دوره و شماره: دوره 32، شماره 3 - شماره پیاپی 98، مهر 1401، صفحه 1-135 
بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان‌های آموزشی نمونۀ موردی: دانشگاه شهید بهشتی

صفحه 49-65

10.52547/sofeh.32.3.49

سیده‌مطهره احمدی سلیمانی؛ پگاه اشراقی؛ مائده‌سادات میردامادی؛ زهراسادات زمردیان


فرامطالعۀ پژوهش‌های دلبستگی به مکان در ایران

صفحه 67-82

10.52547/sofeh.32.3.67

زهرا جعفری اسپورزی؛ سیدعلی صفوی؛ محمد رضا پورجعفر