ابعاد هویتِ مکانى در تجربة فضاى همگانى؛زنان جوان (23-35 ساله)ساکن تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دکتری طراحی شهری از دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

فضاهاى همگانى شهر نیز همچون دیگر مکان هاى زندگى شهروندان در شکل گیرى شناخت فرد نسبت به « من » خود و ، نسبتى که میان خود و دنیاى پیرامونش مى سازد مهم مى شود. مفهوم « هویتِ مکانى» معرف جنبه هایى از هویت فرد است که با تجربة مکان ها شکل مى گیرد. در این پژوهش با رویکرد پدیدارشناسى،« فهم » نقش فضاى همگانى در هویت مکانىِ شهروند، و عمق بخشیدن به یافته هاى دانش طراحى شهرى دربارة رابطة میان مکان و هویت فرد پى گیرى مى شود. پژوهش حاضر با اتکا بر روش پدیدارشناسى استعلایى پژوهش و « تفسیر » توصیف هایى که اشخاص از تجربة شخصى شان بیان مى کنند، آن دسته از زنان جوان (23-35 ساله) ساکن تهران را مورد هدف قرار داده است که فضاهایى همگانى مانند میدان ونک و چهارراه ولى عصر را از مرجع هاى مکانىِ خود مى دانند. داده هاى پژوهش با تکیه بر تکنیک مصاحبة عمیق با هشت نفر از گروه مورد پژوهش به دست آمده و تحلیل داده ها در راستاى کشف»مضمون »هایى انجام شده است که پدیدة هویتِ مکانى را در ارتباط با این دو مکان و گروه مورد هدف توصیف مى کنند. با پنج مضمون به دست آمده در این پژوهش، پنج بُعد مختلف رابطة میان فضاى همگانى و هویتِ مکانىِ افراد توصیف مى شوند؛ ابعاد فردى، اجتماعى، زمینه اى، گفتمانى، و اگزوتیک.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identity and Public Space The Case of Young Female

نویسنده [English]

 • Shamin Golrokh
Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

‘Place Identity’ refers to those aspects of personal identity, which form through experiencing places. This paper presents a transcendental phenomenology approach to the identity of place. Eight young women aged 23~35, were interviewed about their place attachment to two key shopping centers in Tehran: Vanak Square and Valiasr Crossroad. Four interviewees talked about Vanak Square, while four other interviewees described Valiasr Crossroad. They described these two places and explained why they were fond of frequenting them. Their responses were coded and their content was analyzed. Accordingly, some key ‘themes’ and subthemes were discovered, which describe five key dimensions of personal identity and public space. The main themes include: individual, social, thematic, conversational and exotic.

