دوره و شماره: دوره 30، شماره 1، خرداد 1399 
معیارهای مؤثر در سنجش پایداری اجتماعی مسکن

صفحه 5-26

10.29252/soffeh.30.1.5

امیرعلی علایی؛ سیدعباس یزدانفر؛ سید باقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی