دوقلوی دیجیتال؛ گامی نوین به سمت هوشمندسازی شهر در زمینۀ برنامه‌ریزی، طراحی، و مدیریت شهری نمونۀ موردی: محلۀ نارمک شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری شهرسازی دانشگاه هنر تهران

2 استاد دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم‌ و صنعت ایران

چکیده

شهر تهران در سال‌های آینده، با توجه به رشد جمعیت و پیچیدگی‌های روزافزون، با چالش‌های گوناگون روبه‌رو خواهد شد، بنابراین وظایف مدیریت شهری پیچیده‌تر می‌شود. اغلب ابزارها و روش‌های موجود در زمینۀ شهرسازی مبتنی بر رویکردهای ایستا هستند و تعداد محدودی از ذی‌نفعان را در تصمیم‌گیری‌های مربوطه درگیر می‌کنند. در همین خصوص یکی از اصلی‌ترین ملزومات رسیدن به شهر هوشمند در اختیار داشتن یک مدل دیجیتالی از شهر است که در دنیا تحت عنوان «دوقلوی دیجیتال» تعریف شده است. تغییروتحول دیجیتال باعث روشن‌تر و قابل‌فهم‌تر شدن بخش‌های بیشتری از روند برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، و طراحی برای عموم مردم می‌شود. یک رویکرد مهم برای این تغییروتحولاتْ دوقلوی دیجیتال شهر تهران است. در همین راستا، هدف اصلی این مقاله معرفی و طـرح کردن مفهوم دوقلوی دیجیتال به‌مثابۀ یک ضرورت در عصر شهرهای هوشمند و همچنین دستیابی به نحوۀ پیاده‌سازی این مفهوم در شهر تهران است.
ابزار اصلی روش تحقیق این مقاله نرم‌افزار سیتی‌انجین است. در این پژوهش بخشی از شهر تهران به یک مدل دیجیتالی تبدیل شده که با مفهوم دوقلوی دیجیتال همسوست. برای رسیدن به این مهم، از الگوریتم‌های مدل‌سازی رویه‌ای در محیط نرم‌افزار سیتی‌انجین استفاده شده است. در ابتدا، برای تولید دوقلوی دیجیتال تهران یک دیتابیس از داده‌های توصیفی جمع‌آوری شده است. سپس این داده‌های توصیفی با برنامه‌نویسی در محیط نرم‌افزار سیتی‌انجین مدل‌سازی شده‌اند. این دوقلوی دیجیتال تهران با سطح جزئیات مختلف، در سطح برنامه‌ریزی شهری، طراحی شهری و مدیریت شهری به‌صورت کٌد هوشمند برنامه‌نویسی شده است که، با اعمال هر تغییری در داده‌های وضع موجود، مدل‌ها و گزارش‌های موجود از سطح شهر به‌صورت بلادرنگ تغییر خواهد کرد و با داده‌های جدید به‌روز خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Digital Twin: A Step Towards Smart Cities in Urban Planning, Design and Management

نویسندگان [English]

  • Farshad Shariatpour 1
  • Mostafa Behzadfar 2
1 PhD Candidate, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tehran University of Art
2 Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

The city of Tehran will face various challenges in the coming years due to population growth and increasing complexity, making the tasks of urban management more complex. Most of the tools and methods available in the field of urbanism are based on static approaches and involve a limited number of stakeholders in relevant decisions. In this regard, one of the main requirements to reach the smart city is to have a digital model of the city, which is discussed in the world as "Digital Twin". Digital transformation makes more parts of planning, decision-making, and design processes clearer and more understandable to the general public. An important approach to this transformation is the digital twins of Tehran. In this regard, the main purpose of this article is to focus on introducing the concept of digital twins as a necessity in the era of smart cities and also to implement a practical way to achieve this concept in Tehran.
The main research tool of this article is CityEngine software. In this research, a part of Tehran has turned into a digital model that is in line with the concept of digital twins. To achieve this, procedural modelling algorithms have been used in the CityEngine software environment. Initially, a database of descriptive data was collected to generate Tehran digital twins. Then, descriptive data are modelled by programming in the CityEngine software environment. This digital twin of Tehran with different levels of detail, in the level of urban planning, urban design, and urban management, has been programmed as a smart code that with each change in the current data, existing models and reports from the city will change immediately and will be updated with new data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Procedural modelling
  • Digital Twin
  • 3D city model
  • CityEngine
  • Smart Tehran
شریعت‌پور، فرشاد. فناوری طراحی باهمستان هوشمند با تکیه بر الگوریتم مدل‌سازی رویه‌گرا با استفاده از نرم‌افزار CityEngine، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۸.
