مقالات علمى و مقالات علمى پژوهشى

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

استاد دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

چکیده

در یک نشریه، در نگارش مقالات اهداف متفاوتى دنبال مى شود، در نشریات علمى پژوهشى انتخاب مقالات بر اساس محتواى علمى پژوهشى آن ها، یعنى اصالت مباحث، عرضة یافته هاى جدید، و ابداعات صورت مى گیرد. در مقالات با هدف بررسى متغیرهاى مسئلة تحقیق، دیدگاه هایى در چهارچوب نظرى و روش هایى به منظور تحلیل یافته ها بیان مى شود، بنا بر این ساختارى نظام مند، به صورت روشن، قابلیت عرضة اطلاعات سودمند تحقیق را دارد، اطلاعاتى که در تعیین اعتبار مقالات علمى پژوهشى قضاوت مى شود. در این مقاله تلاش گردیده که، مقالات و گزارشات علمى پژوهشى؛ بر اساس نوع مسئله هاى تحقیق، دیدگاه ها، و روش هاى تبیین یافته هاى مورد بحث؛ توضیح داده و جنبه هایى به منظور تشخیص مقالات علمى پژوهشى از مقالات غیرپژوهشى مطرح شود. همچنین جامعة بین المللى تحقیقاتى، به منظور استاندارد کردن، به ساختارى نظام مند نظر دارد، که در انتها به آن پرداخته مى شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific Papers and Research Papers

نویسنده [English]

 • Shahram Pourdeihimi
Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Scientific journals select papers based on their scientific content, i.e. the validity of research method and innovative findings. Research papers present answers to research questions on the basis of a theoretical framework, a valid research method, and convincing analysis. Such papers follow a systematic structure for presenting their information that is essential for explaining a complex subject matter in a comprehensible manner. This paper describes diverse types of research papers according to their questions and research methods and defines criteria for assessing the quality of a research paper. As the conclusion, a standard structure for presenting information in a research paper is explained.

 1. راسل، برتراند. تاریخ فلسفة غرب، برگردان نجف دریابندرى، تهران: کتاب پرواز، 1373.
 2. فروغى، محمدعلى. سیر حکمت دراروپا، تهران: سازمان کتابهاى جیبى، 1345.
 3. Bayazit, Nigan. Investigating Design: A Review of forty Years of Design Research, Massachusetts Institute of Technology, design issues, V. 20 No. 1, 2004.
 4. Collier, P. & J. Gunning. “Explaining African Performance”, in Journal Of Economic Literature, vol. 37 (March 1999).
 5. Day, Robert A. How to Write and Publish a Scientific Paper, in http:manson.gmu.edu/~jjohnsto/dayarticle.htm, 1995.
 6. Duerk, D. P. Architectural programming, Information Management for Design, New York: NY, van Nostrand Reinhold, 1996.
 7. Groat, Linda & David Wang. Architectural Research Methods Florida: John Wiley & Sons INC, 2002.
 8. Hughes, R.I.G. “Models and Representation”, in Philosophy of Science, 46:S325-336.
 9. Labuschange, Adri. “Qualitative Research Airy Fairy or Fundamental”, the Qualitative Report, Vol 8 No. 1, 2003, p. 100- 103.
 10. Newsome, S.L. & W.R. Spillers & S. Finger. Design Theory, New York: Springer_ Verlag, 1989. Glossary of Qualitative Research, in http://www. audiencedialogue.net/gloss-qual.hyml, 2011.
 11. Stanford Encyclopedia of Philosophy, Models in Science, in http://plato.stanford.eud/entries/models-science, 2006.
 12. Scientific Journal-Wikipedia, The free Encyclopedia, in http:// en.wikipedia.org/wiki/scientific-journal, 2011.
 13. Tallinn University website, http://www.tlu.ee/imke/ acawriting/type, 2011.