به‌کارگیری هنرهای ترسیمی کودکان و نوجوانان به عنوان روش مشارکتی در طراحی محیط‌های بهتر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى طراحى شهرى ،دانشکده معماری، دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

استفاده از روش هنرهای ترسیمی مانند نقاشی و کروکی‌های دستی کودکان و نوجوانان در طراحی یکی از روش‌های مطلوب در پژوهش‌های مشارکتی شمرده می‌شود چرا که هنرهای ترسیمی بیش از هر روش محاوره‌ای دیگر، کودکان و نوجوانان را به ایجاد ارتباط فکری خود با محیط قادر می‌کند؛ اما با وجود شناخته شدن این روش در حوزه طراحی محیط، روش "تفسیر داده‌ها و کاربردهای نتایج به دست آمده"  هنوز مبهم مانده است. هدف در مقاله حاضر پاسخ به این سؤال است که « تفسیر داده های روش هنرهای ترسیمی کودکان و نوجوانان چگ.نه انجام می شود و نتایج حاصل از تفسیر داده هاچه کاربردهایی در طراحی محیط های بهتر دارد ؟» با توجه به این هدف مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به معرفی روش‌های تحقیق مشارکتی هنرهای ترسیمی کودکان و کاربردهای آن در طراحی شهری با استفاده از مرور متون پیشین می‌پردازد و در این راستا نمونه موردی را به صورت مبسوط شرح می‌دهد که با استفاده از ابزارهای متداول هنرهای ترسیمی، با مشارکت 90 نوجوان 12 تا 16 سال دختر و پسر در مدارس شهر شیراز انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که روش تفسیر نقاشی و روش های ترسیمی کودکان اغلب با روش تحلیل محتوا و یافتن الگوهای فکری مشترک کودکان و نوجوانان انجام می شود و به کار بستن این روش، درک بهتری از نحوه ادراک و مطالبات از محیط و ترجیحات مکانی کودکان و نوجوانان در اختیار طراحان قرار می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Visual Arts as a Participatory Design Technique Designing Better Environments with Youth and Children

نویسنده [English]

 • Marjan Shahbzadeh
PhD Candidate, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Despite their significant population and role, youth and children are usually neglected in the planning process. Use of visual arts is an effective method to stimulate participation of the younger generation and facilitate their expression of needs and concerns. Nevertheless, work on how their oeuvre should be interpreted is by far very limited. This research addresses means and ways of employing visual arts as a participatory planning technique for youth and children. To this end, available literature is surveyed using a qualitative and descriptive method. Then a sample of 90 children aged between 12~16 including both sexes are selected for a practical exercise. It is concluded that using visual arts yields promising results for stimulating participation.

