مقدمه اى بر برنامه ریزى معمارى

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

استادیار دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

چکیده

براى ارتقاى دانش برنامه ریزى معمارى و افزایش اعتبار آن، انتشارمقاله و کتاب، با لحن و بیانى آشنا براى ما معماران ایرانى، ضرورى است. مقالة حاضر به این نیت تألیف شده است و با اتکا به متون ارزشمندى، که مخصوصاً در طى دو دهة گذشته انتشار یافته، تلاش شده است تا بدین روش، مقدم هاى براى ورود علاقه مندان به این موضوع فراهم آورده شود؛ و مطالب تفصیلى بیشتر، آمیخته با تجربیات حرف هاى، به مقال ههاى دیگرى، که امید است در آینده انتشار یابد،موکول میىشود. به این منظور، در مقالة حاضر، پس از بیان کلیاتى براى آشنایى با برنام هریزى معمارى، سابقة پژوهش در حوزة یادشده توضیح داده می شود، نام بعضى صاحب نظران ذکر و بعضى کتب معرفى میشوند. واژه ها و تعاریف بخش سوم مقاله را تشکیل می دهد؛ چرا که براى ورود به برنامه ریزى معمارى باید بسیارى واژ ه هاى نامناسب را حذف و واژه هاى صحیح را به جاى آ نها به کار برد. به علاوه، باید تفاوت برنامه ریزى معمارى را با انواع دیگرى از پژوهش که پیش یا پس از آغاز طراحى صورت می پذیرد معلوم کرد و به این ترتیب به تعریفى جامع و مانع دست یافت. از آنجا که قرار است مقالة حاضر فتح بابى براى مقاله ها تفصیلى دیگر باشد، بخش چهارم مقاله، سؤا لهاى اصلىِ مطرح در برنامه ریزى معمارى در هفت مبحث معرفى می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Architectural Programming

نویسنده [English]

 • Kambiz Navai
Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This paper is a primer on architectural programming. It reviews the relevant literature of the past twenty years as an introduction to basic concepts. On this basis, programming terminology is discussed to clarify basic notions in this field and distinguish between other types of planning undertaken before and after design. In conclusion, seven key thematic areas on programming are presented for further inquiry: programming process; products of programming; programming methodology; how programming relates to the design process; programmers’ role; requirements for ensuring quality programming; and requirements for improving programming teaching in architectural education.

 1. پنیا، ویلیام ام. و استیون پارشال. مبانى برنامه ریزى کالبدى: تبیین روش مسئله کاوى، ترجمة محمد احمدى نژاد، اصفهان: خاک، 1381.
 2. چرى، ادیت. برنامه ریزى براى طراحى: از تئورى تا عمل، ترجمة شهناز پورناصرى، تهران: مرکز مطالعاتى و تحقیقاتى شهرسازى و معمارى، 1388.
 3. Blyth, A .and J. Worthington. Managing The Brief for Better Design, London and NewYork: Span Press, 2001.
 4. Cherry, E. Programming for Design : From Theory to Practice, Canada: John Wiley & Sons, 1998.
 5. Cherry, Edith and John Petronis. “Architectural Programming”, in www.wbdg.org/design-arch
 6. Programming.php. CRS Center, for Leadership and Management in the Design and Construction Industry (Crs Center.tamu.edo).
 7. Duerk, D.P. Architectural Programming: Information Management for Design, NewYork: John Wiley & sons, 1993.
 8. Evans, B.H. and C.H. Wheeler. Emerging Techniques2: Architectural programming, Washington D.C.: The American Institute of Architects, 1969.
 9. Hershberger, R.G. Architectural Programming & Predesign Manager, New York: McGraw-Hill, 1999.
 10. Kempper, Alfred, M. Architectural Handbook: Environmental Analysis, Architectural Programing, Design and Technology, and Construction, New York: John Wiley & Sons, 1979.
 11. King , J. et al (eds.), CRS and the Business of Architecture, Center for Leadership and Management in the Design and Construction Industry, 2002.
 12. Kumlin, R.R. Architectural Programming: Creative Techniques for Design Professionals,New York: McGraw-Hill, 1995.
 13. Palmer, M.A. The Architect’s Guide to Facility Programming, Washington D.C.: The American Institute of Architects, 1981.
 14. Parshall, S. & W. Peña. Problem Seeking: An Architectural Programming Primer, New York: John Wiley & Sons, 2001.
 15. Phillips, Peter L. Creating the Perfect Design Brief: How to Manage Design for Strategic Advantage, New York, Allworth Press, 2004.
 16. Preiser, W. (ed.), Facility Programming, Stroudsburg, Pa. , Dowden: Hutchinson & Ross, 1978.
 17. ________ (ed). Programming The Built Environment, New York: V.N.R. , 1985.
 18. ________ (ed). Professional Practice in Facility Programming, New York: V.N.R. , 1993.
 19. Sanoff, Henry. Methods of Architectural Programming, Stroudsburg, Pa. , Dowden: Hutchinson & Ross, 1977.
 20. Tunstall, Gavin. Managing The Building Design Process, Oxford and Burlington: Butterwort- Heinemann, 2000.
 21. VanDer Voordt, DJM. & HBR.Van Wegan. Architecture in Use: An Introduction to the Programming, Design and Evaluation of Buildings, Oxford and Burlington: Architectural Press, 2005.
 22. White, Edward.T. Introduction to Architetural Programming , Tucson, Ariz: Architectural Media, 1972.
 23. www.drury.edu
 24. www.Edra.org.
 25. www.ferris.edu
 26. www.iaps- association.org.
 27. www.spac.ir