قربانیان، مهشید و فرشاد شریعت‌پور. «کاربست فناوری مدل‌سازی اطلاعات شهر؛ رهیافتی نوین در مدیریت شهری هوشمند؛ موردکاوی: کوی کالاد تهران». در مدیریت شهری و روستایی، ش59 (تابستان 1399)، ص7-25.‎
Agius, T. & S. Sabri & M. Kalantari. “Three-dimensional Rule-based City Modelling to Support Urban Redevelopment Process”. In ISPRS International Journal of Geo-Information, 7(10) (2018), p. 413.
Arnold, J.D.M. & D. Lafreniere. “Creating a Longitudinal, Data-driven 3D Model of Change over Time in a Postindustrial Landscape Using GIS and CityEngine”. In Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 8(4) (2018), pp. 434-447.
Azuma, R.T. “A Survey of Augmented Reality”. In Presence: Teleoperators & Virtual Environments, 6(4) (1997), pp. 355-385.
Bao, F. & M. Schwarz & P. Wonka. “Procedural Facade Variations from a Single Layout”. In ACM Transactions on Graphics (TOG), 32(1) (2013), pp. 1-13.
Batty, M. “Digital Twins”. In Environment and Planning B, 45 (2018), pp. 817-820.
Bentley Systems. “A Digital Replica for Hong Kong Science Park”. In DijiFyo, 2019. Available at: https://www.dijifyo.com/a-digital-replica-for-hong-kong-science-park/ [Accessed 27/01/2022].
Bhatt, M. & R. Kalyanam & G. Nishida & L. He & C. May & D. Niyogi & D. Aliaga. “Design and Deployment of Photo2Building: A Cloud-based Procedural Modeling Tool as a Service”. In Practice and Experience in Advanced Research Computing, 2020, pp. 132-138.
Biljecki, F. & J. Stoter & H. Ledoux & S. Zlatanova & A. Çöltekin. “Applications of 3D City Models: State of the Art Review”. In ISPRS International Journal of Geo-Information, 4(4) (2015), pp. 2842-2889.
Buyukdemircioglu, M. & S. Kocaman. “Reconstruction and Efficient Visualization of Heterogeneous 3D City Models”. In Remote Sensing, 12(13) (2020), pp. 2128-2153.
Charitonidou, M. “Urban Scale Digital Twins in Data-driven Society: Challenging Digital Universalism in Urban Planning Decision-making”. In International Journal of Architectural Computing, 20(5) (2022), pp. 1-16. DOI:10.1177/14780771211070005
Chaturvedi, K. & A. Matheus & S.H. Nguyen & T.H. Kolbe. “Securing Spatial Data Infrastructures for Distributed Smart City Applications and Services”. In Future Generation Computer Systems, 101(2019), pp. 723-736.
Chen, G. & G. Esch & P. Wonka & P. Müller & E. Zhang. “Interactive Procedural Street Modeling”. In ACM SIGGRAPH, 2008, pp. 1-10.
Cheng, P.G. & A.L. He & Y.J. Nie & J. Wu & X.L. Li & Z.R. Li. “Research and Implementation of 3d City Batch Rapid Modelling Method”. In The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 42(2020), pp. 1107-1112.
Dembski, F. & U. Wössner & M. Letzgus & M. Ruddat & C. Yamu. “Urban Digital Twins for Smart Cities and Citizens: the Case Study of Herrenberg, Germany”. In Sustainability, 12(6) (2020), pp. 2307-2323.
Deng, T. & K. Zhang & Z.J.M. Shen. “A Systematic Review of a Digital Twin City: A New Pattern of Urban Governance toward Smart Cities”. In Journal of Management Science and Engineering, 6(2) (2021), pp. 125-134.
Deren, L. & Y. Wenbo & S. Zhenfeng. “Smart City Based on Digital Twins”. In Computational Urban Science, 1(1) (2021), pp. 1-11.
Dignan, J. “Smart Cities in the Time of Climate Change and Covid-19 Need Digital Twins”. In IET Smart Cities, 2(3) (2020), pp. 109-110.
Du, J. & Q. Zhu & Y. Shi & Q. Wang & Y. Lin & D. Zhao. “Cognition Digital Twins for Personalized Information Systems of Smart Cities: Proof of Concept”. In Journal of Management in Engineering, 36(2) (2020). DOI:10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0000740
Eleftheriadis, S. & D. Mumovic & P. Greening. “Life Cycle Energy Efficiency in Building Structures: A Review of Current Developments and Future Outlooks Based on BIM Capabilities”. In Renewable and Sustainable Energy Reviews, 67(2017), pp. 811-825.
Eriksson, H. & L. Harrie. “Versioning of 3D City Models for Municipality Applications: Needs, Obstacles and Recommendations”. In ISPRS International Journal of Geo-Information, 10(2) (2021), p. 55.
