دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 - شماره پیاپی 97، تیر 1401، صفحه 1-140 
در طلب شاعرانگی معماری

صفحه 13-26

10.52547/sofeh.32.2.13

هانیه بصیری؛ منصوره طاهباز؛ زهیر متکی