دوره و شماره: دوره 18، 1-2 - شماره پیاپی 2، شهریور 1389