دوره و شماره: دوره 20، 4-3 - شماره پیاپی 4، زمستان 1389 
1. شرح معماری باغ تخت شیراز

صفحه 5-22

حمیدرضا خویی؛ محمدرضا گراوندپور


5. کاربرد مهندسی ارزش در بهبود طراحی پروژه های ساختمانی

صفحه 49-60

احد نظری؛ ناصر جمالی هرسینی؛ یاسر گلدوست جویباری


7. اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی از دید جامعه صاحب نظران و متخصصان ایرانی

صفحه 75-88

پروین السادات سجادی قائم مقامی؛ شهرام پوردیهیمی؛ اسماعیل ضرغامی