تبیین مفهوم شهری شدن مبتنی بر تمایز سیتی و اوربان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

وضعیت شهری در جهان امروز به‌طور بنیادین دگرگون شده و در پسِ آن، فضاهای نوین شهری متأثر از شیوه‌های جدید شهری شدن (اوربانیزاسیون) تبلور یافته‌اند. وقتی سخنی از شهری شدن یا شهرها به میان آید، بر پیش‌فرض‌هایی از چیستی شهرها و ماهیت شهری شدن تأکید می‌شود. بخش عمده‌ای از گفتمان‌های مربوط به شهری شدن با محوریت سیتی بوده‌اند؛ زیرا سیتی را محرک و علیت شهری شدن دانسته‌اند. سخن گفتن در مورد گستره‌هایی با عنوان سیتی بدون فهم اوربان غالباً گمراه‌کننده است؛ زیرا ارتباط و تمایز عمیقی بین این دو مفهوم وجود دارد. اغلب سیتی و اوربان طوری به کار گرفته می‌شوند که گویا در هر دو واژه دقیقاً بر یک مفهوم مشابه بدون تفاوت‌های فضایی‌ـ زمانی تأکید می‌شود. درحالی‌که این دو مفهوم متفاوت از هم هستند؛ زیرا هرکدام با فرایندهای متفاوتی از دگرگونی و بازتولید مقیاس‌های فضایی همخوانی دارد. هدف از این پژوهش،ْ قیاس دو مفهوم سیتی و اوربان مبتنی بر جایگاه هر کدام در شهری شدن است. بر این اساس، سعی شده تا خوانشی متناسب برای فهم این دو پدیده عرضه گردد. در این پژوهش مبتنی بر اصول فکری تحلیل محتوای کیفی، به تبیین چارچوب مفهومی مؤلفه‌های متمایز بین سیتی و اوربان پرداخته شده است. نتیجة پژوهش گویای آن است که شهری شدن در چهار سطح مفهومی تبیین گردیده، به‌طوری‌که در سطح نخست شهرنشینی با محوریت سیتی و اوربان به‌مثابة صفت آن، در سطح دوم با مفهوم شهری شدن و تحول اوربان به اسم، سطح سوم با مفهوم اوربانیزاسیون با محوریت اوربان و تضعیف سیتی، سطح چهارم با مفهوم اوربانیزاسیون و اوربان به‌مثابة اتوپیا یا آرمان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Concept of Urbanisation based on the Distinction between the City and the Urban

نویسندگان [English]

 • Amir Fathi Farzaneh 1
 • Mohammad Hossein Sharifzadegan 2
1 PhD Candidate, Urban Planning and Design, Faculty of Architectural and Urban Planning, Shahid Beheshti University
2 Professor, Faculty of Architectural and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Globally, the urban condition has fundamentally changed, resulting in the emergence of new urban spaces influenced by new modes of urbanisation. Discussing urbanisation or cities, assumptions arise about the nature of cities and urbanisation. Most urbanisation discourse have been city-cantered, as they have understood the city as the driver and cause of urbanisation. Discussing the city without understanding the urban is often misleading, because there are both strong connections and distinctions between the two. Most of the time, the city and the urban are used as if they were one and the same concept, with no spatiotemporal differences. They are different because they correspond to different processes of transformation and space reproduction. The aim of the current study is to compare the two concepts of the city and the urban, based on the status of each in urbanisation. Accordingly, appropriate readings are proposed to provide an understanding of these two phenomena. Based on the intellectual principles of qualitative content analysis, this research explains the conceptual framework of the distinct components of the city and the urban. The results show that urbanisation has been explained in four conceptual levels: urbanisation centred on the growth of the city that the urban as its adjective, urbanisation based on the urban transformed into a noun, urbanisation centred on the urban and weakening the city, and the urban as utopia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urbanisation rate
 • Urbanisation process
 • urbanisation
 • city
 • Urban
 1. بلوری، حسن. هشت جستار درباره فضا، زمان، ماده و مرزهای ادارک حسی، تهران: نشر هزاره سوم، 1397.

  حبیبی، سیدمحسن. «دگردیسی و پایایی شهر و مفهوم آن»، در صفه، ش 68 (بهار 1394)، ص 35-46.

  فکوهی، ناصر. «یک بازبینی کوتاه نظری در مفهوم فضاـ زمان اجتماعی»، در وبگاه کانون انسان‌شناسی و فرهنگ (دستیابی در 27 اردیبهشت 1396).

  فرهنگ و طبیعت https://anthropologyandculture.ir/en/

  Angelo, Hilary & David Wachsmuth. “Urbanizing Urban Political Ecology: A Critique of Methodological Cityism”, in International Journal of Urban and Regional Research, No. 39 (Spring 2014), pp. 16-27.

  Benevolo, Leonardo. The History of the City, Trans. Geoffrey Culverwell, London: Scholar press; Cambridge: MIT press, 1980.

  Brenner, Neil & Cristian Schmid. “Planetary Urbanization”, in N. Brenner, Implosions/ Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization, Berlin: Jovis, 2014, pp. 160-163.

  Brenner, Neil & Cristian Schmid. “The ‘Urban Age’ in Question”, in International Journal of Urban and Regional Research, No. 38 (Fall 2013), pp. 731-755.

  Brenner, Neil & Nikos Katsikis. “Is the Mediterranean Urban?”, in N. Brenner, Implosions/ Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization, Berlin: Jovis, 2014, pp. 428-459.

