دوره و شماره: دوره 30، شماره 3 - شماره پیاپی 90، 1399 

مقاله پژوهشی

مدل‌یابی نظری ارتباط مؤلفه‌های مسکن با خانواده در بستر پژوهش‌های پیشین

صفحه 5-24

10.29252/soffeh.30.3.5

عبدالمجید نورتقانی؛ پرژک محمدپور؛ عبدالله ابراهیمی