نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، گروه پژوهشی بازسازی پس از سانحه

چکیده

یکى از مهم ترین وجوه شهر مقاوم پس از سوانح، چگونگى برنامه ریزىو طراحى واحدهاى تجارى و همچنین تداوم کسب وکارهاى کوچک است. در پى زلزلة سال 1382 بم و تخریب گستردة آن، بازار و واحدهاى تجارى حایز اهمیت شهر که در عرضة خدمات ناحیه اى و شهرى نقش بسزاى داشتند نیز به شدت آسیب دید و فعالیت های تجارى با وقفه مواجه گردید. از آنجا که بازتوانى کسب وکارهاى آسیب دیده و طراحى واحدهاى تجارى، اولین تجربة ایران در زمینة بازسازى و پس از سوانح است، این مقوله کمتر از منظر تداوم کسب وکار بررسى شده است. از این رو با توجه به اهمیت موضوع، در مقاله حاضر به بررسى اقدامات صورت گرفته و همچنین ارزیابى آن ها پس از زلزلة بم با در نظر گرفتن طراحى شهرى مقاوم در برابر سانحه پرداخته مى شود. براى دستیابى به چارچوبى مناسب، در ابتدا مقولات مرتبط با تداوم کسب وکار پس از سوانح، مؤلفه هاى کالبدى مراکز تجارى و همچنین تجربه هاى جهانى مرتبط مطالعه مى شوند. در ادامه با مدنظر گرفتن مؤلفه هاى مطالعه شده، بازتوانى کسب وکارهاى کوچک پس از زلزلة بم بررسى و داده هاى جمع آورى شده پردازش و طبقه بندى مى شود. استنباط ما از مطالعات میدانى بیانگر این مهم است که بازتوانى واحدهاى تجارى زمانى منجر به نتیجة مطلوب می گردد که برنامة تداوم کسب وکار به منزلة ابعاد رویه اى بازسازى مدنظر باشد. بنا بر این ملحوظ داشتن برنامة تداوم کسب وکار در سیاست گذارى هاى بازسازى سبب تسریع بازتوانى و کاهش آسیب پذیرى واحدهاى تجارى مى شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Small Businesses Continuity in a Resilient Urban Design Following the 2003 Bam Earthquake

نویسندگان [English]

 • Alireza Fallahi 1
 • Solmaz Arzhangi 2

1 Associate Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University

2 Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

One of the most significant aspects of a resilient city after disasters is small businesses continuity planning. Pursuant to the 2003 Bam Earthquake, the Bazaar and other key commercial units sustained extensive damages and a number of economical activities were suspended. This paper reviews the process of rehabilitation of the small businesses units and continuation as the first experience of its kind in Iran. In order to develop a conceptual framework, the international experience in this regard is first reviewed and essential physical components of commercial spaces are determined. Then the data from a field study in Bam is analyzed and presented. The paper concludes that a small business continuity plan should be considered in programming and policy making of post-disaster recovery operations towards risk reduction of commercial units.

