دوره و شماره: دوره 30، شماره 2، تابستان 1399 
2. بررسی مقولات کلیدی در ادبیات معماری معاصر ایران: 1325-1394ش1

صفحه 17-44

10.29252/soffeh.30.2.17

حمیدرضا پیشوائی؛ زهرا میرزائی؛ سینا زارعی حاجی‌آبادی