جایگاه آموزش پایداری در معماری و ساختمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه شیراز

چکیده

تحولات و پیشرفت های چند دهه اخیر موجب رشد سریع جمعیت جهان شده است و پیامدهای ناخوشایندی نیز برای محیط زیست داشته است. فعالیت های مربوط به ساخت و ساز چهل درصد از منابع و انرژی جوامع را مصرف می کند و به همین نسبت در آلودگی های زیست محیطی سهیم است. با توجه به اهداف معماری پایدار، با شناخت آثار مخرب این صنعت، می توان در هدایت پیشرفت های این عرصه و انطباق آن ها با ظرفیت های طبیعی تلاش کرد. در این میان نقش معماران انکارناپذیر است. در این راستا دانشگاه های معتبر دنیا با توجه به ماهیت فعالیت های خود وارد عمل شده و دوره های تحصیلات تکمیلی این تخصص را راه انداخته اند. موضوع این دستاوردها را می توان در قالب نظام های ارزیابی پایداری در عرصه آموزش و پژوهش و ساخت و ساز به کار بست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Place of Teaching Sustainability in Architecture and Construction

نویسندگان [English]

 • Seyyed Mohammad-Jafar Khatami 1
 • Mohammad Hassan Fallah 2
1 Associate Professor, School of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
2 School of Art and Architecture, University of Shiraz
چکیده [English]

The latest development in science and technology has had both positive and negative consequences for our environment. Construction segment consumes about 40% of our energy resource and correspondingly may be blamed for polluting our environmental in the same extent. Considering the goals of sustainability in architecture, by fully exploring the negative consequences of this industry, we can control the development and advancement of this segment in accordance with our natural potentials. The role of architects is very important here. Many schools of architecture are founding post-graduate degrees in this field. Here the authors have analyzed the application of sustainability and correspondingly its evaluation criteria in the field of architectural education, research, and practice.

 1. احمدی، فرهاد. طرح پژوهش معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳
 2. فلاح، محمد حسن. « صنعت ساختمان و توسعه پایدار» در صفه، ش 40.
 3. ------------. معماران و فناور یهای نوین در صنعت ساختمان.همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران (محور فناوری های نوین در صنعت ساختمان) وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 17 مهر 1387
 4. ویل، برندا و روبرت. اصول معماری سبز در شمس، (مهر و آبان1384).
 5. Bachman, Leonard R. Integrated Buildings the Systems Basis of Architecture. John Wiley & Sons INC, 2003.
 6. Fallah, M.H. “Sustainable Building Construction”. SB05 Tokyo, Conference Proceeding, 2005
 7. ________. “The Education Of Sustainable Architecture (Proposed For Master Degree)”. SB07 Seoul, Conference Proceeding, 2007.
 8. HK-BEAM. Enhancing Hong Kong's Built Environment. 2005. Institute for Building Environment And Energy Conservation (AIJ). Architecture For A Sustainable Future 2005.
 9. Khatami, M.J. M.H. Fallah. “Education Of Designing For Sustainable Architecture”. SB08 Melbourne, Conference Proceeding, 2008.
 10. Li-Chu Lin. “A Proposed New Constructional Interface Industry Towards Sustainable Construction”. SB05 Tokyo, Conference Proceeding, 2005.
 11. Perez Martin, Aurelio. “Global Perspective As Tool For An Efficient And Sustainable Design. An Example In The South Of Spain”. SB05 Tokyo, Conference Proceeding, 2005.
 12. Willianmason, T. A. Radford. H. Bennetts. “Understanding Sustainable Architecture”. Spon Press, 2003.