 1. ابراهیمی، حمید رضا؛ سعیدی رضوانی، نوید؛ معانی، آرزو.1390. تدوین اصول طراحی فضاهای بازی کودکان با تأکید بر گروه سنی 5 تا 12 سال مطالعه موردی: رشت، باغ نظر، شماره نوزدهم، سال هشتم، زمستان 1
 2. آقا لطیفی، آزاده، 1383، مناسب سازی محیط برای خلاقیت کودکان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، معماری
 3. اولیویر فراری، آنا، نقاشی کودکان و مفاهیم آن، م. عبدالرضا صرافان، چاپ هشتم، تهران، نشر دستان، 1382
 4. دالوندی، هلن،۱۳۸۹: آموزش هنر در دبستان تهران، م ندا طاهری، تهران; سازمان‌ علوم ‌دانشگاه‌ها (سمت)
 5. کیانی، اکبر، اسماعیل زاده کواکی، علی، 1391، تحلیل و برنامه ریزی شهر دوستدار کودک مطالعه موردی قوچان، فصلنامه باغ نظر، دوره 9، شماره 20، صفحه 51-62 (12)
 6. گلین. وی. توماس، آنجل. ام. جی. سیلک، مقدمه‌ای بر روانشناسی نقاشی کودکان، محمد تقی فرامرزی، تهران، نشر دنیای نو، 1382
 7. مظفر، فرهنگ؛ حسینی، باقر؛ باقری، محمد؛ عظمتی، حمید رضا. 1386. نقش فضاهای باز محله در رشد و خلاقیت کودکان، فصلنامه باغ نظر، سال چهارم، شماره هشتم.
 8. Al-Khalaileh, Eyyad Ahmad. "Understanding Children's Environments: The Effect of Outdoor Physical Environments on Children's Activities and Quality of Life within Al-Wihdat Palestinian Refugee Camp and Environs in Amman, Jordan, 2004.
 9. Chatterjee, Sudeshna. "Children's Friendship with Place: An Exploration of Environmental Child Friendliness of Children's Environments in Cities, 2006.
 10. Chawla, Louise, and Unesco. Growing up in an Urbanising World: Earthscan London, 2002.
 11. Collier, J, and M Collier. Visual Anthropology: Photography as a Research Method: Albuquerque: University of New Mexico Press. 1986.
 12. Cox, Sue. "Intention and Meaning in Young Children's Drawing." International Journal of Art & Design Education 24, no. 2 (2005): 115-25.
 13. Driskell, David. Creating Better Cities with Children and Youth: A Manual for Participation: ERIC, 2002.
 14. Freeman, Claire, and Elizabeth Aitken-Rose. "Future Shapers: Children, Young People, and Planning in New Zealand Local Governmentā." Environment and Planning C: Government and Policy 23 (2005): 227-46.
 15. Freeman, Melissa, and Sandra Mathison. Researching Children's Experiences: Guilford Press, 2009.
 16. Gauntlett, David. "Using Creative Visual Research Methods to Understand Media Audiences." MedienPadagogik 4, no. 1 (2005).
 17. Halseth, Greg, and Joanne Doddridge. "Children's Cognitive Mapping: A Potential Tool for Neighbourhood Planning." Environment and planning B 27, no. 4 (2000): 565-82.
 18. Hart, Roger A. Children's Participation: The Theory and Practice of Involving Young Citizens in Community Development and Environmental Care: Routledge, 1997.
 19. Horelli, Liisa. "A Methodological Approach to Children's Participation in Urban Planning." Scandinavian Housing and Planning Research 14, no. 3 (1997): 105-15.
 20. Knowles-Yanez, Kimberley L. "Children’s Participation in Planning Processes." Journal of Planning Literature 20, no. 1 (2005): 3-14.
 21. Kyttä, Marketta. "The Extent of Children's Independent Mobility and the Number of Actualized Affordances as Criteria for Child-Friendly Environments." Journal of environmental Psychology 24, no. 2 (2004): 179-98.
 22. Laughlin, Danielle Catherine Leahy. "Defining and Exploring Public Space: Young People‟ S Perspectives from Regent Park, Toronto." University of Waterloo, 2008.
 23. Lynch, Kevin, and T Banerjee. "Growing up in Cities." New society 37, no. 722 (1976): 281-84.
 24. Machemer, Patricia Lynn, Sissi Patricia Bruch, and Rachel Kuipers. "Comparing Rural and Urban Children's Perceptions of an Ideal Community." Journal of Planning Education and Research 28, no. 2 (2008): 143-60.
 25. Mackett, Roger, Belinda Brown, Yi Gong, Kay Kitazawa, and James Paskins. "Children's Independent Movement in the Local Environment." Built Environment (1978-) (2007): 454-68.
 26. Mackett, Roger, Belinda Brown, Yi Gong, Kay Kitazawa, and James Paskins. "Measuring the Outcomes from Active Transport Interventions for Children." Paper presented at the ‘Creating Lively Neighbourhoods: Children and Active Transport,Melbourne, Australia,27 October 2006,. 2006.
 27. Marr, David. "Vision San Francisco." W. H. Freeman and Company (1982).
 28. McNiff, Karen. "Sex Differences in Children's Art." Journal of Education, Boston (1982).
 29. Morrow, Virginia. "Using Qualitative Methods to Elicit Young People's Perspectives on Their Environments: Some Ideas for Community Health Initiatives." Health education research 16, no. 3 (2001): 255-68.
 30. Race, Bruce, and Carolyn Torma.. Youth planning charettes. Chicago:American Planning Association, 1998.
 31. Rismanchian, Omid, and Amin Rismanchian. "Children Participation in Planning Processes: The Case of Child Friendly City Project in Post-Earthquake Bam, Iran." Urban Design International 12, no. 2 (2007): 143-54.
 32. Rissotto, Antonella, and Francesco Tonucci. "Freedom of Movement and Environmental Knowledge in Elementary School Children." Journal of environmental Psychology 22, no. 1 (2002): 65-77.
 33. Torres, Juan. "Participation as a Pedagogy of Complexity: Lessons from Two Design Projects with Children." Urban Design International 17, no. 1 (2012): 62-75.
 34. Tsevreni, Irida, and Elisabeth Panayotatos. "Participatory Creation of a Place-Based Teaching and Learning Methodology for Children's Participation and Citizenship in the Urban Environment." Children Youth and Environments 21, no. 1 (2011): 293-309