دشوارى هاى فراروى مرمتِ باغِ تاریخىِ ایرانى

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشجوى دکتراى مرمت و احیاى بناها و بافت هاى تاریخى، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

باغ تاریخى جداى از غناى طبیعى، که ممکن است در بطن خود داشته باشد، به دلیل ارزش هاى فضایى کالبدى و تاریخى فرهنگى نیازمند صیانت و حفاظت است. در عین حال این گونة فضاىِ طرح اندازى شده، به دلیل برخى تفاوت ها با گونه هاى دیگر یا دست کم برخى ویژگى هاى ماهوى خود، از جمله حضور گستردة عناصر زنده و رشدکننده و وابستگىِ فراتر از استقرار بر زمین و خاک که ریشه در ماهیت آن دارد، در کنار هر فعالیت مبتنى بر حفاظت، نیازمند انواع اقداماتى متفاوت و مربوط به خود است. چنان که در سطح جهانى، منشور فلورانس، تحت عنوان متمم منشور ونیز، در زمینة حفاظت از باغ تاریخى و با نگاه به ویژگى هاى ذاتى آن تدوین شده است. در این مقاله با نظر به حوزه هاى اشاره شده، نگارندگان در پى روشن کردن مقدمات مرمت یک باغ تاریخى ایرانى هستند. مقدماتى که پرداختن به آن ها شرط نزدیک شدن به حوزة مرمت این نوع باغ تاریخى محسوب مى شود. هدف در مقالة حاضر دستیابى به نقاط دشوار و بغرنج و شناخت آن ها است و براى این منظور مطالعه و شناخت موضوعاتى چون ارتباط باغ با زمین، رشد و تغییر و تحول گیاهان، و نقش محورى آب مد نظر است.

کلیدواژه‌ها


 1. برندى، چزاره. تئورى مرمت، ترجمة پیروز حناچى، نهران: دانشگاه تهران، 1387.
 2. بل، سایمون. عناصر طراحى بصرى در منظر، ترجمة محمدرضا مثنوى، تهران: دانشگاه تهران، 1387.
 3. جیحانى، حمیدرضا و سیدمحمدعلى عمرانى. باغ فین، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگى، 1386.
 4. دانش دوست، یعقوب. « باغ ایرانى». در اثر. ش 18 و 19 ، ( زمستان 1369) ، ص 214-241.
 5. سازمان میراث فرهنگى. مجموعه پژوهش هاى بنیادى دفتر فنى: دفتر هشتم، تهران: میراث فرهنگى، 1379.
 6. سعدى، شیخ مصلح الدین. غزلیات سعدى، به تصحیح محمدعلى فروغى، تهران: ققنوس، 1384.
 7. فلامکى، محمدمنصور. باززنده سازى بناها و شهرهاى تاریخى، تهران: دانشگاه تهران، 1386.
 8. --------------. ریشه ها و گرایش هاى نظرى معمارى، تهران: نشر فضا، 1381.
 9. فیلدن، برنارد ام و یوکا یوکیلتو. رهنمودهاى مدیریت براى محوطه هاى میراث فرهنگى جهان، ترجمة سوسن چراغچى، تهران: سازمان میراث فرهنگى، 1382.
 10. مسعودى، عباس. بازشناسى باغ ایرانى باغ شازده ماهان، تهران: نشر فضا، 1388.
 11. میرفندرسکى، محمدامین. « باغ در مفهوم باغ». در هفت شهر، ش 3، ( بهار1380)، ص 4-13.
 12. Bell, Simon. Elements of Visual Design in the Landscape, New York: Spon press, 2004.
 13. Conan, Michel. “Gardens and Landscapes: At the Hinge of Tangible and Intangible Heritage”, in Intangible Heritage Embodied, edd by D. Fairchild Ruggles and Helaine Silverman, New York: Springer, 2009.
 14. Council of Europe, European Charter of the Architectural Heritage (the European Charter), Council of Europe,1975.
 15. Firdawsī, E. Ė Bertel's, A. E. Bertel's, O. I. Smirnova, Rustam M. Aliev, M. N. Osmanov, 'Abd al-Husayn Nūshīn, and A. A. Azer. Shāhnāmah-'i Firdawsī: matn-i intiqādī, vol. 8. Muskū: Idārah-i Intishārāt-i Adabīyat-i Khavar.1960.
 16. ICOMOS, The Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Area s (theWashington Charter), adopted at the ICOMOS General Assembly, Washington, 1987.