دوره و شماره: دوره 33، شماره 2 - شماره پیاپی 101، 1402، صفحه 5-113 
خوانش ساختمان شهرداری تبریز بر مبنای نظریۀ قدرت میشل فوکو

صفحه 67-80

10.48308/sofeh.33.2.67

نوشین قربانی؛ سحر طوفان؛ حبیب شاه‌حسینی؛ نیما ولی‌زاده؛ حسن ستاری ساربانقلی