Ford, D.N. & C.M. Wolf. “Smart Cities with Digital Twin Systems for Disaster Management”. In Journal of Management in Engineering, 36(4) (2020), 04020027-1-10.
Galin, E. & A. Peytavie & N. aréchal & E. Guérin. “Procedural Generation of Roads”. In Computer Graphics Forum, Vol. 29, No. 2, Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd, 2010, pp. 429-438.
Govada, S.S. & W. Spruijt & T. Rodgers. “Smart City Concept and Framework”. In Smart Economy in Smart Cities, Springer, Singapore, 2017, pp. 187-198.
Grieves, M. “Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication”. In White Paper, 1(2014), pp. 1-7.
Harrison, C. & B. Eckman & R. Hamilton & P. Hartswick & J. Kalagnanam & J. Paraszczak & P. Williams. “Foundations for Smarter Cities”. In IBM Journal of Research and Development, 54(4) (2010), pp. 1-16.
Hodgkinson, S. “Is Your City Smart Enough? Digitally Enabled Cities and Societies Will Enhance Economic, Social, and Environmental Sustainability in the Urban Century”. In OVUM Report, 2011, pp. 2-11.
Jovanović, D. & S. Milovanov & I. Ruskovski & M. Govedarica & D. Sladić & A. Radulović & V. Pajić. “Building Virtual 3D City Model for Smart Cities Applications: A Case Study on Campus Area of the University of Novi Sad”. In ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(8) (2020), pp. 476-500.
Jung, Y.J. & I.Y. Cho & J.W. Lee & B.H. Kim & S.H. Lee & C.G. Lim, ... & J.H. Ann. “Digital Twin Technology for Urban Policy Making (A Case Study of Policy Digital Twin of Sejong City)”. In Electronics and Telecommunications Trends, 36(2) (2021), pp. 43-55.
Lafioune, N. & M. St-Jacques. “Towards the Creation of a Searchable 3D Smart City Model”. In Innovation & Management Review, 2020.
Ledoux, H. & F. Biljecki & B. Dukai & K. Kumar & R. Peters & J. Stoter & T. Commandeur. “3dfier: Automatic Reconstruction of 3D City Models”. In Journal of Open Source Software, 6(57) (2021), pp. 2866-2870.
Lehner, H., & L. Dorffner. “Digital geoTwin Vienna: Towards a Digital Twin City as Geodata Hub”. In PFG – Journal of Photogrammetry Remote Sensing and Geoinformation Science, 88(W) (2020).
Lipp, M. & D. Scherzer & P. Wonka & M. Wimmer. “Interactive Modeling of City Layouts Using Layers of Procedural Content”. In Computer Graphics Forum, Vol. 30, No. 2, Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd, 2011, pp. 345-354.
Lipp, M. & M. Specht & C. Lau & P. Wonka & P. Müller. “Local Editing of Procedural Models”. In Computer Graphics Forum, Vol. 38, No. 2 (2019, May), pp. 13-25.
Li, X. & H. Liu & W. Wang & Y. Zheng & H. Lv & Z. Lv. “Big Data Analysis of the Internet of Things in the Digital Twins of Smart City Based on Deep Learning”. In Future Generation Computer Systems, 128 (2022), pp. 167-177.
Luan, X. & Y. Xie & L. Ying & L. Wu. “Research and Development of 3D Modeling”. In International Journal of Computer Science and Network Security, Vol. 8(1) (2008), pp. 49-52.
Lv, Z. & S. Xie. “Artificial Intelligence in the Digital Twins: State of the Art, Challenges, and Future Research Topics”. In Digital Twin, 1(12) (2021), pp. 12-34.
Martin, I. & G. Patow. “Ruleset-rewriting for Procedural Modeling of Buildings”. In Computers & Graphics, 84 (2019), pp. 93-102.
Mankowski, R. “City-scale Digital Twins for Flood Resilience”. In GIM, Available at: https://www.giminternational.com/content/article/city-scale-digital-twins-for-flood-resilience [Accessed 27/01/2022].
Müller, P. & P. Wonka & S. Haegler & A. Ulmer & L. Van Gool. “Procedural Modeling of Buildings”. In ACM SIGGRAPH 2006 Papers, 2006, pp. 614-623.
Müller, P. & G. Zeng & P. Wonka & L. Van Gool. “Image-based Procedural Modeling of Facades”. In ACM Trans. Graph., 26(3) (2007), 85-es.
Parish, Y.I. & P. Müller. “Procedural Modeling of Cities”. In Proceedings of the 28th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques, 2001, August, pp. 301-308.
Peris-Ortiz, M. & D.R. Bennett & D.P.B. Yábar. “Sustainable Smart Cities”. In Innovation, Technology, and Knowledge Management. Cham: Springer International Publishing Switzerland, 2017.
