دوره و شماره: دوره 33، شماره 3 - شماره پیاپی 102، 1402، صفحه 5-110 
ارزیابی تأثیر سایه بر آسایش حرارتی فضای باز و تعیین محدودۀ آسایش حرارتی

صفحه 43-59

10.48308/sofeh.2023.228327.1190

شهرزاد طالب صفا؛ مسعود طاهری شهرآئینی؛ شیائوشان یانگ؛ محمدرضا ربیعی