دوره و شماره: دوره 16، 3-4 - شماره پیاپی 3، پاییز 1386 
6. رویکرد اندیشه‌ای در تداوم معماری ایران

صفحه 90-105

محمدرضا پورجعفر؛ رضا اکبریان؛ مجتبی انصاری؛ حسن علی پورمند