بررسی آثار مدرنیتۀ غرب بر شهرسازی ایران

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این مقاله، به بررسی آثار مدرنیتۀ غرب بر شهرسازی ایران میپردازیم. مدرنیته از نظر مکانی، خاستگاهی غربی دارد؛ اما مفهوم خاصی ندارد و رویکردی به جنبه های متفاوت فرهنگ است که درعصر نوزایی مطرح شد. هدف آن هم تبیین توانایی انسان و تسلط صرفاً عقلانی بر خود و جامعه است. در چنین فضای فکری، قرن هجدهم شاهد ظهور انقلاب صنعتی بود و بنا بر ماهیت خود، تغییر و تحولات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فیزیکی عظیم و گسترده ای را موجب شد. در حقیقت، تحولات عصر جدید به رشد انقلاب صنعتی و خود انقلاب صنعتی به شکل گیری شهرسازی جدید انجامید. با انطباق این بحث با واقعیت موجود در ایران، میتوان گفت که رشد مدرنیته و نیز شهرسازی مدرن کشور ما، عاری از زمینه ها و بسترهای اجتماعی، اقتصادی، فکری و فرهنگی بوده است. توسعۀ مدرنیته و شهرسازی، پیش از آنک‌ه به عوامل ریش های و محتوایی معطوف باشد، بیشتر در جنبه های کالبدی و فیزیکی تجلی یافته است. بدیهی است که با چنین وضعیتی، شهرسازی نه دارای هویت ملی و محلی است و نه ب هرغم استفاده از رو شها و تکنی کهای غربی، حاوی مدرنیسم در معنای غربی است. بنابراین، بررسی و شناخت عمیق ماهیت و فرایند مدرنیته و شهرسازی مدرن غرب و نیز واقعیات و عوامل محتوا یی شهرسازی کشور و نیز ارتباط یدهی و تلفیق بهینۀ این دو در زمینۀ نیل به نقطه ای متعادل و پایدار ضروری می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Western Modernity on Iranian Urban

نویسنده [English]

  • Rahmat Mohammadzadeh
Assistant Professor, Department of Architecture, University of Tabriz
چکیده [English]

This paper examines impact of western modernity on urban development trends in Iran. Despite its origins in the West, modernity is considered as a post-renaissance approach to culture based on rationalism. This approach led to the Industrial Revolution and consequently, new urbanism. It is argued that the advance of Modernity in Iran was not based on the same socioeconomic and cultural influences that caused its progress in the West. The Modernity pursued in Iranian urbanism was rather concerned with physical aspects. The resulting urbanism was therefore devoid of a deep thinking, nor did it correspond to the national or local identity.