بررسی مفهوم، علل پیدایش، و پیامدهای خطای طراحی در پروژههای ساختمانی و راهکارهای حل آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

در پروژه‌های ساختمانی، طراحان بیشترین اطلاعات مورد نیاز ساخت یک پروژه را از طریق طراحی تولید می‌کنند. بیشتر مسائل طراحی محدودیت‌ها و الزاماتی دارند که در صورت رعایت نکردن و تأمین نشدن آن‌ها از سوی طراحان، با خطای طراحی روبه‌رو هستیم. بنا بر این همه پروژه‌های ساختمانی در طول فرایند طراحی خطاهایی دارند که مدیریت آن‌ها تأثیر بسزایی در موفقیت عملکرد پروژه خواهد داشت. از این رو لازم است تا این خطاها و عوامل ایجادکننده آن‌ها و پیامدهایشان مطالعه گردند. از مهم‌ترین پیامدهای خطا می‌توان به افزایش زمان و هزینه ناشی از دوباره‌کاری‌ها و اتلاف منابع اشاره کرد. از جمله مهم‌ترین دلایل ایجاد این خطاها نیز فقدان هماهنگی لازم بین اعضای تیم طراحی و عوامل پروژه و ضعف جریان اطلاعات است. در این پژوهش، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، ابتدا خطاهای طراحی شناسایی و طبقه بندی گردیده و سپس به عوامل ایجادکننده آن‌ها و پیامدهایشان پرداخته شده است. در پایان نیز مجموعه‌ای از بهترین راهکارها به منظور مدیریت هرچه بهتر این خطاها بیان شده است که یکی از مؤثرترین روش‌ها استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design Errors in Construction Projects: The Meaning, Reasons, Consequences and Solutions

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Hafezi 1
  • Mojtaba Hsseinalipour 2
  • Seyed Pooyan Ghafoori 3
1 Associate Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
2 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
3 MSc, Project Management and Construction, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

 
Designers are the foremost producers of data required in construction projects. Most design issues involve restrictions and requirements whose neglect by designers results in design errors. All construction projects, therefore, face errors whose management will contribute in the project’s success. Hence, it is necessary to study these errors, their generators, and their consequences. Of most significant consequences of errors are time extensions, re-work costs, and waste of resources. These are most importantly caused by miscommunications between design and execution teams. The present research uses library studies to initially identify and classify design errors, and then moves on to study contributing factors and their consequences. In conclusion, a series of the best management approaches are presented, including building information modelling, which is one of the most efficient ones.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design Errors
  • Design Error Management
  • Design Error Factors
  • Consequences of Design Errors
غفوری، سیدپویان. مدیریت خطاهای طراحی با رویکرد مدیریت ناب و مدلسازی اطلاعات ساختمان، پایاننامة کارشناسی ارشد، دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، 1397.
 
Al Hattab, M. & F. Hamzeh. “Using Social Network Theory and Simulation to Compare Traditional Versus BIM–lean Practice for Design Error Management”, in Automation in Construction. 52 (2015), pp. 59-69.
Arain, F.M. & S. Assaf & L.S. Pheng. “Causes of Discrepancies between Design and Construction”, in Architectural Science Review, 47(3) (2004), pp. 237-249.
Busby, J. “Error and Distributed Cognition in Design”, in Design Studies, 22(3) (2001), pp. 233-254.
Chang, A.-n. Design Process Assessment for an Architectural Design Team, 2005.
Construction, M.-H. Building Information Modeling Trends SmartMarket Report, New York, 2008.
Couto, J.P. “Identifying of the Reasons for the Project Design Errors in the Portuguese Construction Industry”, in Academic Research International, 3(2) (2012), pp. 163.
Gatlin, F. “Identifying & Managing Design and Construction Defects’”, in Insight from Hindsight, 5 (2013), pp. 1-11.
Gibson, H. & T. Megaw. “Quantifying Human Error for Predictive Safety Assessments-Huw Gibson and Ted Megaw outline How Data Has been Collected for Use in Safety Assessments”, in Loss Prevention Bulletin, 146 (1999), pp. 13-18.
Ishak, S.N.H. & A.H. Chohan & A. Ramly. “Implications of Design Deficiency on Building Maintenance at Post-occupational Stage”, in Journal of Building Appraisal, 3(2) (2007), pp. 115-124.
Johansen, E. & J. Carson. “Improving the Effectiveness of the Building Design Management Process in the UK”, in 19th Annual ARCOM Conference, 2003.
Kaminetzky, D. Design and Construction Failures: Lessons from Forensic Investigations, Galgotia Publications, 2001.
Lee, G. & C. Eastman & C. Zimring. “Avoiding Design Errors: A Case Study of Redesigning an Architectural Studio”, in Design Studies, 24(5) (2003), pp. 411-435.
Lopez, R., et al. “Design Error Classification, Causation, and Prevention in Construction Engineering”, in Journal of Performance of Constructed Facilities, 24(4) (2010), pp. 399-408.
Love, P.E. & R. Lopez & J.T. Kim. “Design Error Management: Interaction of People, Organisation and the Project Environment in Construction”, in Structure and Infrastructure Engineering, 10(6) (2014), pp. 811-820.
Minato, Andi and Takayuki Minato. “Representing Causal Mechanism of Defective Designs: Exploration through Case Studies”, in Construction Management and Economics, 22(2) (2004), pp. 183-192.
Mryyian, M. & P. Tzortzopoulos. “Identifying Sources of Design Error in the Design of Residential Buildings”, in Proceedings IGLC-21, Fortaleza, Brazil, July 2013.
Peansupap, V. & R. Ly. “Evaluating the Impact Level of Design Errors in Structural and other Building Components in Building Construction Projects in Cambodia”, in Procedia Engineering, 123 (2015), pp. 370-378.
Rajendran, P. & T.W. Seow & K.C. Goh. “Building Information Modeling (BIM) Tools in Design Stage to Assist in Time for Construction Project Success”, in Int J Concept Manag Soc Sci, 2(3) (2014), pp. 52-71.
Reichart, G. “How to Reduce Design and Construction Errors”, in Nuclear Engineering and Design, 110(2) (1988), pp. 251-254.
Rounce, G. “Quality, Waste and Cost Considerations in Architectural Building Design Management”, in International Journal of Project Management, 16(2) (1998), pp. 123-127.
Slater, R. & A. Radford. “Perceptions in the Australian Building Industry of Deficiencies in Architects’ Design Documentation and the Effects on Project Procurement”, in Construction Economics and Building, 8(1) (2012), pp. 23-33.
Suther, G.N. Evaluating the Perception of Design Errors in the Construction Industry, DTIC Document, 1998.