 1. منابع و مآخذ
 2. سیف، سوسن و دیگران. روا نشناسى رشد ( 1)، تهران: انتشارات سمت،
 3. .1385
 4. گال، مردیت و دیگران. رو شهاى تحقیق کمى و کیفى در علوم تربیتى
 5. و روا نشناسى، ج 1. ترجمة احمدرضا نصر و دیگران، چ 2، تهران: انتشارات
 6. . دانشگاه شهید بهشتى، 1384
 7. گال، مردیت و دیگران. رو شهاى تحقیق کمى و کیفى در علوم تربیتى
 8. و روا نشناسى، ج 2، ترجمة احمدرضا نصر و دیگران، چ 3، تهران: انتشارات
 9. . دانشگاه شهید بهشتى، 1387
 10. بازاندیشى در تعریف مفهوم فرسودگى بافت بر مبناى » . گلرخ، شمین
 11. در نشریة صفه، ش 57 تهران (تابستان 1391 )، ص ،« فرسودگى مکان
 12. -79
 13. در نشریة شهر و معمارى بومى .« مکان و هویت شخصى » .
 14. (دانشکده هنر و معمارى دانشگاه یزد)، ش 3 (پاییز و زمستان 1391 )، ص
 15. .108 -97
 16. . نقش فضاى همگانى در هویتِ مکانىِ شهروندان؛ زنان جوان
 17. سال) ساکن تهران، پایان نامة دکترى طراحى شهرى، تهران: -23)
 18. . دانشگاه شهید بهشتى، دانشکده معمارى و شهرسازى، 1392
 19. لطف آبادى، حسین. روا نشناسى رشد ( 2): نوجوانى، جوانى و بزر گسالى،
 20. . چ 2، تهران: انتشارات سمت، 1384
 21. ماسن، پاول هنرى و دیگران. رشد شخصیت کودک. ترجمة مهشید یاسایى.
 22. . تهران: کتاب ماد وابسته به نشر مرکز، 1380
 23. Akkurt, Birol Humeyra. “Reconstitution of the Place
 24. Identity within the Intervention Efforts in the Historic Built
 25. Environment”, in Casakin, Hernan & Bernardo, Fatima (Eds),
 26. The Role of Place Identity in the Perception, Understanding
 27. and Design of Built Environment: Bentham, 2012, pp. 63- 77.
 28. Barresi, John. “From "the Thought is the Thinker" to "the
 29. Voice is the Speaker": William James and the Dialogical
 30. Self”, in Theory & Psychology, Vol.12, No. 2 (2002), pp. 237-
 31. Bonnes, Mirilia. Psychological Theories for Environmental
 32. Issues, ASHGATE, 2003.
 33. Carr, Stephen, et al. Public Space, CAMBRIDGE UNIVERSITY
 34. PRESS, 1992.
 35. Casakin, Hernan & Fatima Bernardo. The Role of Place
 36. Identity in the Perception, Understanding, and Design of Built
 37. Environments, Bentham, 2012.
 38. Cattell, Vicky. “Mingling, Observing, and Lingering:
 39. Everyday Public Spaces and their Implications for Wellbeing
 40. and Social Relations”, in Healty and Places, No. 14
 41. (2008), pp. 544- 561.
 42. Cooper Marcus, Clare. House as a Mirror of Self, Berkley:
 43. CONARI PRESS, 1997.
 44. Creswell, John W. Qualitative Inquiry and Research Design,
 45. ed.2 : SAGE, 2007.
 46. ________ . Research Design, ed.3: SAGE, 2009.
 47. Epstein, Seymour. “The Self-Concept Revisited”, in
 48. American Psychologist, No. 28 (1973), pp. 404-414.
 49. Erikson, Erik. Identity and the Life- cycle, W.W, Norton, 1980.
 50. Garz, Detlef . Lawrence Kohlberg- An Introduction, B.B
 51. Publication, 2009.
 52. Haugh, Ashild Lappegard. “Identity and Place: a Critical
 53. Comparison of three Identity Theories”, in Architectural
 54. Science Review, Vol. 50, No.1 (2007), pp. 44- 51.
 55. Hornsey, Matthew J. “Social Identity Theory and Selfcategorization
 56. Theory: A Historical Review”, in Social and
 57. Personality Psychology Compass, No.2 (2008), pp. 204- 222.
 58. Annual Reviews of Sociology. Vol. 26 (2000), pp. 367- 393.
 59. Kaplan, Stephen. “The Restirative Benefits of Nature:
 60. Toward an Integrative Framework”, in Journal of
 61. Environmental Psychology, No. 15 (1995), pp. 169- 182.
 62. Kaplan, Stephen. “The Restorative Environment: Nature
 63. and Human Experience”, in Relf, Diane (edt), The Role of
 64. Horticulture in Human Well-Being and Social Development,
 65. Timber Press, 1992.
 66. Korpela, Kalevi & Terry Hrtig. “Restorative Qualities of
 67. Favorite Places”, in Journal of Environmental Psychology, No.
 68. (1996), pp. 221- 233.
 69. Korpela, Kalevi, et.al. “Restorative Experience, Self-
 70. Regulation, and Children’s Place Preferences”, in Journal of
 71. Environmental Psychology, No. 22 (2002), pp. 387- 398.
 72. Korpela, Kalevi. “Place-identity as a Product of
 73. Environmental Self regulation”, in Journal of Environmental
 74. Psychology, No. 9 (1989), pp. 241- 256.
 75. Lalli, Marco. “Urban-Related Identity: Theory, Measurment
 76. and Emprical Findings”, In Journal of Environmental
 77. Psychology, No. 12 (1992), pp. 285-303.
 78. Madanipour, Ali. Public and Private Spaces of the City,
 79. Routledge, 2003.
 80. Mancuso, James C. & Theodor R. Sarbin. “The Self Narrative
 81. in the Enhancement of Roles”, in Sarbin, Theodor R. &
 82. Scheibe, Karl E. (eds), Studies in Social Identity, Praeger,
 83. Moustakas, Clark. Phenomenological Research Methods,
 84. SAGE, 1994.
 85. Polkinghorne, Donald E. “Narrative and Self Concept”, in
 86. Journal of Narrative and Life History, No. 2&3 (1991), pp.
 87. - 153.
 88. Proshansky, Harold M, et al. “Place Identity: Physical World
 89. Socialization of the Self”, in Journal of Environmental
 90. Psychology, No. 3 (1983), pp. 57- 83.
 91. Proshansky, Harold M. “The City and Self Identity”, in
 92. Environment and Behavior, No.10 (1978), pp. 147- 169
 93. Sarbin, Theodor R. “If these Walls Could Talk: Places as
 94. Stages for Human Drama”, in Journal of Constructivist
 95. Psychology, No.18 (2005), pp. 203- 214.
 96. Sarbin, Theodor R. “Place Identity as a Component of Self:
 97. An Addendum”, in Journal of Environmental Psychology, No.
 98. (1983), pp. 337- 342.
 99. Stets, Jan E. “Identity Theory and Social Identity Theory”, in
 100. Social Psychology Quarterly, Vol. 63, No. 3 (2000), pp. 224-
 101. Tajfel, Henri. Human Groups and Social Categories,
 102. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
 103. Trost, Jan E. “Statistically Nonrepresentative Stratified
 104. Sampling: A Sampling Technique for Qualitative Studies”,
 105. in Qualitative Sociology, Vol. 9, No.1 (1986), pp. 54- 57.
 106. Twigger-Ross, Clare, et al. “Identity Theories and
 107. Environmental Psychology”, in Bonnes, Mirilia (eds),
 108. Psychological Theories for Environmental Issues, ASHGATE,
 109. , pp. 203- 232.
 110. Twigger-Ross, Clare L. & David L. Uzzel. “Place and Identity
 111. Processes”, in Journal of Environmental Psychology, No.16
 112. (1996), pp. 205- 220.
 113. Uzezell, David & Enric Pol & David Badenas. “Place
 114. Identification, Social Coheision and Environmental
 115. Sustainability”, in Environment and Behavior, Vol. 34, No.1
 116. (2002), pp. 26- 53.Howard, Judith A. “SOCIAL PSYCHOLOGY OF IDENTITIES”, in