژوهشی
بعد پنهان در معماری اسلامی ایران

جعفر طاهری؛ هادی ندیمی

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 5-24

چکیده
  مقالۀ حاضر بر آن است پرده از  بُعدی پنهان در معماری اسلامی ایران بردارد، که به نظر می­رسد اصحاب معماری در آفرینش آثار خود در سر داشته­اند. تاکنون بررسی نقش علوم ریاضی در معماری ایرانی بیشتر معطوف به کاربرد هندسه بوده است؛ و نقش اعداد اگر نادیده گرفته نشده، غالباً ناچیز انگاشته شده است. رویکردهای دیگر پژوهشی نیز مبتنی بر تجزیه­تحلیل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بام خنک: تجربه اى در خنک کردن بام از طریق تغییر رنگ

فرشاد رزمگاه

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 25-34

چکیده
  مصرف انرژى یکى از مهم ترین شاخص ها در جهان امروزى است. به این موضوع مى توان از زوایاى متفاوتى نگریست. از طرفى مصرف بیشتر انرژى به معناى تولید بیشتر و  یا صنعتى بودن کشورها بوده و از طرفى دیگر موجب آلودگى بیشتر محیط زیست خواهد شد . افزایش گازهاى گلخانه اى، گرم شدن کرة زمین، آب شدن یخ هاى قطبى، و صدمه دیدن لایة ازن از عوارض آلودگى محیط ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
روش مناسب سازى محیط شهرى براى افراد معلول

سید ه فائزه اعتماد شیخ الاسلامى؛ صدفناز دلجوان

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 35-60

چکیده
  سازمان بهداشت جهانى در سال 1981 توانبخشى را اولین پاسخ به ناتوانى و معلولیت تعریف کرده است؛ که به سه مرحلة توا نبخشى پزشکى، توانبخشى حرف هاى و توانبخشى اجتماعى قابل تقسیم است. یکى از مسائلى که در توانبخشى اجتماعى بررسى می شود، مناسب سازى معابر و اماکن شخصى و اجتماعى و ابزار فرد معلول براى کم کردن مشکلات روزمرة اوست، که می تواند در خودکفایى ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
امکان انتخاب رفتارهاى چندگانه در فضاى شهرى: یک چارچوب مفهومى

لیلا غفارى

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 61-78

چکیده
  امروزه نقش فضاهاى شهرى به ارتباط دهندة بین مقصدها تقلیل یافته و مردم به دنبال کوتاه ترین راه براى رسیدن به مقصد هستند و دیگر انگیزه اى براى مکث در فضاى شهرى نمى یابند. چرا که محیط قابلیت تأمین رفتارهاى متنوع را ندارد و پاسخ گوى نیازهاى گروهى اندک است. این در حالى است که مردم به حضور در فضاى شهرى و فضاى شهرى به حضور مردم نیاز دارد و ادامة ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
چارچوب معیشت پایدار: راهبردى براى بقا و ارتقاى خانوار در سکونتگا ههاى غیررسمى

مظفر صرافى؛ مصطفى شمسایى

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 79-94

چکیده
  اسکان غیررسمى از جمله چالش هاى اساسى مدیریت شهرى در سطح جهان، به ویژه در جوامع در حال توسعه است. خصوصیات و علل تکوین و گسترش این پدیده از یک کشور به کشور دیگر و حتى در درون یک کشور از یک مکان جغرافیایى به مکان دیگر متفاوت است. رویکردهاى مواجهه با این پدیده از نادیده گرفتن تا ریشه کن کردن و نهایتاً ارتقا و توانمندسازى متفاوت است. تقریباً ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تداوم کسب وکارهاى کوچک در طراحى شهرى مقاوم پس از زلزلة سال 1382 بم

علیرضا فلاحى؛ سولماز ارژنگى

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 95-112

چکیده
  یکى از مهم ترین وجوه شهر مقاوم پس از سوانح، چگونگى برنامه ریزىو طراحى واحدهاى تجارى و همچنین تداوم کسب وکارهاى کوچک است. در پى زلزلة سال 1382 بم و تخریب گستردة آن، بازار و واحدهاى تجارى حایز اهمیت شهر که در عرضة خدمات ناحیه اى و شهرى نقش بسزاى داشتند نیز به شدت آسیب دید و فعالیت های تجارى با وقفه مواجه گردید. از آنجا که بازتوانى کسب وکارهاى ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر دفاع (غیرعامل) بر شکل کالبدى شهر عقد

سیداحسان میرهاشمى روته

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 113-130

چکیده
  در گذشته، در پژوهش هاى معمارى، معمولاً به دنبال پاسخ گویى به دو پرسش چرایى و چگونگى ساخت بوده اند. در این میان مطالعات میدانى مختلفى در حوزة فنون ساخت به رشتة تحریر در آمده و حکمت ساخت، که ارزش ها و اندیشه هاى وراى آن را مبرهن مى کند، تا حدى مغفول مانده است. شناخت و حفظ این ارزش ها جان مایة "سنت معمارى ایرانى" و پژوهش در این حیطه ضرورى است. ...  بیشتر