دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 50، فروردین 1389 
طرح فرضی "ربع" و "شهرستان" رشیدی

صفحه 51-76

آزیتا بلالی اسکویی؛ محمدعلی کی نژاد؛ عبدالمجید نقره کار