دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 65، تیر 1393