دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 49، مهر 1388