معماری در عصر تغییر اقلیم

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بخشی از اشعۀ خورشید در برخورد با لایۀ اتمسفر زمین جذب و بخشی بازتابیده میشود. میزان جذب اشعۀ خورشید 70 درصد و میزان بازتاب آن 30 درصد است. این نسبت جذب و بازتاب موجب میشود دمای کرۀ زمین در حد مطلوب 15 + درجۀ سانت یگراد باشد. اما مطالعات و شواهد نشان میدهد که پس از انقلاب صنعتی، به دلیل انتشار بیش از حد گازهای گلخانه ای و مصرف سوختهای فسیلی، ذرات معلق در هوا و میزان آلودگی بیشتر شده و نسبت جذب به بازتاب تا 72 به 28 درصد رسیده است. این تغییر موجب گرم شدن کرۀ زمین شده و بر ادامۀ حیات انسان تأثیرات مخربی برجای گذاشته است. انتشار گازهای گلخان های با مصرف سوخ تهای فسیلی ارتباط مستقیم دارد. به این سبب، پیش بینی تمهیداتی برای کاهش مصرف سوختهای فسیلی و استفاده از انرژ یهای پایدار، ضرورتی اجتنا بناپذیر است. با توجه به این که بیش از 50 درصد از مصرف انرژی در شهرها و بیش از 45 درصد آن در بناهاست، تمهید هرگونه روشی برای کاهش و صرفه جویی و بهین هسازی این مقدار مصرف در شهرها و بناهاو درنهایت، کاهش تولید گازهای گلخانه ای، تأثیر بسیار زیادی در جلوگیری از روند تغییر اقلیم و گرمایش جهانی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها