دوره و شماره: دوره 18، 2-1 - شماره پیاپی 2، تابستان 1389