 1. منابع و مآخذ
 2. آیسان، یاسمن و یان دیویس. معمارى و برنام هریزى بازسازى، ترجمة
 3. . علیرضا فلاحى، 1385
 4. اخلاص پور، رویا. بم ت نپوش کهنة دخترى زیبا، تهران: نشر تاریخ ایران.
 5. .1387
 6. ارژنگى، سولماز. بررسى روند بازسازى کسب و کارهاى کوچک پس از زلزله
 7. بم، پایان نامة کارشناسى ارشد، استادان راهنما علیرضا فلاحى و مهندس
 8. سیدحسن میرى، تهران: دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید
 9. . بهشتى، 1390
 10. در سومین نشست فنى مشورتى ،« تزریق پول به بازار ویران بم » . اکبرى، آ
 11. برنامه عمران ) UNDP براى بازسازى بم، پژوهشکدة سوانح طبیعى و
 12. . 14 اردیبهشت 1383 - سازمان ملل متحد)، کرمان، 12
 13. استقرار موقت واحدهاى » ،( کردستى (رئیس مجمع امور صنفى شهرستان بم
 14. . مصاحبة نگارندة دوم (ارژنگى) با کردستى، 1390 ،« تجارى
 15. در صفه، ش 40 ،« درآمدى بر مقولات اساسى بازسازى » . فلاحى، علیرضا
 16. .99 - (بهار و تابستان 1384 )، ص 80
 17. در ،« رویکردهاى بازسازى مسکن پس از سانحه: از تولد تا بلوغ » .
 18. .136 - صفه، ش 53 (تابستان 1390 )، ص 125
 19. گلکار، کورش. کندوکاوى در تعریف طراحى شهرى، تهرا ن: موسسه فرهنگى
 20. . هنرى ثمی ن نوین ، 1378
 21. . . آفرینش مکان پایدار، انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، 1390
 22. . مهندسان مشاور آرمانشهر. طرح ویژه ساختارى راهبردى بم، 1382
 23. . مهندسان مشاور آرمانشهر. طرح ویژة ساختارى راهبردى تفصیلى بم، 1383
 24. مهندسین مشاور آستان قدس رضوى. طراحى شهرى خیابا نهاى بخش
 25. مرکزى شهر بم. بنیاد مسکن انقلاب اسلامى، مرکز مطالعات و تحقیقات
 26. . شهرسازى و معمارى ایران وزارت مسکن و شهر سازى. 1384
 27. مهندسین مشاور پارتیا. طرح جامع شهر بم، جلد اول، وزارت مسکن و
 28. . شهرسازى، واحد معمارى و شهرسازى، 1355Alesch, Daniel. J. & James N. Holly & Elliott Mittler &
 29. Robert Nagy. After the Disaster What Should I Do Now?
 30. Information to Help Small Business, University of Wisconsin-
 31. Green Bay,Center for Organizational Studies, Published
 32. by the Public Entity Risk Institute, On the Web at: www.
 33. riskinstitute.org, 2008.
 34. ASIS GDL BC 01,Business Continuity Guideline, 2005.
 35. Australian National Audit Office.Business Continuity
 36. Management, 2000.
 37. AXA.Business Continuity Guide for Small Businesses,2008.
 38. BS 25999.Business ContinuityManagement, Britishstandard,
 39. FFIEC.Business Continuity Planning,Federal Financial
 40. Institutions Examination Council, 2003.
 41. Gujarat Earthquake Rehabilitation and Reconstruction
 42. Project, Asian Development Bank, 2008.
 43. ICOR.Business Continuity Maturity Model® Assessment
 44. Training Offered by ICOR as part of the Business Continuity
 45. Management Professional Development Program, 2010.
 46. Morris, Nikki. CHAPTER 1: BUSINESS CONTINUITY
 47. MANAGEMENT STRATEGY AND POLICY, Corporate
 48. Governance and Risk Officer, 2011.
 49. NORMIT and Norfolk.Emergency Planning, County Council,
 50. Taylor, E. & R. Marcus. Analyzing Qualitative Data,
 51. Wisconsin: University of Wisconsin- cooperative extension
 52. Madison, 2003.
 53. Tsutomu SHIGEMURA. Community and Business Continuity
 54. in Old Inner City,NAGATA, Kobe1995, FAIA, 2008.
 55. United Nations Human Settlements Programme (UNHABITAT).
 56. Land and Natural Disasters.Guidance for
 57. Practitioners.Kenya, 2010.
 58. Virtual Corporation.Inc.The Complete Public Domain-
 59. Business Continuity Maturity Model, 2005.
 60. Whiteley, Fareham. Zurich Management Services, Zurich
 61. Center, 2008.
 62. http://tedchang.free.fr/WestAsia/Iran/BamBazaar.jpg
 63. http://www.floridasbdc.com
 64. http://wwwwww.sbdc.uwf.edu
 65. http://restoreyoureconomy.org/?page_id=93
 66. (September 29, 2011)
 67. http://www.nyssbdc.org/services/DisasterRecovery/
 68. disasterrecovery.html
 69. http://www.fema.gov
 70. http://www.goodtimessantacruz.com/all-about-santacruz-
 71. activities-visitors-guide/santa-cruz-history/209-
 72. looking-back-looking-ahead-remembering-loma.html
 73. http://www.city.kobe.lg.jp/information/public/online/
 74. photo/number26/english/special_features/index2.html
 75. http://factsanddetails.com/japan.php?itemid=863&catid=
 76. &subcatid=161
 77. http://www.nec.co.jp/csr/en/report2011/
 78. :http://searchsecurity.techtarget.com
 79. http://www.raznameh.com/itm مدیریت-ریسک-در-تجارتهاى-/ 3137
 80. خٌرد .html
 81. http://www.isaca.org
 82. http://www.continuitycentral.com/feature0238.htm
 83. http://www.continuitycentral.com/feature0238.htm.
 84. http://www.publicsafety.gc.ca/prg/em/gds/bcp-eng.aspx.
 85. http://www.normit.org/bc_advice/business_continuity_
 86. management_for_smes.htm
 87. http://www.payvand.com/news/09/may/Bam-5Yrs-After-
 88. Main-Bazaar.jpg
 89. www.unhabitat.org