  Brenner, Neil. “Urban Theory without an Outside”, in Neil Brenner, Implosions/Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization, Berlin: Jovis, 2014, pp. 14-35.

  ________ . “Theses on Urbanization”, in Public Culture, No. 25 (Spring 2013), pp. 85-114.

  Cairns, Stephen. “Debilitating City- Centricity: Urbanization and Urban- Rural Hybridity in Southeast Asia”, in R. Padawangi, Routledge Handbook on Urbanisation in Southeast Asia, London: Routledge, 2019, pp. 115-130.

  Castriota, Rodrigo & Joao Tonucci. “Extended Urbanization in and from Brazil”, in Environment and Planning D: Society and Space, No. 36 (Fall 2018), pp. 512-528.

  Davis, Kingsley. “The Origins and Growth of Urbanization in the World”, in American Journal of Sociology, No. 5 (Spring 1955), pp. 429-437.

  Farías, Ignacio. “The Politics of Urban Assemblages”, in Journal City Analysis of Urban Trends, Culture, Policy, Theory, Action, No. 15 (Fall 2011), pp. 365-374.

  Friedmann, John. “Becoming Urban: On Whose Terms?”, in N. Brenner, Implosions/ Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization, Berlin: Jovis, 2014, pp. 551-566.

  Gandy, Matthew. “Where Does the City End?”, in N. Brenner, Implosions/ Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization, Berlin: Jovis, 2014, pp. 86-89.

  Harvey, David. “Cities or Urbanization?”, in Journal City Analysis of Urban Trends, Culture, Policy, Theory, Action, No.1 (Summer 1996), pp. 38-61.

  Kipfer, Stefan. “Worldwide Urbanization and Neocolonial Fractures: Insights from the Literary World”, in N. Brenner, Implosions/ Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization, Berlin: Jovis, 2014, pp. 288-308.

  Lefebvre, Henry. The Production of Space, Trans. Donald Nicholson, Oxford: Blackwell. 1991.

  ________ . Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life, Trans. Stuart Elden, Bloomsbury Revelations, 2013.

  ________ . The Urban Revolution, Trans. R. Bononno, University of Minnesota Press, 2002. 165-180.

  Madden, David. J. “City Becoming World: Nancy, Lefebvre, and the Global-Urban Imagination”, in Environment and Planning D: Society and Space, No. 30 (Spring 2012), pp. 772-787.

  Merrifield, Andy. “The Right to the City and Beyond: Notes on a Lefebvrian Reconceptualization”, in City, No.15 (Spring 2011), pp. 473-481.

  Monte-Mór, Roberto Luis. “Extended Urbanization and Settlement Patterns in Brazil: An Environmental Approach”, in N. Brenner, Implosions/ Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization, Berlin: Jovis, 2014, pp. 102-120.

  Mumford, Luis. The City in History: Its Origin, its Transformations, and its Prospects, New York, 1989.

  Parr, John B. “Spatial Definitions of the City: Four Perspectives”, in Urban Studies, No. 44 (Summer 2007), pp. 381-392.

  Schmid, Cristian. “Patterns and Pathways of Global Urbanization: Towards Comparative Analysis”, in N. Brenner, Implosions/ Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization, Berlin: Jovis, 2014, pp. 203-217.

  Schmid, Cristian. “Traveling Warrior and Complete Urbanization in Switzerland: Landscape as Lived Space”, in N. Brenner, Implosions/Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization, Berlin: Jovis, 2014, pp. 90-102.

  Schmid, Cristian. “Networks, Borders, Differences: Towards a Theory of the Urban”, in N. Brenner, Implosions/ Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization, Berlin: Jovis, 2014, pp. 67-84.

  Seto, Karen C. & Roberto Sánchez-Rodríguez & Michail Fragkias. “The New Geography of Contemporary Urbanization and the Environment”, in Annual Review of Environment and Resources, No. 35 (Spring 2010), pp. 167-194.

  Soja, Edward W. “Regional Urbanization and the End of the Metropolis Era”, in G. Bridge & S. Watson (eds.), The New Blackwell Companion to the City, Oxford: Wiley-Blackwell, 2012, pp. 679-689.

  Solecki, William & Karen Seto & Peter Marcotullio. “It’s Time for an Urbanization Science”, in Environment: Science and Policy for Sustainable Development, No. 55 (Spring 2013), pp. 12-17.

  1. World Urbanization Prospects, at https://ourworldindata.org/urbanization, 2018.

  United Nations Centre for Human Settlements. An Urbanizing World: Global Report on Human Settlements, Oxford: Oxford University Press for the United Nations Centre for Human Settlements (HABITAT), 1996.

  United Nations Department of Economic and Social Affairs. Population Division. 2001 Revision of World Urbanization Prospects, New York: United Nations, 2002.

  United Nations Human Settlement Programme. The State of the World’s Cities Report 2006/ 2007— 30 Years of Shaping the Habitat Agenda, London: Earthscan for UN- Habitat, 2007.

  United Nations Human Settlement Programme. The State of the World’s Cities Report 2010/ 2011— Cities for All: Bridging the Urban Divide, London: Earthscan for UN- Habitat, 2011.

  Wachsmuth, David. “City as Ideology: Reconciling the Explosion of the City form with the Tenacity of the City Concept”, in Environment and Planning D: Society and Space, No. 31 (Spring 2014), pp. 75-90.