دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 51، مهر 1389 

علمی - پژوهشی

شرح معماری باغ تخت شیراز

صفحه 5-22

حمیدرضا خویی؛ محمدرضا گراوندپور


کاربرد مهندسی ارزش در بهبود طراحی پروژه های ساختمانی

صفحه 49-60

احد نظری؛ ناصر جمالی هرسینی؛ یاسر گلدوست جویباری


اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی از دید جامعه صاحب نظران و متخصصان ایرانی

صفحه 75-88

پروین السادات سجادی قائم مقامی؛ شهرام پوردیهیمی؛ اسماعیل ضرغامی