Ramu, S.P. & P. Boopalan & Q.V. Pham & P.K.B. Maddikunta & T.H. The & M. Alazab, ... & T.R. Gadekallu. “Federated Learning Enabled Digital Twins for Smart Cities: Concepts, Recent Advances, and Future Directions”. In Sustainable Cities and Society, 79 (2022), 103663.
Rasheed, A. & O. San & T. Kvamsdal. “Digital Twin: Values, Challenges and Enablers from a Modeling Perspective”. In IEEE Access, 8 (2020), pp. 21980-22012.
Roumpani, F. The Role of Procedural Cities in the Future of Planning: An Integrated Method. Doctoral dissertation, UCL, University College London, 2019.
Rua, H. & A.P. Falcão & A.F. Roxo. “Digital Models–Proposal for the Interactive Representation of Urban Centres”. In eCAADe 2013: Computation and Performance – Proceedings of the 31st International Conference on Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe, 2013.
Schrotter, G. & C. Hürzeler. “The Digital Twin of the City of Zurich for Urban Planning”. In PFG–Journal of Photogrammetry, Remote Sensing and Geoinformation Science, 88 (2020), pp. 99-112.
Shen, C.H. & S.S. Huang & H. Fu & S.M. Hu. “Adaptive Partitioning of Urban Facades”. In ACM Transactions on Graphics (TOG), 30(6) (2011), pp. 1-10.
Shahat, E. & C.T. Hyun & C. Yeom. “City Digital Twin Potentials: A Review and Research Agenda”. In Sustainability, 13(6) (2021), 3386.
Singla, J.G. & K. Padia. “A Novel Approach for Generation and Visualization of Virtual 3D City Model Using Open Source Libraries”. In Journal of the Indian Society of Remote Sensing, (2020), pp. 1-6.
Smart City Korea. “Seoul City Builds the Nation’s First Urban Problem Solving Simulation ‘Digital Twin S-Map’”. In Smart City Korea, 2021. Available at: https://smartcity.go.kr/en/2021/04/01/%ec%84%9c%ec%9a%b8%ec%8b%9c-%eb%8f%84%ec%8b%9c%eb%ac%b8%ec%a0%9c%ed%95%b4%ea%b2%b0-%ec%8b%9c%eb%ae%ac%eb%a0%88%ec%9d%b4%ec%85%98-%eb%94%94%ec%a7%80%ed%84%b8-%ed%8a%b8%ec%9c%88-s-map-%ec%a0%84/ [Accessed 27/01/2022].
Smelik, R.M. & T. Tutenel & R. Bidarra & B. Benes. “A Survey on Procedural Modelling for Virtual Worlds”. In Computer Graphics Forum, Vol. 33, No. 6 (2014, September), pp. 31-50.
Steino, N. & M.B. Yıldırım & M. Özkar. “Parametric Design Strategies for Collaborative and Participatory Urban Design”. In Collaborative and Participatory Design - Volume 1 - Computation and Performance, 2013, pp. 195-204.
Steuer, J. “Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence”. In Journal of Communication, 42(4) (1992), pp. 73-93.
Wray, S. Bentley Systems and Microsoft Team up on City Digital Twins, Cities Today. 2020. Available at: https://cities-today.com/bentley-systems-and-microsoft-team-up-on-digital-twins/ [Accessed 27/01/2022].
Wonka, P. & M. Wimmer & F. Sillion & W. Ribarsky. “Instant Architecture”. In ACM Transactions on Graphics (TOG), 22(3) (2003), pp. 669-677.
Yao, Z. & C. Nagel & F. Kunde & G. Hudra & P. Willkomm & A. Donaubauer ... & T.H. Kolbe. “3DCityDB-a 3D Geodatabase Solution for the Management, Analysis, and Visualization of Semantic 3D City Models Based on CityGML”. In Open Geospatial Data, Software and Standards, 3(1) (2018), pp. 1-26.
Yang, S. & H. Kim. “Urban Digital Twin Applications as a Virtual Platform of Smart City”. In International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development, 12(4) (2021), pp. 363-379.
Zhang, H. & K. Xu & W. Jiang & J. Lin & D. Cohen-Or & B. Chen. “Layered Analysis of Irregular Facades via Symmetry Maximization”. In ACM Trans. Graph., 32(4) (2013), pp. 1-13.
Zhang, X. & A. Shehata & B. Benes & D. Aliaga. “Automatic Deep Inference of Procedural Cities from Global-scale Spatial Data”. In ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems (TSAS), 7(2) (2020), pp. 1-28.
Zhu, W. 3D Modeling of City Building and Lifecycle Simulation. Doctoral Dissertation, Compiègne, 2017.