دوره و شماره: دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی 99، دی 1401 
بازخوانی ارتباط متقابل معماری بومی و سرآغاز معماری

صفحه 5-17

10.52547/sofeh.32.4.5

الهام خدادادی؛ محمدرضا رحیم زاده؛ مهدی محمودی کامل آباد