دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 45، مهر 1386 
رویکرد اندیشه‌ای در تداوم معماری ایران

صفحه 90-105

محمدرضا پورجعفر؛ رضا اکبریان؛ مجتبی انصاری؛ حسن علی پورمند