باززنده‎سازی بافت‎های فرسوده و باارزش از طریق استقرار کاربری‏های مناسب؛ نمونة موردی: بافت قدیم بوشهر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

حفاظت و احیای بافت باارزش شهرهای قدیمی و مداخله در آن به یکی از موضوعات اساسی و محوری دوران حاضر بدل شده است. در بسیاری از کشورها، با تغییر روند گسترش و توسعة شهر، بافت قدیم مورد بی‏توجهی قرار گرفته و با خطر فرسودگی، تخریب و انهدام کامل روبه‌روست. این روند به رها شدن خانه‏های قدیمی در بخش درونی شهر یا جایگزینی ساکنان اصلی آن با طبقات پایین‏تر درآمدی و اجتماعی منجر شده است که روند تخریب را سرعت می‏بخشد.بافت قدیم شهر بوشهر، که از نمونه‏های باارزش معماری و شهرسازی در جنوب کشور است، نیز از این قاعده مستثنا نیست و به‌تدریج دارد از سیمای شهر به طور کامل محو می‌شود. یکی از راهبردهای اساسی برای رفع این معضل، بازگرداندن این بافت به چرخة زندگی شهری و باززنده‌سازی آن است. در این مورد تعریف فعالیت‎های جدید و ورود کاربری‏های مناسب در بافت مؤثر است. احداث دانشکدة معماری، شهرسازی و هنرهای کاربردی در بافت قدیم با هدف باززنده‎سازی منطقه در برنامه قرار گرفت. بی‌شک ورود این دانشکده همراه با کاربری‏های ضمیمة آن به بافت قدیم سبب فعال شدن و زندگی دوبارة بافت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


 1. ابلقی، علی‌رضا، «بافت تاریخی، حفاظت، مرمت، بهسازی یا نوسازی»، هفت شهر، ش 4: 124-113، 1380.
 2. ایزدی، محمد سعید، «بررسی تجارب مرمت شهری در ایران با تأکید بر تحولات دو دهة اخیر»، هفت شهر، شمارة 3: 42-32، 1380.
 3. حبیبی، محسن و ملیحه مقصودی، مرمت شهری، دانشگاه تهران، 1384.
 4. رضازاده، راضیه و مصطفی عباس‏زادگان، «نگاهی به طرح حفظ، احیا و بازسازی بافت تاریخی سمنان»، هفت شهر، ش 4: 59-47، 1380.
 5. طالب، مهدی، «دخالت نه، مشارکت»، هفت شهر، ش 4: 107-101، 1380.
 6. غفاری، علی و مهبان کتابی، «طراحی دانشکدة هنر و معماری در بافت قدیم بوشهر» مجلة آبادی، ش 49، 1384.
 7. فلامکی، محمد منصور، «فردایی برای یک ربع قرن تجربه مرمت شهری در ایران»، هفت شهر، ش 3: 112-104، 1380.
 8. فلامکی، محمد منصور، سیری در تجارب مرمت شهری از ونیز تا شیراز. نشر فضا، 1384.
 9. قدیری، بهرام، «برنامه‏ریزی شهری و شهرهایی که در فهرست میراث جهانی قرار دارند»، صفه، ش 13 و 14: 13-18، 1373.
 10. کتابی، مهبان، طراحی دانشکدة هنر و معماری: بافت قدیم بوشهر، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1384.
 11. نعمتی مهر، مرضیه‏السادات، موردپژوهی تئوری رشد: طرح مجتمع زیستی در بافت قدیم یزد، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1381.